17° Parçalı az bulutlu
  • EURO
    Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/gthbhaber/public_html/wp-content/themes/wphaber/header.php on line 127
  • DOLAR
    Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/gthbhaber/public_html/wp-content/themes/wphaber/header.php on line 131

YÖNETİCİLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK.

GTHB Personel - Haziran 8, 2015 12:37 pm A A

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı taşra teşkilatında görev yapan il müdür yardımcısı, şube müdürü, ilçe müdürü, müdür ve müdür yardımcısı kadrolarında görev yapan yöneticilerin atama ve yer değiştirme usul ve esaslarını düzenleyen Yönetmelikte değişiklikler yapıldı.

Değişiklikle getirilen düzenlemeler arasında; hizmet bölgelerindeki azami süreleri tamamlayanların atamalarında aile birliği, can güvenliği ve sağlık mazereti durumlarının dikkate alınmayacağına ilişkin hüküm de yer aldı. Ayrıca, Yönetmeliğin eş durumu, sağlık ve can güvenliği mazeretlerine bağlı yer değiştirmeye ilişkin maddeleri de kaldırıldı.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan ve “Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği”nde bazı değişikliler yapan Yönetmelik hükümlerine göre;

**Aynı hizmet bölgesinde çalışılması zorunlu olan süre, bazı unvanlar için arttı. Asgari çalışma süresi; il müdür yardımcısı, şube müdürü, ilçe müdürü unvanlarında 5 ve 6 ncı hizmet bölgeleri için aynı yönetici unvanında iki yıl, diğer hizmet bölgelerinde aynı yönetici unvanında üç yıl, müdür ve müdür yardımcısı unvanlarında ise aynı hizmet bölgesinde aynı yönetici unvanında üç yıl oldu.

**Taşra teşkilatındaki kuruluşlar da hizmet bölgesi olarak düzenlendi.

**Yeni kurulan birim/kuruluşlara ilk defa yönetici olarak yapılacak atamalarda, sınava tabi olma ve nüfus kriteri hariç bu başka sınırlamalar uygulanmayacak.

**Bir unvana ilk defa ya da yer değişikliği sebebiyle ataması yapılan yönetici, azami çalışma süresini tamamlamadan ayrıldığında azami çalışma süresini tamamlamak üzere aynı unvanla aynı bölgeye atanabilecek.

**Eş durumu mazereti, sağlık mazereti ve can güvenliği mazeretine bağlı yer değiştirme talebi ve atamaya ilişkin düzenlemeler kaldırıldı.

**Bulundukları hizmet bölgeleri için belirlene azami süreleri tamamlayan taşra teşkilatı yöneticilerinin atamasına; aile birliği, can güvenliği ve sağlık mazeretleri dikkate alınmayacak.

**31 Aralık itibariyle görev yaptıkları hizmet bölgesindeki asgari çalışma süresini tamamlayanların, 30 Hazirana kadar yer değiştirme talebinde bulunması gerekecek.

**Azami çalışma sürelerini tamamladıkları halde başka hizmet bölgelerinde zorunlu yer değiştirmeye tabi olarak atanabilecekleri bir kuruluş bulunmaması nedeniyle yer değişikliği yapılamayan kuruluş müdür ve müdür yardımcıları, öğrenimle ihraz ettikleri diğer kadrolara atanacak.

**İl müdür yardımcısı, şube müdürü, ilçe müdürü, müdür ve müdür yardımcısı unvanlarında veya dengi unvanlarda bulunan diğer kurumların personeli, atanmaya ilişkin özel şartları taşımaları kaydıyla; Bakanlık taşra teşkilatındaki il müdür yardımcısı, şube müdürü, ilçe müdürü, müdür ve müdür yardımcısı kadrolarına ilk defa atanma prosedürüne tabi olarak naklen atanabilecek.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/4/2014 tarihli ve 28973 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Asgari çalışma süresi: İl müdür yardımcısı, şube müdürü, ilçe müdürü unvanlarında 5 ve 6 ncı hizmet bölgeleri için aynı yönetici unvanında iki yıl, diğer hizmet bölgelerinde aynı yönetici unvanında üç yıl, müdür ve müdür yardımcısı unvanlarında ise aynı hizmet bölgesinde aynı yönetici unvanında üç yıl asaleten çalışma süresini,”

“e) Hizmet bölgesi: Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan (1) sayılı cetvelde gösterilen illerin grupları ile bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (1) sayılı cetveldeki kuruluşların bölgelerini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Yeni kurulan birim/kuruluşlara ilk defa yönetici olarak yapılacak atamalarda, sınava tabi olma ve nüfus kriteri hariç bu Yönetmelikteki sınırlamalara tabi olma şartı aranmaz.

(3) Bir unvana ilk defa ya da yer değişikliği sebebiyle ataması yapılan yönetici, azami çalışma süresini tamamlamadan ayrıldığında azami çalışma süresini tamamlamak üzere aynı unvanla aynı bölgeye atanabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin başlığı ile birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kuruluşların müdür ve müdür yardımcısı kadrolarına atama”

“(1) Araştırma enstitüsü ve istasyonların müdür ve müdür yardımcısı kadrolarına atama, en az yüksek lisans yapmış olanlar arasından atama yapılacak kuruluşun bağlı olduğu Bakanlık merkez teşkilatı hizmet biriminin görüşü alınarak yapılır. Ataması yapılacak yöneticinin lisans ya da yüksek lisansını atama yapılacak kuruluşun çalışma konu ve disiplinlerinde yapmış olması şartı aranır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) İl müdür yardımcısı, şube müdürü, ilçe müdürü unvanlarında aynı unvanda 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinde asgari çalışma süresi iki yıl, diğer hizmet bölgelerindeyse aynı unvanda üç yıldır. Bulundukları hizmet bölgesinde aynı unvanda azami çalışma süresi beş yıldır. Kuruluş müdür ve müdür yardımcıları için en az üç yıl en çok yedi yıldır. Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin dengeli dağılımının sağlanması ve diğer hizmet bölgeleri ve görev yapan personelin yer değiştirmelerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi bakımından hizmet bölgeleri için azami süreleri tamamlayanların aile birliği, can güvenliği ve sağlık mazeret durumları dikkate alınmaz.

(2) 31 Aralık itibariyle görev yaptıkları hizmet bölgesindeki asgari çalışma süresini tamamlayarak 30 Hazirana kadar yer değiştirme talebinde bulunanların atamaları, hizmet ihtiyaçları dikkate alınarak, temmuz-eylül döneminde yapılabilir.

(3) 31 Aralık itibariyle bulundukları hizmet bölgesinde aynı unvanda azami çalışma süresini tamamlayan yöneticiler, takip eden haziran-eylül döneminde re’sen yer değişikliğine tabi tutulurlar.

(4) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümlerine göre yapılacak yer değiştirmelerde il müdür yardımcısı, şube müdürü, ilçe müdürü kadrolarında bulunanlar, daha önce aynı yönetici unvanıyla görev yapmadıkları ya da asgari çalışma süresini tamamlamadıkları 6, 5, 4, 3, 2 ve 1 inci hizmet bölgesi illerine sırasıyla atanırlar. Kuruluş müdür ve müdür yardımcıları ise halen çalıştıkları kuruluşlara bağlı olarak düzenlenen bu Yönetmelik ekindeki cetvellerde yer alan hizmet bölgelerine 3, 2 ve 1 sırasına göre atanırlar.

(5) Bu maddede belirtilen şartlar kapsamında atanmaları gereken hizmet bölgesinde münhal kadro bulunmayanlar sırasıyla üst hizmet bölgelerine atanabilirler. Ancak, bu şekilde atananlar, atandıkları üst hizmet bölgesindeki azami çalışma sürelerini tamamlamaları ya da söz konusu hizmet bölgesinin asgari çalışma süresi kadar çalıştıktan sonra yer değiştirme müracaatında bulunmaları halinde, daha evvel kadro doluluğu nedeniyle atanamadıkları hizmet bölgesine öncelikli olarak atanırlar.

(6) Yöneticilerin atandıkları ilde veya kuruluşta aynı unvanda en az bir yıl çalışmaları kaydıyla hizmet bölgelerindeki asgari veya azami çalışma sürelerini aynı hizmet bölgesindeki aynı veya farklı illerde veya kuruluşlarda dönem şartı aranmaksızın yer değiştirerek tamamlamaları mümkündür.

(7) Bulundukları yerde bir yıl çalışmış olmaları kaydıyla; 1, 2 ve 3 üncü hizmet bölgesi illerinde çalışan il müdür yardımcısı, şube müdürü ve ilçe müdürlerinin talepleri halinde, 4, 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinin daha önce görev yapmadıkları illerinden birine, 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerindeki azami çalışma sürelerini tamamladıkları halde kendi istekleriyle yine 5 ve 6 ncı hizmet bölgesi illerinden birinde görev yapmak isteyenler, görev yaptıkları il dışındaki diğer 5 ve 6 ncı hizmet bölgesi illerinden birine, kuruluşlardaki müdür ve müdür yardımcıları ise talepleri halinde ve bağlı olduğu Bakanlık merkez teşkilatı hizmet biriminin uygun görüşü ile 1 inci bölgeden 2 ve 3 üncü bölgeye, 2 nci bölgeden 3 üncü bölgedeki daha önce görev yapmadıkları kuruluşlardan birine, atamaya yetkili amirin de uygun görmesi halinde döneme bağlı kalmaksızın aynı unvanla atanabilirler. Bu suretle atananlar atandıkları illerde de asgari ve azami çalışma sürelerine tabidirler.

(8) Asgari veya azami çalışma sürelerini tamamlayan şube müdürlerinin yer değişiklikleri, atanacakları ilde görev yaptıkları aynı şube müdürlüklerine yapılır. Ancak, ilgililerin talebi veya hizmetin gereği olarak yapılan yer değişikliklerinde atanma şartlarını taşıdıkları diğer şube müdürlüklerine de atama yapılabilir.

(9) Azami çalışma sürelerini tamamladıkları halde başka hizmet bölgelerinde zorunlu yer değiştirmeye tabi olarak atanabilecekleri bir kuruluş bulunmaması nedeniyle yer değişikliği yapılamayan kuruluş müdür ve müdür yardımcıları bu Yönetmelik kapsamı dışında öğrenimle ihraz ettikleri diğer kadrolara atanırlar.

(10) Bu madde hükümlerine göre re’sen yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilen yöneticilerden atandıkları yerde göreve başlamayanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63 üncü madde hükümleri uygulanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci, 12 nci ve 13 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiş ve diğer maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“Naklen atama

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki unvanlarda veya dengi unvanlarda bulunan diğer kurumların personelinin atanmaya ilişkin özel şartları taşımaları kaydıyla bu Yönetmelik kapsamındaki unvanlara ilk defa atanma prosedürüne tabi olarak naklen atanmaları mümkündür. Bu şekilde atananlar 10 uncu madde hükümlerine tabidir. Unvan denkliğine ilişkin tereddütleri gidermeye Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe ekteki (1) sayılı cetvel eklenmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 2 nci madde eklenmiştir.

“Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Halen kuruluşlarda görev yapmakta olan müdür ve müdür yardımcıları bulundukları hizmet bölgesinde aynı yönetici unvanında azami çalışma süresini tamamlayanlar, daha önce aynı yönetici unvanıyla görev yapmadıkları ya da asgari çalışma sürelerini tamamlamadıkları bu Yönetmelik ekinde yer alan (1) sayılı cetveldeki kuruluşların hizmet bölgelerine 3, 2 ve 1 sırası gözetilerek bu maddenin yayımını takip eden bir yıl içinde atanırlar.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

GTHB Personel - 12:37 pm A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.
gaziantep escort kızlar ataköy escort bayan