15° Açık
  • EURO
    Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/gthbhaber/public_html/wp-content/themes/wphaber/header.php on line 127
  • DOLAR
    Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/gthbhaber/public_html/wp-content/themes/wphaber/header.php on line 131

Torba Yasa’da Yer Alması İstenen Maddeler KPDK’da Görüşülüyor.

GTHB Personel - Mart 26, 2015 11:43 am A A
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik başkanlığında Kamu Personel Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı başladı.

Toplantıda Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı, Memur-Sen Genel Başkan Vekili Günay Kaya ve 11 hizmet kolunun tümünde yetkili olan Memur-Sen’e bağlı sendikaların genel başkanları ile diğer konfederasyonların temsilcileri hazır bulundu. İşte toplantıda gündeme getirdiğimiz taleplerimiz:

Memur-Sen olarak Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantılarında gündeme taşıdığımız, yetkimizi etkiye dönüştürerek kamu idaresiyle mutabakata vardığımız ve yasalaşması için Başbakanlığa gönderilmesini sağladığımız konulardan torba yasalarda yer almayan;

1.2005 yılından sonra göreve başlayan personele bir derece verilmesi,

2.Disiplin cezalarının affına ilişkin düzenleme,

3.4/C’li ve sözleşmeli personele kadro verilmesini, 4/C’li personelin ek ödemelerine ilişkin olarak olumlu Mahkeme kararları ışığında bir düzenleme yapılarak sorunun tamamen ortadan kaldırılmasını,

4.KİT’ler ve kamuda çalışan üniversite mezunu işçilerin KİT’lerde 2 sayılı cetvele, diğer kamu kurumlarında çalışanların memuriyet kadrolarına geçirilmesi,

5.Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personelin de ek göstergeden yararlandırılması ve mevcut ek gösterge oranlarının arttırılması,

6.Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatlarında 4/B statüsünde görev yapan sözleşmeli personelin kadroya alınması ve aile yardımından faydalandırılması,

7.KİT’lerdeki sözleşmeli personelinin yıllık izinlerinin bir sonraki yıla devredilmesi,

8.Kadın istihdamının artırılmasına yönelik olarak, Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısını olumlu karşılamakla beraber tasarıda yer verilen düzenlemelerin gerek Toplu Sözleşme sürecinde gerekse Kamu Personeli Danışma Kurulunda gündeme getirdiğimiz gibi daha geniş haklar sağlayacak şekilde genişletilmesini için;

·Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Programı kapsamında anneye yapılacak doğum yardımına bağlı olarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 207’nci maddesi gereği ödenen doğum yardımı ödeneğinin de Memur-Sen’in Toplu Sözleşme taleplerinde yer verdiği gibi 793,08-TL, çoğul gebelik halinde bu yardımın her çocuk için verilmesini şeklinde ödenmesini,

·Belediyelere kreş ve gündüz bakımevi açma zorunluluğunun getirilmesi düzenlemesi çalışmalarına ek olarak çok daha geniş bir şekilde Toplu Sözleşme taleplerimizde yer alan; Kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerlerinde, bünyelerinde görev yapan kamu görevlilerinin zorunlu eğitim çağına girmemiş çocuklarına yönelik kreş hizmeti sunulması, kreş hizmeti sunul(a)mayan işyerlerinde görev yapan kamu görevlilerine, kreş hizmetinden faydalanacak her çocuk için; 01.01.2014 tarihinden itibaren Büyük şehir kapsamındaki illerde 300 TL, diğer illerde 250 TL (zam oranları dikkate alınarak hesaplama yapılacak) kreş yardımı ödeneğinin aylıklarıyla birlikte ödenmesini ve Kreş yardımı ödeneğinden, 4688 sayılı Kanuna göre kamu görevlisi kapsamında sayılanların da yararlandırılmasını,

·Evlilik yardımının herkes için uygulanacak olması olumlu bir düzenleme olurken, evliliğe ilişkin devlet destekli çeyiz hesaplarının açılacak olmasından çok daha önce Memur-Sen’in Toplu Sözleşme talepleri arasında yer verdiği evlenme yardımı ödeneğinin hayatın gerçeklerine uygun olarak verilmesini,

·KPDK görüşmelerinde, üzerinde mutabakata varılan ancak uygulanmayan maddelerin yanında Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Kanun Tasarısında yer almayanancak Toplu Sözleşme taleplerimiz arasında yer alan, kadın kamu görevlisine doğum sonrası analık izin süresi bitimi tarihinden itibaren verilen süt izinlerinin; ilk 12 ay günde 4 saat, sonraki altı ay 3 saat, bunu takip eden son altı ayda 2 saat olmak üzere çocuğunu emzirmesi ve çoğul gebelik halinde her çocuk için belirtilen sürelerin yarısı oranında artırılmasına yönelik süt izni taleplerimizin de bir an önce gerçekleştirilmesini,

9.Emekli kamu görevlilerine maaş promosyonu verilmesi ve aile yardımından faydalandırılmaları,

10.Yıllık izinlerin iş günü esasına göre düzenlenmesi,

11.Resmi ve özel sektörde (işçilikte) geçen hizmet sürelerinin tamamının kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi,

12.GATA sağlık personeline sağlık hizmetleri tazminatı verilmesi,

13.Misafir sanatçıların iş güvencesinin sağlanması,

14.Kadroya geçirilen sözleşmeli personele getirilen 5 yıllık kurumlar arası nakil yasağının eş durumu ve sağlık mazereti yönünden değerlendirilmesi ve nakil yasağının yerel yönetim kurum ve kuruluşları dışında kalan kurumlarla sınırlı tutulmasını,

15.TCDD manevra personeline ödenen hizmet tazminatına ilişkin sorunların giderilmesi,

16.Belediye bağlı kuruluşlarındaki Daire Başkanları ile üniversite Genel Sekreter Yardımcılarının ek göstergesinin 3600’e yükseltilmesi,

17.Fazla çalışmaların geçici olması halinde ücret veya izinle karşılanması, süreklilik arz etmesi durumunda ise istihdam artışı yoluna gidilmesikonularının ivedi olarak çözüme kavuşturulmasını istiyoruz.

Bunun yanında II. Dönem Toplu Sözleşmelerinde kabul edilen fakat uygulaması yönünde sorunlar olan konular ile bir an önce çözüme kavuşturulması elzem olan aşağıda sıraladığımız yeni taleplerimizin de çözüme kavuşturmasını istiyoruz;

1.Başta Adliye, Maliye ve SGK’da görev yapan kamu görevlileri ile sözleşmeli personelden fazla mesai yapanlara fazla çalışma ücretlerinin ödenmesine yönelik yasal düzenleme yapılması hususundaki madde metninin hala yerine getirilmemiş olması önemli bir sorundur. Bu sorunun ortadan kaldırılmasına yönelik acilen çözümü önerilerini beklemekteyiz.

2.KİT’lerde ücret sisteminin değerlendirilmesi, temel ücret gruplarının sayılarının azaltılması ve kurumlar arası ücret dengesizliğinin giderilmesiyle birlikte KİT’lerde uygulanan sicil başarı ücretinin kaldırılarak bir defaya mahsus yüzde 8 olarak ücretlere eklenmesini,

3.Farklı idarelerde düzenlenen aynı mahiyetteki sınavlarda görev alanlara aynı tutarda sınav ücreti ödenmesi konusunda düzenleme yapılmasını içeren Toplu Sözleşme hükmü gereğinin yerine getirilmesi ve bu çerçevede oluşan mağduriyetlerin giderilerek Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan merkezi sistem sınavlarında görev alanlara, 18.01.2012 tarihli ve 2012/2723 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Sınav Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslara göre sınav görev ücreti ödenmesini,

4.İlgili mevzuat gereğince eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerce fiilen yerine getirilen nöbet görevi karşılığında, nöbet tutulan her gün için 4 saat ek ders ücreti ödenmesi ve bu görevler dahil öğretmenlere birim ders saat içinde ödenen ek ders ücretlerinin artırılmasını,

5.Enformasyon memurlarının “Turizm Araştırmacısı” olarak değiştirilen unvanlarının uygulamada yaşanan sorunlarının yasal düzenleme ile çözümlenerek Teknik Hizmetler Sınıfına aktarılmasını,

6.Büyükşehirlerde görev yapanlara posta dağıtıcılarına toplu taşıma kartı verilmesine ilişkin Toplu Sözleşme hükmünün uygulanması için tüm büyükşehir belediyelerine bir kez daha bakanlıkça gerekli talimatın verilmesini,

7.ARFF ve Apron memurlarının YPK kararı ile belirlenmiş ücret skalasının düzenlenmesi, DHMİ ile birlikte koordineli bir şekilde ivedi olarak değiştirilmesini,

8.Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan Orman Muhafaza Memurları’nın, Teknik Hizmetler Sınıfına alınmasını, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ nda 5648 sayılı Kanuna göre sözleşmeli olarak çalışan personelin kadroya geçirilmesini (6495 sayılı Kanunun 9. Maddesi ile TKDK ile benzer statülü TOKİ, TİKA, DAP İDARESİ vb kurumlarda çalışan sözleşmeli personel kadroya alınmıştır.),

9.Özür durumuna bağlı yer değişikliğine ilişkin çerçeve yönetmelikte yer alan eşin 3 yıl sigortalılık süresinin Ailenin ve dinamik nüfus yapısının korunması adına yeniden değerlendirilmesini, kişinin kendi eğitiminin de dikkate alınmasını,

10.Yüksek Öğrenim Kurumu’nca teknik okul statüsünde sayılan ancak genel kadro içerisinde Genel İdari Hizmetler sınıfına dahil edilen itfaiyecilik ve şoför okulu mezunu teknikerlerin diplomalarına uygun olarak istihdamlarının da kadro kanununda yapılacak değişiklerle teknik hizmetler sınıfına alınmasını,

11.Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen hukuk müşavirlerinin özel hizmet tazminatlarının derece ve kademe esasına göre adil düzenlenmediği, meslek erbabı olan aynı kurumda aynı zamanda işe başlayan avukatlardan daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Adil olmayan bu durumun yapılan işin gereği olarak diğer hizmet sınıflarında olduğu gibi düzeltilmesini,

12. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında parmak izi, retina taraması gibi bir takım hukuka aykırı uygulamalarının kaldırılması konularının da ivedi olarak kamu görevlileri lehine çözüme kavuşturulmasını,

13.Sağlık Çalışanlarına yıpranma payı verilmesini, bu çalışanlarımızın ek ödeme gelirlerinden diğer kurumlarda olduğu gibi vergi alınmamasını ve ek ödemelerinin emekli aylıklarına yansıtılmasını,

14.Kamu görevlisi olmayan aile sağlığı çalışanları ile vekil ebe/hemşirelerin kadroya geçirilmesini,

15.Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde günlük olarak “kamu hizmet standartlarında” ön görülen işlem adedinin fazla yapılacak her işlem için döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere performans ücretinin ödenmesini,

16.İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri Özel İdarelere bağlıyken sosyal denge sözleşmesi ödemesi alan fakat başkanlığa bağlandıktan ödemeleri kesilen AFAD çalışanlara kesilen ödemelerin tazminat olarak verilmesini,

17.Kamuda görev yapan Genel Müdür Yardımcılarının ek gösterge oranlarının, Genel Müdür ile Daire Başkanı arasında yer alması sağlanarak 3600’den 5300’ çıkarılmasını,

18.Dört yıllık fakülte mezunu memur ve şeflerin ek göstergelerinin 3000ê yükseltilmesini,

19.DPB tarafından, kamu kurum ve kuruluşları için uygulanan görevde yükselme ve unvan değişikliği çerçeve yönetmeliğinden ayrı olarak KİT’lere münhasır ayrı bir çerçeve yönetmeliğin hazırlanmasını,

20.Kamu görevlilerine uygulanan gelir vergisi oranlarının yeniden düzenlenmesini ve ilk dilimin yüzde 10 olarak belirlenmesini,

21.399 sayılı KHK’ya tabi personelden, daha üst unvan ve pozisyondaki görevlere vekalet enlere görevlendirildikleri kadro ve pozisyona ait mali ve sosyal hakların ödenmesini,

22.4046 sayılı Özelleştirme Yasasıyla işçiler için yapılan düzenlemenin kamu görevlileri için süre sınırı olmaksızın uygulanmasını, Yasaya göre ataması yapılan kamu görevlilerinin vergi diliminin Ocak ayındaki vergi dilimi dikkate alınarak belirlenmesini,

23.Bilgisayar işletmeni olarak çalışan kamu görevlilerinin eğitim durumları göz önüne alınarak Teknik Hizmetler Sınıfında değerlendirilmelerini,

24.Yardımcı Hizmet Sınıfında olup yüksek okul ve fakülte bitiren kamu görevlilerinin Genel İdari Hizmetler sınıfına geçişlerinin sınavsız yapılmasını,

25.Koruma ve Güvenlik görevlilerine görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı ile statülerine uygun kadro sınavlarına girebilmelerinin sağlanmasını, 2495 sayılı KHK ile güvenlik görevlisi olarak çalışırken 5188 sayılı Yasaya tabi tutulanlara 5 yılda bir yenilenen eğitim ve sağlık raporu uygulamasının yürürlükten kaldırılmasını,

26.Kamu kurum ve kuruluşları ile KİT’lerde çalışan şube müdürü görev, yetki ve sorumluluğuna sahip olan sivil savunma uzmanlarına şube statüsü verilerek ek ödeme oranlarının bu statü üzerinden belirlenmesini,

27.KİT’lerde II sayılı cetvele göre çalışan kamu görevlilerinin bir üst okulu bitirmeleri halinde diplomalarını ibra etmeleri kaydıyla hak ettikleri ücretten faydalandırılmalarını,

28.Kamu görevlilerinin emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında, tam yıldan arta kalan ayların ve günlerin kıstelyevm hesaplama yöntemiyle ödemelere dahil edilmesini,

29.Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesinde yer alan kurumlarda görev yapan, mesleğe yarışma sınavı ile giren ve yeterlilik sınavında başarılı olan uzmanlarında Yüksek Kurum Uzmanlığına atanabilmeleri için yasal düzenlemenin yapılmasını,

Kamu idaresinin, karar altına alınan hükümlerin hayata geçirilmesi noktasında sorun yaşanan kurumlar ile uygulanmayan hükümlerin çözümü noktasında bu toplantı ve sendikalarca sunulan raporları baz alarak sonuç odaklı bir tavır sergilemesini bekliyoruz.

GTHB Personel - 11:43 am A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.
gaziantep escort kızlar ataköy escort bayan