20° Açık
  • EURO
  • DOLAR

Yeni Nakil Yönetmeliği Neleri Değiştirdi?

GTHB Personel - Mart 25, 2016 8:57 am A A

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, taşra teşkilatı personelinin tabi olduğu yer değiştirme yönetmeliğini, 25 Mart 2016 tarihi itibariyle değiştirdi. Bu değişiklik, Bakanlığın halen kapalı olan nakilleri de yeniden açacağının işareti olarak değerlendirilebilir.

Resmi gazetede yapılan değişiklik için tıklayın

Yapılan değişiklikte 3 önemli düzenleme bulunmaktadır.

1- TARGEL personeli ilçe ve il emrine alınmıştır. Yönetmelikte TARGEL personeli için yer alan kısıtlamalar kaldırılmıştır.

2- Daha önceki uygulamada, personel ihtiyacının yüzde 50’inin altında olması halinde, nakil talepleri karşılanmamaktaydı. Bu konuda yeni bir düzenleme yapılmış ve personel sayısı normun yüzde 50’inin altında olduğu yerlerde taleplerin sadece yüzde 20’sinin karşılanacağı hüküm altına alınmıştır.

Ama Bu Değişiklikte bazı sıkıntılar ortaya çıkmaktadır. Örneğin norm kadrosu 10 olan bir ilçede 5 personel bulunduğu Norm doluluk oranı %50 altında kalmaktadır. Bu durumda personelin %20 si yani sadece 1 tanesi tayin olacak şeklinde değerlendirilmektedir.

3- İlçe müdürlüklerinde gıda, mera, bitki koruma, toprak koruma, arazi kullanımı ve toplulaştırma gibi konularda uzmanlaşmış, eğitim almış ve belli bir tecrübeye sahip personelin, ihtiyaç duyulması ve norm kadronun uygun olması kaydıyla il müdürlüğündeki diğer birimlere dönem ve puana bağlı olmaksızın Valiliklerce her zaman atanması yönünde düzenleme yapılmıştır.

 

 

İşte yönetmelikte yapılan değişikliklerin karşılaştırlması tablosu

ESKİ YENİ
g) Taşra teşkilatından merkez teşkilatına yer değişikliği yapılan personelin, bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri ile Genel Yönetmelikte belirtilen mazeret durumları haricinde iki yıl görev yapmadan tekrar taşra teşkilatına yer değişikliği talebinde bulunamaması, MADDE 1 – 12/8/2009 tarihli ve 27317 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 14 – (1) Personelin il içi ve iller arası atanması aşağıdaki esaslara göre gerçekleştirilecektir.
a) Genel Müdürlük, il/ilçe/kuruluşların kadrolarını norm kadroyu aşmamak kaydıyla, kurum içi atama yapmak üzere her yıl 15 hazirana kadar Genel Müdürlük internet adresinden ilan eder. Atama yapılacak kadrolar ile atama usul ve esaslarının ilan edilmesinin ardından, haziran ayının sonuna kadar başvuru yapan personelin yerleştirme işlemleri, hizmet puanı ve tercihlerine göre temmuz ayının sonuna kadar gerçekleştirilir. Halen çalıştığı bölge için bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde öngörülen zorunlu çalışma sürelerini tamamlamayan ve halen çalıştığı ilde en az iki yıl, kuruluşta en az üç yıl çalışmayan personel başvuruda bulunamaz. Bu şekilde yerleştirilen veya atanan personel, yerleştirme ve atama işleminden vazgeçmesi halinde, yerleştirme ve atama tarihinden sonraki iki yıl, mazeret durumları hariç bu fıkra hükümlerine göre atama talebinde bulunamaz. Bu maddenin (e), (f) ve (ğ) bentlerine göre atamaları düzenlenen personel, bu bent çerçevesinde atama müracaatında bulunamaz.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin başlığı ile aynı maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (e) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (ğ) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.”Kurum içi yer değiştirmeye ilişkin esaslar”

“a) Genel Müdürlük, il/ilçe/kuruluşların kadrolarını norm kadroyu aşmamak kaydıyla, kurum içi atama yapmak üzere her yıl 15 Hazirana kadar Genel Müdürlük internet adresinden ilan eder. Atama yapılacak kadrolar ile atama usul ve esaslarının ilan edilmesinin ardından, haziran ayının sonuna kadar başvuru yapan personelin yerleştirme işlemleri, hizmet puanı ve tercihlerine göre temmuz ayının sonuna kadar gerçekleştirilir. Halen çalıştığı bölge için 7 nci maddede öngörülen zorunlu çalışma sürelerini tamamlamayan ve halen çalıştığı ilde en az iki yıl, kuruluşta en az üç yıl çalışmayan personel başvuruda bulunamaz. Bu şekilde yerleştirilen veya atanan personel, yerleştirme ve atama işleminden vazgeçmesi halinde, yerleştirme ve atama tarihinden sonraki iki yıl, mazeret durumları hariç bu bent hükümlerine göre atama talebinde bulunamaz. (e) ve (f) bentlerine göre atamaları düzenlenen personel, bu bent çerçevesinde atama müracaatında bulunamaz.”

b) ) 20 nci madde hükümlerinin saklı kalması koşuluyla, aynı veya alt hizmet bölgelerine atama talep edenler; müracaat tarihi itibarıyla son görev yaptıkları ilde en az iki yıl, kuruluşta en az üç yıl çalışmış olmaları, atanacakları yerin norm kadrosunun uygun olması kaydıyla, aynı bölge içerisinde norm kadro doluluk oranı yüksek olandan düşük olana doğru, alt bölgelere norm kadro doluluk oranına bakılmadan, hizmet puanı ve atama dönemi dikkate alınmaksızın her zaman atanabilirler. Diğer hizmet bölgelerinden 5 ve 6 ncı hizmet bölgesine atama talep edenler, bulundukları yerde en az bir yıl çalışmış olmaları kaydıyla norm kadro doluluk oranına bakılmadan her zaman atanabilirler. Ancak, kuruluş müdürlüklerine unvan bazında norm kadro doluluk oranı düşük olan kuruluşlara atama yapılır. Kuruluşların norm kadro doluluk oranlarının eşit olması halinde, unvan bazında personel sayısı fazla olanın norm kadro doluluk oranı yüksek kabul edilir. Bu şekilde kuruluşlara atama yapılabilmesi için, atama yapılacak kuruluşun aradığı atanma şartlarının taşınması ve kuruluşun görev alanı itibari ile ilişkilendirildiği Bakanlık hizmet biriminin uygun görmesi şarttır. MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin

“b) 20 nci madde hükümlerinin saklı kalması koşuluyla, aynı veya alt hizmet bölgelerine atama talep edenler; müracaat tarihi itibarıyla son görev yaptıkları ilde en az iki yıl, kuruluşta en az üç yıl çalışmış olmaları, atanacakları yerin norm kadrosunun uygun olması kaydıyla, norm kadro doluluk oranı yüksek olandan düşük olana doğru, hizmet puanı ve atama dönemi dikkate alınmaksızın her zaman atanabilirler. Ancak diğer hizmet bölgelerinden 5 ve 6 ncı hizmet bölgesine atama talep edenler, bulundukları yerde en az bir yıl çalışmış olmaları kaydıyla norm kadro doluluk oranına bakılmadan her zaman atanabilirler. Kuruluşlardan unvan bazında norm kadro doluluk oranı düşük olan diğer kuruluşlara atama yapılır. Kuruluşların norm kadro doluluk oranlarının eşit olması halinde ise unvan bazında personel sayısı fazla olan kuruluşun norm kadro doluluk oranı yüksek olarak kabul edilir. Ayrıca il müdürlüklerinden kuruluşlara, kuruluşlardan il müdürlüklerine atama yapılabilmesi için, üst hizmet bölgelerinden alt hizmet bölgelerine doğru yapılması, doluluk oranına bakılmadan normunun uygun olması şartı aranır. Bu şekilde kuruluşlara atama yapılabilmesi için atama yapılacak kuruluşun aradığı atanma şartlarının taşınması, ayrılacağı ve atanacağı kuruluşun görev alanı itibari ile ilişkilendirildiği Bakanlık hizmet biriminin uygun görmesi gerekir. Bu bent hükümlerine göre il müdürlüklerinden atanma talebinde bulunan personelin ayrılacağı il müdürlüğünün norm kadro doluluk oranının % 50’nin altında olması veya atama sonrasında %50’nin altına düşecek olması halinde hizmetlerin aksamaması için atanma talebi uygun görülmez.”

e) İl içerisindeki ilçeler arası ve ilçelerden il merkezine yapılacak yer değişiklikleri; ihtiyaca ve norm kadroya göre il müdürlükleri tarafından ilan edilen kadrolara belirlenen dönem, usul ve şartlar çerçevesinde başvuru yapan personelin puan ve tercihlerine göre yerleştirilmesiyle gerçekleştirilecektir. Buna göre il içi yer değişiklikleri Ağustos-Eylül ve Ocak-Şubat dönemlerinde ilgili valilikler tarafından ilan edilen norm kadrosu uygun birimlere/ilçelere yapılan başvurular sonucunda, personelin hizmet puanı ve tercihleri doğrultusunda yapılacaktır. Valiliklerce her yıl bu yönde karar verilmesi halinde sadece bir dönem için atama gerçekleştirilebilecektir. Bu şekilde gerçekleştirilen yerleştirmeler, yerleştirmeyi takip eden bir hafta içerisinde Bakanlığa bildirilecektir. Bu yerleştirmeler sonucu yapılan atamalar da takip eden bir hafta içerisinde Bakanlığa bildirilecektir. Ancak il merkezinde bulunanlar hariç bulunduğu ilçede en az bir yıl çalışmayan personel, diğer ilçelere atanma talebinde bulunamaz. İl içerisindeki ilçelerden il merkezine atanma talebinde bulunmak için o ilde en az iki yıl çalışmış olmak şarttır.

İl merkezinde çalışanlar diğer ilçelere, unvanı itibariyle norm fazlalığı olan ilçede çalışanlar ise talepleri halinde il merkezi dışındaki diğer ilçelere dönem ve puana bağlı olmaksızın atanabilirler. İl merkezindeki personel norm kadronun uygun olması kaydıyla il merkezindeki diğer birimlere atanabilirler. Ancak norm kadronun üzerinde bir başvurunun olması halinde hizmet puanı yüksek olan personele öncelik verilir.

Bulunduğu ilçede en az bir yıl çalışmak, aynı il içinde olmak, atanacağı yerin norm kadrosunun uygun olması ve doluluk oranı aynı veya yüksek olandan düşük olan ilçelere doğru atanmak kaydıyla Kalkınma Bakanlığının ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerini belirleyen çalışmasına göre sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi yüksek olan ilçeden düşük olan ilçeye dönem tayini ve hizmet puanına bağlı olmaksızın her zaman için atama yapılabilir.

İl içerisinde çalışanlardan, bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri ile Genel Yönetmelikte belirlenen mazeret durumlarına istinaden il içi atama talebinde bulunanların başvuruları, ulaşım şartları, uzaklık gibi kriterler doğrultusunda il müdürlükleri tarafından değerlendirilir ve uygun görülenler hakkında işlem yapılarak Genel Müdürlüğe bildirilir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin

“e) İl içerisindeki ilçeler arası ve ilçelerden il merkezine, il merkezinden ilçelere yapılacak yer değişiklikleri;

1) İhtiyaca ve norm kadroya göre il müdürlükleri tarafından ilan edilen kadrolara belirlenen dönem, usul ve şartlar çerçevesinde başvuru yapan personelin puan ve tercihlerine göre yerleştirilmesiyle gerçekleştirilir. Buna göre il içi yer değişiklikleri Ağustos-Eylül ve Ocak-Şubat dönemlerinde ilgili valilikler tarafından ilan edilen norm kadrosu uygun birimlere/ilçelere yapılan başvurular sonucunda, personelin hizmet puanı ve tercihleri doğrultusunda yapılır. Valiliklerce her yıl bu yönde karar verilmesi halinde sadece bir dönem için atama gerçekleştirilebilir. Bu şekilde gerçekleştirilen yerleştirmeler, yerleştirmeyi takip eden bir hafta içerisinde Bakanlığa bildirilir. Bu yerleştirmeler sonucu yapılan atamalar da takip eden bir hafta içerisinde Bakanlığa bildirilir. Ancak, il merkezinde bulunanlar hariç bulunduğu ilçede en az bir yıl çalışmayan personel, diğer ilçelere il içi dönem tayininde atanma talebinde bulunamaz. İl içerisindeki ilçelerden il merkezine il içi dönem tayininde atanma talebinde bulunmak için o ilde en az iki yıl çalışmış olmak şarttır.

2) İl müdürlüğünden ilçelere, il merkezindeki ilçelerden il merkezindeki diğer ilçelere ve il müdürlüğüne, normu uygun olmak kaydı ile ihtiyaç halinde Valiliklerce her zaman atama yapılabilir. Unvan itibariyle norm fazlalığı olan ilçelerde çalışanlar ise normu uygun olmak kaydıyla, il merkezi dışındaki diğer ilçelere dönem ve puana bağlı olmaksızın Valiliklerce atanabilirler. İhtiyaç halinde il müdürlüğündeki şubeler arası yer değişiklikleri ise il müdürlükleri tarafından yapılır.

3) İlçe müdürlüklerinde gıda, mera, bitki koruma, toprak koruma, arazi kullanımı ve toplulaştırma gibi konularda uzmanlaşmış, eğitim almış ve belli bir tecrübeye sahip personel, ihtiyaç duyulması ve norm kadronun uygun olması kaydıyla il müdürlüğündeki diğer birimlere dönem ve puana bağlı olmaksızın Valiliklerce her zaman atanabilir.

4) Bulunduğu ilçede en az bir yıl çalışmak, aynı il içinde olmak, atanacağı yerin norm kadrosunun uygun olması ve doluluk oranı aynı veya yüksek olandan düşük olan ilçelere doğru atanmak kaydıyla dönem tayini ve hizmet puanına bağlı olmaksızın her zaman için atama yapılabilir.

5) İl içerisinde çalışanlardan, bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri ile Genel Yönetmelikte belirlenen mazeret durumlarına istinaden il içi atama talebinde bulunanların başvuruları, ulaşım şartları, uzaklık ve hizmet ihtiyaçları gibi kriterler doğrultusunda il müdürlükleri tarafından değerlendirilir ve uygun görülenler hakkında işlem yapılarak Genel Müdürlüğe bildirilir.

6) 20 nci madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile Bakanlık veya Valilik tarafından; her türlü tarım işletmelerinden/üreticilerinden sorumlu personel ile kontrol ve denetim faaliyeti yürüten personelin; sorumlu oldukları veya kontrol ve denetim faaliyeti yürüttükleri aynı ilçede bulunan tarımsal işletmelerdeki/üreticilerindeki görevleri beş yıldan fazla olmamak kaydıyla değiştirilebilir. Bu şekilde çalıştırılacak personelin mezun olduğu bölümler de dikkate alınarak ihtiyaç halinde il müdürlüğünden ilçelere, ilçelerden de diğer ilçelere veya il müdürlüğüne görev yeri değiştirilebilir.”

ğ) Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi (TARGEL) kapsamında, Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi Birimlerinde 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine göre istihdam edilenlerden müracaat tarihi itibariyle görev yaptığı ilde en az üç yıl çalışmış olanlar; Genel Müdürlükçe belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde başvuru yapmaları kaydıyla, aynı proje kapsamında ilan edilecek boş yerlere hizmet puanı ve tercihlerine göre her yılın haziran ayı başından temmuz ayı sonuna kadar atanabilir. Bu Proje kapsamındaki personel, bu maddenin birinci fıkrasının (c) ve (e) bentlerinde belirtilen esas ve sürelere tabi olarak boş olduğu ilan edilen Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi Birimlerine atanabilir. MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin

“g) (a) bendi gereği atama talebinde bulunan personelin çalıştığı ilde/kuruluşta unvan bazında personel sayısı norm kadronun % 50’nin altında olması halinde hizmetlerin aksamaması için, personelin bölgeler arasında dağılımının dengeli olması gözetilerek unvan bazında mevcut personelin % 20’sinin talebi hizmet puanı yüksek olandan başlamak kaydıyla değerlendirilir.”

e) Eşlerden birinin TARGEL biriminde çalışması halinde, öncelikle alt hizmet bölgesinde bulunan eşin bulunduğu yerde, her ikisi de aynı hizmet bölgesinde ise doluluk oranı düşük olan eşin bulunduğu yerde, atanabilecek TARGEL birimi bulunmaması halindeyse diğer eşin bulunduğu yerde aile birliği sağlanır.
f) Eşlerden birinin bu Yönetmelik kapsamındaki unvanlarda aday memur olarak çalışması halinde, aile birliği aday memurun bulunduğu yerde sağlanır.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (e) ile (f) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.
d) Eşlerden ikisinin de TARGEL biriminde çalışması halinde atanabilecek TARGEL birimi bulunması kaydıyla, öncelikle daha alt hizmet bölgesinde bulunan eşin bulunduğu yerde, atanabilecek TARGEL birimi bulunmaması halindeyse diğer eşin bulunduğu yerde aile birliği sağlanır. Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş

“d) Eşlerden birinin bu Yönetmelik kapsamındaki unvanlarda aday memur olarak çalışması halinde, aile birliği aday memurun bulunduğu yerde sağlanır.”

Madde 22 –
(1) Norm kadrosunun üzerinde personeli bulunan illerden/ilçelerden/ kuruluşlardan/birimlerden il merkezinde bulunanların, öncelikle il merkezine, il merkezinde norm kadronun uygun olmaması halinde norm kadrosu uygun olan ilçelere/kuruluşlara, ilçelerde bulunanların ise norm kadrosu uygun olan diğer ilçelere, atama dönemine bağlı kalınmaksızın ve hizmet puanı esasına göre Bakanlık veya valiliklerce resen ataması yapılabilir. Kuruluşlara bu şekilde atama yapılabilmesi için atanma şartlarının taşınması gerekir. Bu personelin kuruluşlara atanabilmesi için norm kadrosunun uygun olması ve kuruluşun ilişkilendirildiği Bakanlık hizmet biriminin uygun görüşü şarttır.
(2) Unvan bazında personel ihtiyacı olan ilçelere; il merkezinden veya yeterli sayıda ya da norm kadrosunun üzerinde personeli bulunan ilçelerden, atama dönemine bağlı kalınmaksızın, öncelikle personelin talebi doğrultusunda, talep olmadığı takdirde hizmet ihtiyaçları doğrultusunda, valiliklerce belirlenecek objektif kriterler esas alınarak, valiliklerce re’sen atama yapılabilir.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.”MADDE 22 – (1) Norm kadrosunun üzerinde personeli bulunan illerden/ilçelerden/ kuruluşlardan/birimlerden il merkezinde bulunanların, öncelikle il merkezine, il merkezinde norm kadronun uygun olmaması halinde norm kadrosu uygun olan ilçelere/kuruluşlara, ilçelerde bulunanların ise norm kadrosu uygun olan diğer ilçelere, atama dönemine bağlı kalınmaksızın ve hizmet puanı esasına göre Bakanlık veya valiliklerce resen ataması yapılabilir. Kuruluşlara bu şekilde atama yapılabilmesi için norm kadrosunun uygun olması ve atanma şartlarının taşınması gerekir. “
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.”Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi kapsamında istihdam edilen personel

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi kapsamında istihdam edilen personelin, bulunduğu il ve ilçelerde norm kadro doluluk oranı, ihtiyaç durumu, yeni çalışma modeline geçilmesi, eş ve mazeret gibi gerekçeler doğrultusunda, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde haklarında yeni bir atama işlemi gerçekleşene kadar; norm kadro aşımına ve çalışma süresine bakılmaksızın bir defaya mahsus olmak kaydıyla, ilçeye bağlı köy, mahalle ve beldelerde istihdam edilenler, ilçe müdürlüğü emrine, il merkezine bağlı köy, mahalle ve beldelerde istihdam edilenler ise il müdürlüğü emrinebu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılırlar.”

kaynak : Memurlar.Net - Özel

 

GTHB Personel - 8:57 am A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.
gaziantep escort kızlar ataköy escort bayan