35° Açık
  • EURO
  • DOLAR

Çiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler belirlendi

Desteklemeler - Kasım 11, 2021 5:58 am A A

Tarımda 2021 ve 2022’de üretim, gübre ve sertifikalı tohum kullanımı ürün çeşidine göre sağlanacak destek miktarları belirlendi.

İlgili Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 2021’de mazot ve gübre desteği de dahil olmak üzere dekar başına; buğday, arpa çavdar, yulaf ve tritikale için 42 TL, çeltik, kütlü pamuk için 76 TL, nohut, kuru fasulye ve mercimek için 32 TL, kanola ve aspir için 28 TL, patates ve soya için 38 TL, yağlık ayçiçeği için 37 TL, dane mısır için 35 TL, kuru soğan ve yem bitkileri için 27 TL, yaş çay ve fındık için 26 TL, zeytin ve diğer ürünler için 25 TL, nadas için de 8 TL destekleme ödemesi yapılacak.

Karara göre 2022’de gübre desteği; buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için dekar başına 32 TL, diğer tüm ürünler için 16 TL olarak uygulanacak.

2022 Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Destekleri 4760

11 Kasım 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31656

Karar Sayısı: 4760

Ekli “2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

10 Kasım 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

2021 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELER VE 2022 YILINDA UYGULANACAK GÜBRE VE SERTİFİKALI TOHUM KULLANIM DESTEKLERİNE İLİŞKİN KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Karar, tarımsal üretimin ve gıda arz güvencesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için sektörün daha rekabetçi bir yapıya kavuşması, verim ve kalitenin arttırılması, ihtiyaç duyulan yeni teknoloji ve bilginin yerli imkânlarla geliştirilmesi, biyolojik çeşitliliğin ve genetik kaynaklarının korunması, tarımsal üretimde çevreci yaklaşımların benimsenmesi ve uygulanan politikaların etkinliğinin arttırılması amacıyla 2021 yılında uygulanacak tarımsal desteklemeler ile 2022 yılında uygulanacak gübre ve sertifikalı tohum kullanım desteklemelerine ilişkin hususları kapsar.

Alan bazlı destekler

MADDE 2- (1) 2021 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarına göre tarımda kullanılan mazot ve gübre için aşağıda belirlenen miktarda destek ödemesi yapılır.

Ürünler Mazot(TL/da) Gübre(TL/da) ToplamDestek

(TL/da)

Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale 22 20 42
Çeltik, Kütlü Pamuk 68 8 76
Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek 24 8 32
Kanola, Aspir 20 8 28
Patates, Soya 30 8 38
Yağlık Ayçiçeği 29 8 37
Dane Mısır 27 8 35
Kuru Soğan, Yem Bitkileri 19 8 27
Yaş Çay, Fındık 18 8 26
Zeytin 17 8 25
Diğer Ürünler 17 8 25
Nadas 8 8

(2) Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında desteklenen; yağlık ayçiçeği, kütlü pamuk, soya, kanola, aspir, dane mısır, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik, kuru fasulye, mercimek, nohut, yaş çay, fındık, yem bitkileri, patates, kuru soğan ve zeytin ürünlerinin dışında kalan diğer bütün ürünlere, birinci fıkra kapsamındaki tabloda yer alan “Diğer Ürünler” kategorisinde belirtilen miktar kadar mazot ve gübre destekleme ödemesi yapılır.

2022 üretim yılı gübre desteği buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için dekara 32 TL, diğer tüm ürünler için dekara 16 TL olarak ödenir.

(3) Toprak analiz desteği, asgari 50 dekar ve üzeri tarım arazilerinde, ilave her 50 dekara kadar bir analiz için Tarım ve Orman Bakanlığınca (Bakanlık) yetkilendirilmiş Toprak Analiz Laboratuvarlarına analiz başına 40 TL olarak ödenir.

(4) 2021 üretim yılında Çiftçi Kayıt Sistemine ve Organik Tarım Bilgi Sistemine kayıtlı, organik tarım faaliyeti yapmış, geçiş süreci-2, geçiş süreci-3 ve organik statüde yer alan tarım arazilerinde ürettiği ürüne “ürün sertifikası” düzenlenmiş çiftçilere aşağıda belirtilen birim destek miktarları üzerinden ödeme yapılır.

2021 üretim yılında Arıcılık Kayıt Sistemi ve Organik Tarım Bilgi Sistemine kayıtlı, organik statüde bulunan kovanlar için arı yetiştiriciliği yapan çiftçilere aşağıdaki tabloda belirtilen birim destek miktarı üzerinden ödeme yapılır.

Organik Tarım Desteği Sertifika Türü (TL/da)
Birinci Kategori Ürünler Ürün Sertifikası (Bireysel) 100
Ürün Sertifikası (Üretici Grubu) 50
İkinci Kategori Ürünler Ürün Sertifikası (Bireysel) 40
Ürün Sertifikası (Üretici Grubu) 20
Üçüncü Kategori Ürünler Ürün Sertifikası (Bireysel/Üretici Grubu) 10
Organik Hayvancılık Desteği (TL/Kovan)
Arılı Kovan 15

(5) İyi tarım uygulamaları yapan ve yetkilendirilmiş kuruluşlarca 2021 üretim yılında bireysel veya grup sertifıkasyonu seçeneğine göre düzenlenmiş iyi tarım uygulamaları sertifikasına sahip olan çiftçilere Çiftçi Kayıt Sisteminde oluşturulacak icmaller üzerinden aşağıda belirtilen birim miktarlarda destekleme ödemesi yapılır.

İyi Tarım Uygulamaları Desteği Sertifika Türü (TL/da)
Birinci Kategori Ürünler Örtüaltı Üretim Bireysel Sertifıkasyon 150
Grup Sertifıkasyonu 75
Açıkta Üretim Bireysel Sertifıkasyon 50
Grup Sertifıkasyonu 25
İkinci Kategori Ürünler Bireysel Sertifıkasyon 40
Grup Sertifıkasyonu 20
Üçüncü Kategori Ürünler Bireysel /Grup Sertifıkasyonu 10

(6) Küçük aile işletmesi desteği kapsamında dekara 100 TL ödeme yapılır.

(7) Ekli listede belirtilen tarım havzalarında; 22/11/2001 tarihli ve 2001/3267 sayılı Fındık Alanlarının Tespitine Dair Karar ile belirlenen ve ruhsat verilen alanlarda, 2021 üretim yılında Çiftçi Kayıt Sistemi ve Fındık Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilere dekara 170 TL findik alan bazlı gelir desteği ödemesi yapılır.

(8) Katı organik-organomineral gübre desteği kapsamında dekara 20 TL ödeme

yapılır.

(9) Geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği kapsamında dekara 100 TL ödeme yapılır.

Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre fark ödemesi destekleri

MADDE 3- (1) 29/6/2009 tarihli ve 2009/15173 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye Tarım Havzalarının Belirlenmesine İlişkin Karar kapsamında yer alan tarım havzalarında, 2021 yılında üretilen ve satışı yapılan ürünlere fark ödemesi desteği yapılır. Yapılacak destekleme ödemeleri, her bir havza için ekli listede belirtilen ürünlerle sınırlıdır.

 

 

Tamamı için :

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211111-5.pdf

 

Desteklemeler - 5:58 am A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.
gaziantep escort kızlar ataköy escort bayan