26° Açık
  • EURO
  • DOLAR

TARIM BAKANLIĞI, TAYİN GENELGESİ VE BOŞ KADROLAR.

GTHB Personel - Haziran 15, 2015 6:41 pm A A

 

http://www.tarim.gov.tr/PERGEM/Duyuru/77/2015-Donem-Tayini-Bos-Yerleri-Gosterir-Listeler

T.C.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü

Sayı : 37213313.903.02/ \£/Oj6/2015
Konu : Dönem Atamaları

2015 Dönem Tayini Boş Yerleri Gösterir Listeler

VALİLİĞİNE

(İl Gıda, Tarım ve Hayvancdık Müdürlüğü)

Bilindiği üzere, Bakanlığımız Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi; “Genel Müdürlük, il/ilçe/kurnluşların kadrolarını norm kadroyu aşmamak kaydıyla, kurum içi atama yapmak üzere her yıl 15 hazirana kadar Genel Müdürlük internet adresinden ilan eder. Atama yapılacak kadrolar ile atama usul ve esaslarının ilan edilmesinin ardından, haziran ayının sonuna kadar başvuru yapan personelin yerleştirme işlemleri, hizmet puanı ve tercihlerine göre temmuz ayının sonuna kadar gerçekleştirilir. Halen çalıştığı bölge için bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde öngörülen zorunlu çalışma sürelerini tamamlamayan ve halen çalıştığı ilde en az iki yıl, kuruluşta en az üç yıl çalışmayan personel başvuruda bulunamaz. Bu şekilde yerleştirilen veya atanan personel, yerleştirme ve atama işleminden vazgeçmesi halinde, yerleştirme ve atama tarihinden sonraki iki yıl, mazeret durumları hariç bu fıkra hükümlerine göre atama talebinde bulunamaz. Bu maddenin (e), (f) ve (ğ) bentlerine göre atamaları düzenlenen personel, bu bent çerçevesinde atama müracaatında bulunamaz. ” hükmüne, aynı fıkranın (ğ) bendi ise Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi (TARGEL) kapsamında, Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi Birimlerinde 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine göre istihdam edilenlerden müracaat tarihi itibariyle görev yaptığı ilde en az üç yıl çalışmış olanlar; Genel Müdürlükçe belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde başvuru yapmaları kaydıyla, aynı proje kapsamında ilan edilecek boş yerlere hizmet puanı ve tercihlerine göre her yılın haziran ayı başından temmuz ayı sonuna kadar atanabilir. Bu Proje kapsamındaki personel, bu maddenin birinci fıkrasının (c) ve (e) bentlerinde belirtilen esas ve sürelere tabi olarak boş olduğu ilan edilen Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi Birimlerine atanabilir. ” hükmüne amirdir.

Bu hükümler çerçevesinde il, ilçe ve kuruluşlar ile Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi Birimlerindeki personel ihtiyaçlarının kurum içi naklen atama yolu ile karşılanmasına yönelik olarak unvanlara göre boş kadroların ilanı, müracaatların alınması ve atamaların yapılabilmesi için gereken iş ve işlemler aşağıda gösterilmiştir. Buna göre;

1- İl, ilçe ve kuruluşlar ile Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi Birimleri için ihtiyaç duyulan boş kadrolar ıınvan bazında tespit edilerek 15.06.2015 tarihinde www.tarimpersonel.gov.tr web adresinde ilan edilecektir.

2- Yukarda belirtilen hükümler gereği Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi Birimlerinde görev yapan personel sadece bu birimler kapsamındaki yerlere tercihte bulunabilecektir.

İlan edilen boş kadrolar için gerekli şartlan taşıyanlar, 22.06.2015 – 29.06.2015 (mesai bitimi – saat 18.00 e kadar) tarihleri arasında aynı web adresindeki İl/ilce/kurulus müdürlüklerinde görev yapanlar için ayrı. Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi Birimlerinde görev yananlar için ayrı olmak üzere hazırlanan tercih formlarından uygun olanı doldurup kaydet işlemi ile müracaat edebileceklerdir. İnternet ortamında yapılan ve kaydedilen müracaat üzerinde daha sonra değişiklik yayıldığında en son kesinleştirilen tercih geçerli olacaktır. Bilgisayar üzerinden yapılan işlemlerin güvenliği açısından, tercih yapan personel tarafından bu müracaat formundan iki nüsha çıktı alınıp birim amiri tarafından görüldü şeklindeki tasdikinden sonra, bir nüshası işlem dosyasında muhafaza edilmek üzere birimine verilecek, diğer nüshası ise kendisinde kalacaktır. Müracaat formlarına ait çıktıların, müdürlükler tarafından Genel Müdürlüğümüze posta ile gönderilmesine gerek bulunmamaktadır. Atama işlemlerine esas olacak müracaat formu çıktıları, Genel Müdürlüğümüz bilgi işlem birimi tarafından alınarak ilgili atama birimlerine gönderilecektir.

Ancak, kuruluşlar için ilan edilen boş kadrolardan kriter belirtilen yerleri tercih eden personel tarafından, tercih edilen boş kadrolar için aranan kriterlere ait belgeler APS veya kargo ile 06.07.2015 tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir. Bu tarihe kadar Genel Müdürlüğümüze ulaşmayan belgelerle ilgili müracaatlar işleme alınmayacaktır.

3- İlan edilen boş kadrolara, şartları uygun olan personel tarafından internet ortamında her yerden müracaat yapılabilecektir. Müracaat süresi içinde izinli, raporlu, geçici görevli veya benzeri mücbir sebeplerden dolayı görev yaptığı birimden uzakta olanlar, bu durumlarını gösteren belge ile bulundukları yere en yakın tl/ilçe/kuruluş müdürlüğüne giderek, iki adet müracaat formu çıktısını birim amirine onaylatacaklardır. İlgili müdürlük tarafından bu formların bir nüshası şahsa verilecek, bir nüshası ise çalıştığı birime gönderilecektir.

4- İlgililer müracaat formunda, ilan edilen boş kadrolardan unvanlarına uygun olan en fazla 10 yer için tercihte bulunabileceklerdir.

5- Bir boş kadro için birden fazla müracaat olması halinde, hizmet puanı yüksek olan personelin tercihi öncelikle değerlendirilecek olup, hizmet puanlarının eşit olması halinde hizmet süresi fazla olana, hizmet süresinin de eşitliği halinde 5 inci ve 6 ncı hizmet bölgelerinde hizmeti fazla olan personele öncelik verilecektir.

6- Yukarıda anılan hükümler çerçevesinde müracaat edenlerin yerleştirme işlemleri en geç 16.07.2015 tarihine kadar gerçekleştirilecek olup, sonuçlar Genel Müdürlüğümüz web adresinde duyurulacaktır.

7- Bakanlığımız Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi; “Bu madde gereği atama talebinde bulunan personelin çalıştığı il/ilçe/kuruluşta yapılacak atamalardan dolayı unvan bazında personel sayısının ilin norm kadrosunun % 50’sinin altına düşmesi halinde hizmetlerin aksamaması için başvuru ve atamalarda, gerekçesini belirtmek suretiyle sınırlama getirilebilir. Sınırlama getirilmesi halinde, hizmet puanı yüksek olan personele öncelik verilir” hükmüne amir olup, gerekmesi halinde Genel Müdürlüğümüzce yapılacak değerlendirmelerde bu hüküm dikkate alınacaktır.

8- Yapılan yerleştirme sonuçlarına göre personelin atama işlemleri; ilgili mevzuat gereği başka kurum ve kuruluşlarla yazışma yapılması gerekenler hariç, en geç 31.07.2015 tarihine kadar gerçekleştirilecek olup, hizmet puanı ve süresinin hesaplanmasında da aynı tarih esas alınacaktır. Başka kurum ve kuruluşlarla yazışma yapılanların ataması ise cevabi yazıların gelmesini müteakip en kısa sürede sonuçlandırılacaktır.

Bakanlığımızın diğer Genel Müdürlüklerine idari bağlılığı olan kuruluş müdürlüklerini tercih edecek personel için, Yönetmeliğin 25 inci maddesi gereği aranacak nitelikler, yapılan ilanda her kuruluş müdürlüğü ve unvan için düzenlenen listelerde ayrı ayrı belirtilmiş olup, bu kuruluş müdürlüklerini tercih edecek personelin istenilen niteliklere sahip olması gerekmektedir. Bu nitelikleri gösteren (Yüksek lisans, doktora belgeleri ile bunlara ait uzmanlık alanına dair tez konusunu belirten ‘Tez Jürisi Onay’ sayfasının tasdikli sureti ve ilgili mevzuatı gereği kabul edilebilir yabancı dil bilgisi seviyesini gösterir belge gibi) belgelerin, 3 üncü maddede belirtildiği şekilde Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir. Bu belgelerin istenilen niteliklere uygun olup olmadığı konusunda tereddüt hasıl olması durumunda ilgili Genel Müdürlüğün görüşüne başvurulacaktır. İlan edilen niteliklere sahip olmayan personelin söz konusu tercihleri değerlendirilmeyecek, ataması yapılan personelden bu nitelikleri taşımadıkları sonradan tespit edilenlerin ataması iptal edilecektir.

9- Bu esaslara göre yapılan atama sonucunda bulunduğu yerden ilişiği kesilenlerin hiçbir şartta onay iptali mümkün olmayıp, atandıkları yerde görevlerine başlayacaklardır.

10- İl Müdürlüklerinin merkez birimleri için yapılacak atama işlemleri İl Müdürlüğü emrine yapılacak olup ilgililerin şube müdürlükleri bazındaki görev yerleri daha önce çalıştıkları birimler ve norm kadroları esas alınarak Valiliklerce (İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü) belirlenecektir.

11- Anılan Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendinde yer alan ” Bu maddenin (e), (f) ve (ğ) bendlerine göre atamaları düzenlenen personel, bu bent çerçevesinde atama müracaatında bulunamaz” hükmüne uygun müracaat yapılması gerekmekte olup, buna uymayan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

12- Yönetmeliğin değişik 14 üncü maddesinin I inci fıkrasının (e) bendi ve 20.01.2010 tarih ve 001473 sayılı yazımıza istinaden Ağustos-Eylül döneminde İl içi atama yapacak olan İl Müdürlükleri, tekerrüren yapılabilecek olan boş kadro ilan ve atamalarını önlemek için, Genel Müdürlüğümüz tarafından açıklanan boş kadro ilanlarını da dikkate alarak gerekli değerlendirme ve işlemleri usulüne göre ve süresi içerisinde yapacaklardır.

Uygulamanın sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için yukarıda belirtilen hususlara titizlikle uyulması gerekmektedir.

Bilgilerinizi, gereğini ve ilgililere duyurulması hususunu önemle rica ederim.

Nihat PAKDİL
Bakan a. Müsteşar V.

2015 Dönem Tayini Boş Yerleri Gösterir Listeler

GTHB Personel - 6:41 pm A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.
gaziantep escort kızlar ataköy escort bayan