33° Açık
  • EURO
  • DOLAR

Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi Yayımlandı

GTHB Personel - Şubat 21, 2015 6:50 pm A A

“Türkiye’nin kırsal kalkınma politika ve uygulamalarına yön verecek Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi (2014-2020) yayımlandı.”

Türkiye’nin kırsal kalkınma politika ve uygulamalarına yön verecek Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi (2014–2020) yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan stratejiye göre, kırsal kalkınma politikalarının hedef kitlesini kırsal yerleşimlerdeki hane halkları oluşturuyor. Hane halkı fertlerinin gelir düzeylerinin ve yaşam kalitesinin artırılması temel amacıyla çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik tüm faaliyetler kırsal politikalar kapsamında değerlendirilecek.

Kırsal Kalkınma Eylem Planı aracılığıyla hayata geçirilecek kırsal kalkınma faaliyetlerinin, kırsal ekonomi, kırsal çevre, kırsal yerleşimler, kırsal toplum ve kurumsal kapasite şeklinde özetlenebilecek ana eksenlerden biri veya birkaçıyla ilişkili olması sağlanacak.

Türkiye’nin kırsal kalkınma politikası, kırsal alanları bağımlı ve gerileyen alanlar olarak gören ve buralardaki çözülme problemini yavaşlatmayı amaçlayan geleneksel savunmacı yaklaşımı değil, kırsal alanlardaki ekonomik ve beşeri kaynak potansiyelini ülke kalkınması yolunda azami ölçüde değerlendirmeyi amaçlayan ilerlemeci yaklaşımı esas alacak. Bu yaklaşım gereğince, Türkiye için 2 boyutlu bir kırsal kalkınma politikası benimsenecek. Birinci boyut, kırsal alana götürülen kamusal hizmet ve yatırım faaliyetlerini, ikinci boyut ise tarım ve kırsal kalkınma amaçlı yürütülen destekleme faaliyetlerini kapsayacak.

Türkiye’nin kırsal kalkınma politikasının temel amacı, kırsal kesimdeki asgari yaşam kalitesinin ülke ortalamasına yaklaştırılması hedefiyle kırsal toplumun iş ve yaşam koşullarının kentsel alanlarla uyumlu olarak kendi yöresinde geliştirilmesi ve sürdürülebilir kılınması olacak. Bu amaca yönelik alt amaçlar ise şöyle belirlendi:

Kırsal ekonominin üretim ve istihdam temelinde büyümesi için tarım ve tarım dışı ekonomik faaliyetlerin birlikte değerlendirilmesi

İklim değişikliğine adaptasyon ve yeşil büyüme ilkeleri çerçevesinde kırsal çevrenin ve doğal kaynakların korunması

Altyapı yatırımlarının üretim faaliyetlerini destekleyecek, kırsal yerleşimlerin peyzaj değerini iyileştirecek ve bireylerin yaşam kalitelerini artıracak şekilde gerçekleştirilmesi

Beşeri sermayenin geliştirilmesi ve yoksullukla mücadele kapsamında sosyal politika uygulamalarının etkinleştirilmesi

Kamusal hizmetlerin sunumunda kırsal alanların yerleşme deseni ve demografik yapısı ile mahalli idare yapısını gözeten yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi

Arazi toplulaştırması yaygınlaştırılacak

Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi çerçeve 5 ana stratejik amaç üzerine oluşturuldu.

Kırsal Ekonominin Geliştirilmesi ve İstihdam İmkânlarının Artırılması başlığı altında üretici örgütlerinin kurumsal kapasiteleri geliştirilecek, tarım ve gıda işletmeleri modernize edilecek, gıda güvenilirliği artırılacak, kırsal turizm geliştirilecek, tarım ve tarım dışı yerel ürünlerde katma değer artışı sağlanacak, tarım dışı sektörlerdeki ticari işletmeler modernize edilecek, mikro işletmecilik temelinde girişimcilik desteklenecek.

Kırsal Çevrenin İyileştirilmesi ve Doğal Kaynakların Sürdürülebilirliğinin Sağlanması başlığı altında çevre dostu tarım uygulamaları yaygınlaştırılacak, organik tarım geliştirilecek, tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan çevre kirliliği önlenecek, meralar ıslah edilecek, sulama altyapısı geliştirilecek, arazi toplulaştırması yaygınlaştırılacak, orman ürünlerine yönelik gelir getirici faaliyetler geliştirilecek.

Altyapı güçlendirilecek

Kırsal Yerleşimlerin Sosyal ve Fiziki Altyapısının Geliştirilmesi başlığı altında ulaşım ağı iyileştirilecek, içme suyu altyapısı iyileştirilecek, atık yönetimi geliştirilecek, bilişim teknolojileri kullanımı yaygınlaştırılacak, yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı yaygınlaştırılacak, yapılaşmada yöresel mimari teşvik edilecek, doğal afetlerle mücadele için güvenli yerleşim koşulları sağlanacak, atıl kamu binaları kalkınma faaliyetleri için yeniden düzenlenecek.

Kırsal Toplumun Beşeri Sermayesinin Geliştirilmesi ve Yoksulluğun Azaltılması başlığı altında örgün ve yaygın eğitim ile koruyucu sağlık hizmetlerine erişim kolaylaştırılacak, mevsimlik gezici tarım işçilerine yönelik hizmetler etkinleştirilecek, dezavantajlı bireyler için sosyal içerme güçlendirilecek, sosyal hizmet ve yardımlar etkinleştirilecek.

Yerel Kalkınmaya İlişkin Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi başlığı altında beldelerin ve köy muhtarlıklarının, ilçe belediyelerinin hizmet sunum kapasiteleri geliştirilecek, kamusal hizmetlerin sunumunda yenilikçi modeller uygulanacak, yerel kalkınma stratejileri geliştirilecek, yerel kalkınmaya yönelik sivil inisiyatiflerin teknik kapasiteleri artırılacak, ulusal kırsal kalkınma işbirliği ağı oluşturulacak.

 

GTHB Personel - 6:50 pm A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.
gaziantep escort kızlar ataköy escort bayan