17° Parçalı bulutlu
  • EURO
  • DOLAR
Türk ifşa

MEMUR-SEN- TOÇBİRSEN KPDK’DA NELER TALEP ETTİ?

GTHB Personel - Kasım 30, 2015 9:33 pm A A

Kamu Personeli Danışma Kurulu Toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu Başkanlığı’ndan gerçekleştirildi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, KPDK’da şu talepleri dile getirdi:

1. Kamu Görevlilerinin Grev ve Siyaset Hakkına İlişkin Yasaklara Son Verilmesi

Kamu görevlileri 2001 yılından bu yana anayasal ve yasal teminatlar çerçevesinde örgütlenme hakkından, 2010 yılından itibaren de toplu pazarlık hakkından yararlanmaktadır. Ancak, sendikal hakların vazgeçilmezi olan grev hakkı ile demokratik katılım hakkının başat haklarından olan siyaset hakkından mahrumdur. Daha doğru ifadeyle, ara rejim dönemlerinde üretilen vehim ve korkularla, kamu görevlileri toplu pazarlık hakkının en önemli aparatlarından biri olan grev hakkıyla hiç tanışmamış, siyaset hakkından ise ancak aday olmaya karar vermeleri halinde istifa ederek sınırlı bir süreçte/içerikle yararlanabilmektedir.

Grev hakkına ilişkin sınırlama ve yasak, İLO sözleşmeleri yanında Türkiye-AB ilişkilerinde de temel bir eleştiri konusu olarak sürekli gündemde tutulmaktadır. Siyaset hakkına yönelik yasak ise, Türkiye’nin donanımlı bir kitlesinin çözüm geliştirmeye dönük uğraş ve hizmet alanı olan siyaset alanında olmasını engellemektedir.

Türkiye’nin gelişim ve değişim noktasında önemli mesafeler kat ettiği gerçeğiyle örtüşmeyen bu durum, kamu görevlilerinin hakları korumada ve arttırmada etkin araç konumundaki grev hakkına, demokratik katılım ve siyasete katkı noktasında temel hak olan siyaset hakkına anayasal ve yasal düzlemde gerekli teminatlar sağlanarak son bulmalıdır.

2. Disiplin Cezalarının Affı;

Kamu görevlilerinin disiplin cezalarının affına ilişkin son yasal düzenleme 2006yılında yürürlüğe girmiştir. O tarihten bu yana da disiplin cezalarının affına ilişkin yasal düzenleme yapılacağı noktasında siyasi irade tarafından yapılan açıklamalarında etkisiyle güçlü bir beklenti oluşmuştur. Ancak, aradan geçen süreye rağmen 10 yıla yakın süredir bu yönde bir düzenleme yapılmamış olup geçmiş dönem KPDK toplantılarında da üzerinde uzlaşılan çerçeve dahilinde kamu görevlilerinin disiplin cezalarının affına ilişkin yasal düzenleme yapılması,

3.Fiili Hizmet Zammından (Yıpranma Tazminatından)Yararlanan Kamu Görevlilerinin Kapsamının Genişletilmesi

5510 Sayılı Kanunla birlikte fiili hizmet zammından yararlanabilenlerin kapsam ve sayısı önemli ölçüde azalmış, daha önce bu haktan yararlanabilen bir çok kamu görevlisi unvan ve kadro boyutuyla kapsam dışına çıkarılmıştır.

Konfederasyonumuza bağlı Sağlık-Sen tarafından sağlık alanında görev yapan kamu görevlilerinin fiili hizmet zammından yararlanması talep ve teklifi C.Başkanımız (o dönem Başbakan) tarafından nezdinde karşılık bulmuş ve bununla ilgili olarak siyasi iradenin en üst makamı tarafından kamu görevlilerine vaatte bulunulmuştur.

3. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde konu masaya getirilmiş ve farklı hizmet kollarındaki sendikaların taleplerine olumlu yaklaşılması neticesinde; fiili hizmet zammı (yıpranma tazminatı) kapsamından yer alacak kamu görevlilerinin belirlemesi ve bunlara ilişkin sürelerin tespiti amacıyla bir bilim kurulu oluşturulması yönünde daha önce KPDK’da varılan uzlaşma da dikkate alınarak farklı hizmet kollarında dokuz adet ön komisyon oluşturulmuştur. Sağlık çalışanları, belediyelerde görev yapan itfaiye personeli ile zabıta personeli vb. kadro ve unvanlar başta olmak üzere yürütülecek çalışmalar kapsamında kamu görevlilerinin fiili hizmet zammı konusundaki beklentilerini karşılayacak öneri ve tekliflerimiz doğrultusunda düzenleme yapılması,

4.Yardımcı Hizmetler Sınıfının Ek Göstergeden Yararlanması ve Ek Gösterge Oranlarının Artırılması;

Kamu personel sisteminin içerisinde gerek görev yapılan gerekse emeklilik sonrasında mali haklar boyutuyla, mağduriyet oluşturan ve beklenti kaynağı oluşturan konuların başında “ek gösterge” yer almaktadır. Mevcut ek gösterge düzenlemesi, yardımcı hizmetler sınıfını kapsamamakta, ek gösterge açısından psikolojik eşik olarak kabul edilen 3600 ek göstergeden de kamu görevlilerinin büyük bölümü –emsallerinin bir bölümü yararlanmamasına rağmen- yararlanamamaktadır. (Belediye bağlı kuruluşlarındaki Daire Başkanları ile üniversite Genel Sekreter Yardımcılarının ek göstergesinin 3600’e yükseltilmesi yönünde daha önce KPDK ve Toplu Görüşme/Sözleşme süreçlerinde uzlaşmaya varıldı)

Geçmiş üç yıllık dönemde, ek gösterge mağduriyetlerinin giderilmesine ve beklentilerin karşılanmasına dönük kapsamlı bir çalışma yapılacağı ve bununla ön hazırlık yapılacağı ifade edilmesine karşılık bütüne yönelik bir adım atılmamıştır. Bazı kadro ve unvanlara ilişkin ek gösterge artışlarının da aynı süreçte yapılmasına rağmen konunun bütün olarak sonuca bağlanmasına dönük bir nihai çalışma henüz bulunmamaktadır. Bu çerçevede yardımcı hizmetler sınıfındaki kadro ve unvanların da ek göstergeden yararlanmasına imkan sağlayacak şekilde, ek gösterge oranlarında 800 ve üstü puan artış yapacak bir düzenlemenin yürürlüğe konulması,

5. Yıllık İzinlerin İş Günü Esasına Göre Düzenlenmesi;

Kamu görevlilerinin dinlenme hakkına ilişkin çerçeve ile kamu kurum ve kuruluşlarında isçi kadrosunda görev yapan personelin dinlenme hakkına ilişkin kapsam ve çerçeve arasında kamu görevlileri aleyhine farklılık bulunmaktadır.

Kamu görevlilerinin izin süreleri, gün esasıyla düzenlenirken kamuda görev yapan işçilerin izin süreleri “işgünü” esasıyla düzenlenmektedir. Bu durum, kamu görevlilerinin normalde tatil günü olan sürelerinde izin süresine dahil edilmesi sonucunu doğurmaktadır. Bunun sonucu olarak, yıllık izin süresi görünürdeki 20 ya da 30 gün gibi gözükse de gerçekte bu süreler 14-22 gün hatta bir iki gün de kısa olacak şekilde kullanılmaktadır. Bu nedenle, üzerinde birçok kez uzlaşmaya varılmasına rağmen hala fiiliyata dönüşmeyen bu konunun daha önce hazırlanan taslak metinde dikkate alınarak karara bağlanması,

6. İşçilikte Geçen Sürelerin Kazanılmış Hak Aylığında Değerlendirilmesi;

Kamu görevlisi olarak atanmadan önce veya kamu görevinden ayrıldıktan sonra işçilikte geçen süreler, emeklilik müktesebinde değerlendirilirken kazanılmış hak aylığında değerlendirmede bazı sınırlamalarla kısmen değerlendirilmekte veya hiçbir şekilde değerlendirilmemektedir. Bu durum, kamu görevlilerinin sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle geçirdikleri hizmet sürelerinin fiilen çalıştıkları dönemde aldıkları maaşın belirlenmesinde dikkate alınan derece ve kademe yönüyle buna bağlı olarak maaş tutarı yönüyle mağdur olmalarına neden olmaktadır.

Geçmiş dönem KPDK toplantılarında üzerinde uzlaşılan bu konunun, işçilikte geçen sürelerin kurum-kuruluş, özel-kamu yönüyle ayırım yapılmadan kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesine imkan sağlayan kanun değişikliği yapılması suretiyle çözüme kavuşturulması,

7.Kılık-Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik ve Yasaklarının Kaldırılması

Memur-Sen ve bağlı sendikaları olarak gerçekleştirdiğimiz sivil itaatsizlik eylemi ve 12 milyon imzayla sonuçlanan imza kampanyası sonucunda, darbe dönemi ürünü Kılık-Kıyafet Yönetmeliği’nde kadın kamu görevlilerine yönelik başörtüsü yasağı başta olmak üzere birçok sınırlamanın sona ermesini sağladık. Ancak, üniformalı görev yapan kamu görevlileri mevzuata, bu kurumlarda görev yapan sivil personel ise fiili durumlara bağlı olarak kılık-kıyafet konusundaki mağduriyeti yaşamaya devam etmektedir. Ayrıca, erkek kamu görevlilerinin kravat, takım elbise, saç-sakal-bıyık gibi konu baylıklarına ilişkin yasaklama, sınırlama ve ölçülere uyama zorunluluğu devam etmektedir. Kılık-kıyafetin kamu hizmetinin etkinliği ve verimliliği konusunda mutlak ölçüt algısı uyandıran yaklaşım barındıran mevcut kılık-kıyafet mevzuatı, Türkiye’nin özgürleşme ve demokratikleşme hedefleriyle örtüşmemektedir. Bu gerçekten hareketle, kadın kamu görevlilerinin kılık-kıyafet konusundaki sınırlamalardan kurtulma durumunun bütünü kapsaması ve erkek kamu görevlilerinin de kılık-kıyafet yasaklarından kurtulması için ilgili mevzuatın yürürlükten kaldırılması ve genel ahlak ve adabı esas alan bir çerçeveyle kılık-kıyafet konusunda özgürleşme odaklı düzenleme yapılması,

8.Geçici (4/C’li) Personelin, Sözleşmeli (4/B’li) Personelin, Yüksek Öğretim Mezunu İşçilerin Kadroya Geçirilmesi

Kamu personel sisteminde genel istihdam şeklinin kadrolu ve güvenceli “memur” statüsü olması gerektiği konusundaki genel yaklaşımdan hareketle 4/C ve 4/B statüsünde istihdam edilen kamu görevlilerinin memur statüsüne geçirilmesi ısrarlı talep ve teklifimizdir. Yakın dönemde, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi yönünde iki kez yasal düzenleme yapılmış olmasına rağmen söz konusu düzenlemede 4/C’li personele kapsamda yer verilmediği gibi bu düzenlemelerden sonra sözleşmeli personel istihdam edilmesi yoluna gidilmiştir.

Diğer taraftan, kamu kurum ve kuruluşlarında, yürüttükleri görevler ve sundukları hizmetler itibariyle memur kadrosuna ait işleri gören yükseköğretim mezunu kamu işçileri de bulunmaktadır.

Bütün bu hususlar yanında geçmiş dönem KPDK kararlarında ve 3. Dönem Toplu Sözleşme metninde yer verilen kararlar ve hüküm gözetilerek, kamu personel sisteminin kadrolu istihdam temeline oturtulması ve güvenceli istihdamın esas olması perspektifiyle 4/C’li personelin, 4/B’li personelin ve (KİT’ler dahil) kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetim birimlerinin işçi pozisyonlarında görev alan –yukarıda belirtilen çerçevedeki- işçilerin memur statüsüne geçirilmesi noktasında ivedilikle düzenleme yapılması,

9. Kadro Derece ve Kademe Sınırlamasının Kaldırılması

Kamu görevlilerinin kariyer ve liyakat ilkelerine dayanan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki hükümlerde yer almamasına karşın, 190 sayılı KHK kapsamındaki hüküm, cetvel ve uygulamalar kapsamında mağduriyet yaşadığı konulardan biri de kadro dereceleridir.

657 sayılı Kanunda belirtilen kadro-derece cetvelinde birinci dereceye yükselmesi konusunda öğrenim durumu itibariyle bir sınırlama bulunmamasına karşın 190 sayılı KHK nedeniyle bir çok kamu görevlisi mezuniyeti itibariyle sınırlama olmamasına karşın 5-4 derecenin üstündeki derecelere çıkamamakta bu durum emekli maaşından, yeşil pasaporta kadar bir çok konuda mağduriyet oluşturmaktadır.

Söz konusu mağduriyetin giderilmesi ve 657 sayılı Kanunun konuyla ilgili hükümlerine uygun bir çerçevenin oluşturulması amacıyla, kamu görevlilerinin yükselebilecekleri derece itibariyle sınırlama öngören hüküm, uygulama ve yönetsel iş ve işlemlerin yürürlükten kaldırılması,

10. Kadroya Geçirilen Sözleşmeli Personele Yönelik 5 Yıllık Kurumlararası Nakil Yasağının Kaldırılması

Kamu personeli Danışma Kurulu ve Toplu Görüşme/Sözleşme süreçlerinde yürütülen görüşmeler yanında bunlar dışında geliştirilen teklif ve taleplerle sözleşmeli personel statüsünde görev yapan kamu görevlilerinin kadrolu statüye geçişini sağlayan konfederasyon olarak; kadroya geçişle ilgili son düzenlemenin hazırlık sürecinde yer almayan 5 yıl süreli kurumlararası nakil yasağı kanun görüşmelerinde sürecinde eklenmiş ve ilgili kamu görevlileri bir anlamda bir haktan mahrum edilerek kadroya geçirilmiştir. 657 sayılı kanunun geçici 41 inci maddesinde yer verilen bu hüküm, 3. Dönem toplu sözleşmesinde yerel yönetim hizmet kolunda görev yapan kamu görevlileri bağlamında iki yıla indirilmiş ancak diğer kamu kurum ve kuruluşları içinse söz konusu sınırlama devam etmektedir. Söz konusu sınırlamanın kaldırılmasının hak mahrumiyeti yaşayan kamu görevlileri açısından bir sınırlamanın sona ermesine imkan sağlayacağı, ilgili kamu kurum ve kuruluşları açısından ise kamu hizmetinin sunumu yönüyle bir sıkıntı oluşturmayacağı dikkate alınarak, 5 yıllık nakil yasağının anılan kapsamdaki bütün kamu görevlileri için kaldırılması yönünde düzenleme yapılması,

11.Kadın Kamu Görevlilerine Yönelik Düzenlemeler ve Kadın İstihdamının Artırılması

Kadın istihdamının artırılmasına yönelik olarak, Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısını olumlu karşılamakla beraber tasarıda yer verilen düzenlemelerin gerek Toplu Sözleşme sürecinde gerekse Kamu Personeli Danışma Kurulunda gündeme getirdiğimiz gibi daha geniş haklar sağlayacak şekilde genişletilmesini için;

·Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Programı kapsamında anneye yapılacak doğum yardımına bağlı olarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 207’nci maddesi gereği ödenen doğum yardımı ödeneğinin de Memur-Sen’in Toplu Sözleşme taleplerinde yer verdiği gibi 793,08-TL, çoğul gebelik halinde bu yardımın her çocuk için verilmesini şeklinde ödenmesini,

·Belediyelere kreş ve gündüz bakımevi açma zorunluluğunun getirilmesi düzenlemesi çalışmalarına ek olarak çok daha geniş bir şekilde Toplu Sözleşme taleplerimizde yer alan; Kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerlerinde, bünyelerinde görev yapan kamu görevlilerinin zorunlu eğitim çağına girmemiş çocuklarına yönelik kreş hizmeti sunulması, kreş hizmeti sunul(a)mayan işyerlerinde görev yapan kamu görevlilerine, kreş hizmetinden faydalanacak her çocuk için; 01.01.2014 tarihinden itibaren Büyük şehir kapsamındaki illerde 300 TL, diğer illerde 250 TL (zam oranları dikkate alınarak hesaplama yapılacak) kreş yardımı ödeneğinin aylıklarıyla birlikte ödenmesini ve Kreş yardımı ödeneğinden, 4688 sayılı Kanuna göre kamu görevlisi kapsamında sayılanların da yararlandırılmasını,

·Evlilik yardımının herkes için uygulanacak olması olumlu bir düzenleme olurken, evliliğe ilişkin devlet destekli çeyiz hesaplarının açılacak olmasından çok daha önce Memur-Sen’in Toplu Sözleşme talepleri arasında yer verdiği evlenme yardımı ödeneğinin hayatın gerçeklerine uygun olarak verilmesini,

·KPDK görüşmelerinde, üzerinde mutabakata varılan ancak uygulanmayan maddelerin yanında Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Kanun Tasarısında yer almayanancak Toplu Sözleşme taleplerimiz arasında yer alan, kadın kamu görevlisine doğum sonrası analık izin süresi bitimi tarihinden itibaren verilen süt izinlerinin; ilk 12 ay günde 4 saat, sonraki altı ay 3 saat, bunu takip eden son altı ayda 2 saat olmak üzere çocuğunu emzirmesi ve çoğul gebelik halinde her çocuk için belirtilen sürelerin yarısı oranında artırılmasına yönelik süt izni taleplerimizin de bir an önce gerçekleştirilmesini, sağlayacak yasal ve idari düzenlemelerin yapılması

12.Emeklilere Sendika Hakkı, Emekli Kamu Görevlilerine Aile Yardımı ve Emeklilere Maaş Promosyonu

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmeleri, İLO Sözleşmeleri ile Avrupa Sosyal Şartı ile eklentisi düzenlemelerde emeklilerin sendika kurmasını, sendikalara üye olmasını sağlayacak hüküm ve gerekçeler bulunmasına karşın emeklilerin, emekli kamu görevlilerinin sendika hakkına ilişkin bir içerik hüküm bulunmamaktadır. Diğer taraftan, kamu görevlileri toplu sözleşmesinde emekli kamu görevlilerinin de mali ve sosyal haklarına ilişkin hüküm konulabilmektedir. Bütün bu hususlar gözetilerek emeklilerin sendika kurma ve mevcut sendikalara üye olmasına imkan sağlayacak bir düzenleme yapılması,

Emekli kamu görevlileri, fiilen çalıştıkları dönemde yararlandıkları aile (eş ve çouk) yardımından emekli oldukları dönemde yararlanamamaktadır. Bir anlamda, emekli olduklarında aile yardımı boyutuyla, boşanmış ve/hiç evlenmemiş ya da çocuk sahibi olmamış kabul edilmektedir. Fiilen çalışılan dönemde alınan maaş ile emekli maaşı arasındaki oranın %55-60 seviyelerinde olduğu dikkate alındığında azıl aile yardımı yapılması gereken maaş durumu düzleminde söz konusu yardımdan mahrum edilmektedirler. Bu gerekçeler dikkate alınarak, kamu görevlileri emeklilerinin aile yardımı ödenmesine imkan sağlanması

Emekli kamu görevlilerinin maaşları SGK tarafından bankalar aracılığıyla ödenmekte ve bankalar söz konusu ödemeler için maaş tutarlarının kendilerine önceden aktarılmasını istemektedir. Bankalar söz konusu tutarı, belirli süre değerlendir8melerine rağmen, anılan maaş ödemeleri için emeklilere maaş promosyon ödemesi yapılmamaktadır. Oysa, aynı çerçevenin gerçekleştiği kamu görevlilerine kurumlar ve bankalar arasında yapılan protokole bağlı olarak maaş promosyonu ödenmektedir. Bu farklılığın giderilmesi amacıyla Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK ve bankalar ile yetkili konfederasyonun katılımıyla yürütülecek görüşmeler perspektifinde maaş promosyonu ödenmesinin sağlanması,

13.Cuma Namazı Vaktini De kapsayacak Şekilde Öğlen Dinlenme Sürelerinin Artırılması

Toplu sözleşme hükümleri arasında yer alan bu kazanımla ilgili olarak kamu görevlilerinde bir an önce düzenleme yapılması ve saat farkı ve benzeri hususlar da gözetilerek çalışmaya başlangıç ve ara verme saatlerine ilişkin çerçevenin mülki amirlerin de yetkilendirilmesini sağlayacak bir çerçevenin belirlenmesi ve (mümkünse daha önce olması gerekmekle birlikte) en geç 1 Ocak 2016’da yürürlüğe girecek şekilde yönetsel düzenleme hazırlıklarının sonuçlandırılması,

14. KİT’lerde Ücret Gruplarının 5’ten 3’e Düşürülmesi

KİT’lerde mevcut ücret uygulamasında, farklı unvanların yer aldığı 5 ücret grubu yer almakta ve her ücret grubu için de taban ve tavan ücret belirlenmektedir. Belirlenen tavan ve taban ücret çerçevesinde de ilgili personelin unvanı itibariyle sözleşme ücreti tespit edilmektedir. Bu uygulama, öğrenim durumu, yürüttüğü görev, işin niteliği ve önemi gibi hususlar bakımından birbirine yakın-benzen durumda olanlar arasında ücret makası oluşturmakta bu durum da çalışma huzurunu ve iş barışını tehdit etmek yanında KİT Yönetim Kurulları başta olmak üzere gereksiz iş ve işlem süreçlerine neden olmaktadır.

KİT personeli arasında ücret dengesizliğine neden olan ve eşit işe eşit ücret uygulamasına dönük tepkilere de kaynaklık eden bu durumu sona erdirmek, KİT personelinin maaş ve ücretlerinde Yönetim Kurullarına ait yetki alanını genişletmek amacıyla ücret gruplarının 3’e indirilmesi ve bu çerçevede daha önce Konfederasyonumuz ve başta Devlet Personel Başkanlığı olmak üzere ilgili kurumlarla yürütülen çalışmalarda ortaya çıkan taslak ücret grupları dikkate alınarak düzenleme yapılması,

15.GATA sağlık personeline sağlık hizmetleri tazminatı verilmesi Misafir sanatçıların iş güvencesinin sağlanması,

16.TCDD manevra personeline ödenen hizmet tazminatına ilişkin sorunların giderilmesi,

17.Fazla çalışmaların geçici olması halinde ücret veya izinle karşılanması, süreklilik arz etmesi durumunda ise istihdam artışı yoluna gidilmesikonularının ivedi olarak çözüme kavuşturulması,

18.Kamu görevlilerinin sahip olduğu doğuma bağlı izin ve hakların İş Kanununa tabi çalışanlarla uyumlaştırılmasının sağlanması

19.Doğum nedeniyle ücretsiz izinde geçen sürelerin PRİM ÖDENMEKSİZİN memuriyet kıdeminde değerlendirilmesi hayata geçirilmelidir.

20.Yerel yönetim hizmetlerinde görev yapan itfaiye ve zabıta personelinin fiili hizmet zammı mağduriyeti giderilmeli ve beklentileri karşılanmalı, (BEM-BİR-SEN)

21.Askeri işyerleri ile emniyet hizmetlerinde görev yapan sivil memurların hukuki konumları ve mali durumlarına ilişkin olarak Toplu Sözleşmede öngörülen çalışma ivedilikle başlatılmalıdır. (Büro-Memur-Sen)

22.Meteoroloji Genel Müdürlüğü bünyesindeki kamu görevlilerinin Euro Control tarafından ülkemize tevdi edilen havacılık tazminatından yararlanması yönünde düzenleme ivedilikle oluşturulmalıdır.(Büro-Memur-Sen)

23.Yargı organlarında görev yapan kamu görevlilerinin fazla çalışma ücreti konusunda yaşadıkları mağduriyetler hem kapsam hem de ücret tutarı yönüyle giderilmeli, (Büro-Memur-Sen)

24.TÜİK bünyesinde görev yapan 4/C’li personelin genel4/C kapsamı uygulaması dışında tutulması konularındaki sıkıntılar ve kadro beklentilerinin karşılanması yönünde ivedilikle adımlar atılmalı, (Büro-Memur-Sen)

25. Emekli ikramiyesinin hesabında yıldan artan sürelerin dikkate alınması suretiyle ikramiye hesabındaki kamu görevlilerinin aleyhine olan durum düzeltilmeli ENERJİ BİR-SEN ( Tam yıllar gündeme alınmakta işçilerin kıdem tazminatında olduğu gibi kıstel yevm yöntemiyle ay ve günler de dikkate alınmalı)

26.Kamu görevlilerinin maaş bordrolarında yer alan kıdem aylığının9 hesaplanmasındaki 25 yıllık süre sınırlamasının kaldırılması (ENERJİ-BİR-SEN)

27.Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nde görev yapan kamu görevlilerinin Havacılık Tazminatına ilişkin beklentileri geçmiş dönem çalışmalarına uygun olarak yeniden düzenlenmeli, bu tazminatın ek ödemeden mahsup edilmesi veya hiç ödenmemesi uygulamasından vazgeçilmesi, Toplu Sözleşme metninde yer alan hüküm doğrultusunda 2016 Ocak ayı içerisinde bu konuyla ilgili düzenlemenin tamamlanarak yürürlüğe konulması, (ULAŞTIRMA-MEMUR-SEN)

28.TARGEL kapsamında görev yapan kamu görevlilerinin atama, yer değiştirme ve hizmet birimleriyle ilişkilendirme konusunda yaşadıkları sıkıntıların (ve çakılı kadro kapsamında değerlendirme durumlarının) sona erdirilmesine yönelik beklentilerin ivedilikle karşılanması, (TOÇ-BİR-SEN)

29.Orman Genel Müdürlüğü personeline yönelik rotasyon uygulamasının ve düzenlemesinin Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki örneklerine benzer şekilde yürürlükten kaldırılması,(TOÇ-BİR-SEN)

30.Lisans tamamlama konusunda uygulamadan kaynaklanan sıkıntıların ivedilikle giderilmesi ve toplu sözleşme hükmünün bu konuyla ilgili kapsamının yararlanacak kamu görevlisi sayısı artacak şekilde belirlenmesi, ((TOÇ-BİR-SEN)

31.Toplu Sözleşme hükmü olmasına karşın bazı büyükşehir belediyelerince Orman Muhafaza Memurlarının toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanma konusundaki hükmü aykırı davranışlarının sona erdirilmesi, (TOÇ-BİR-SEN)

32.Tohumculuk Kanunu kapsamında bu alanda görev yapan tarım çalışanlarına ödenmesi gereken üretime katkı payına ilişkin Yüksek Planlama Kurulu kararının ivedilikle çıkarılması, (TOÇ-BİR-SEN)

33. Kariyer uzmanların mali ve sosyal haklarına ilişkin merkez-taşra ayırımına son verilmesi (KÜLTÜR-MEMUR-SEN)

34. Kültür Bakanlığı personelinin mali ve sosyal haklarına ilişkin kapsamlı ve beklentileri karşılar nitelikte bir çalışma yapılması konusunda Toplu Sözleşmede varılan kararın gereklerinin ivedilikle hayata geçirilmesi (KÜLTÜR-MEMUR-SEN)

35. Vekil ebe ve hemşireler ile kamu dışı aile sağlığı çalışanlarının ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kuruluşlarında ek ders ücreti görev yapan meslek çalışanlarının kadroya geçirilmesine yönelik çalışma ve düzenleme yapılması, (SAĞLIK-SEN)

36.Yükseköğretim kurumlarında akademisyenlere ödenen akademik teşvik ödeneğinin kapsamının genişletilmesi ve söz konusu ödeneğin üniversitelerde görev yapan idari personele de ödenmesinin sağlanması, (EĞİTİM-BİR-SEN)

37.Kurs merkezlerinde görev yapan eğitim kurumu yöneticilerine ilave ek ders ücreti ödenmesi, nöbet tutulan eğitim kurumlarındaki müdür ve müdür başyardımcılarına ilave yönetim göreve karşılığı ek ders ücreti ödenmesi konusunda ilgili mevzuatta değişiklik yapılması, (EĞİTİM-BİR-SEN)

38.Geliştirme ödeneğinin üniversitelerde görev yapan idari personele de ödenmesi noktasında gerekli yasal düzenlemenin yapılması (EĞİTİM-BİR-SEN)

39. Kredi Yurtlar Kurumu bünyesinde yurt yönetim memurluğu kadrosuna kurumda görev yapan özel güvenlik personelinin atanması konusunda çalışma yapılması (EĞİTİM-BİR-SEN)

40.Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü personeline kurum bünyesindeki döner sermayeden pay aktarılması için düzenleme yapılması, (BAYINDIR MEMUR-SEN)

41.Kamu görevlilerine yönelik lisans tamamlama programlarının kapsamına Tapu Kadastro başta olmak üzere Bayındırlık hizmet kolu çalışanlarının da dahil edilmesi ve özellikle de teknik hizmet kapsamındaki tekniker/teknisyen vb. kadrolardaki kamu görevlilerinin bu kapsama alınması ((BAYINDIR MEMUR-SEN)

42.Posta dağıtıcılarının 55 yaşında zorunlu emekliliğe sevkine ilişkin uygulamaya son verilerek bu noktada yaşın 60 olarak belirlenmesi veya bu durumda ilgilerin sınavsız başka kadrolara atanmasına imkan sağlanması, (BİRLİK-HABER-SEN)

43.Basın kartına ilişkin komisyonda yetkili sendika temsilcisinin de bulunması ve söz konusu yönetmelikte bu alanda görev yapan kamu görevlilerinin aleyhine hükümlerin yeniden düzenlenmesi (BİRLİK-HABER-SEN)

 

Esasında KPDK Toplantılarının gündemlerinin çoğunluğu 2016 ve 2017 yıllarını kapsayacak olan Toplu Sözleşme Görüşmesi Toplantılarında karara bağlanmıştı. Ağustos Ayında imzalanan toplu sözleşmede 28 talep, üzerinde teknik çalışma yapılması karara bağlanmıştı.

Daha öncesinde de DPB tarafından Toplu Sözleşmede yer alan ve üzerinde çalışma yapılması hükme bağlanan konular hakkında gerekli çalışmaların başlatılarak sonuçlarının Devlet Personel Başkanlığımıza bildirmeleri amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına genel bir yazı gönderilmiştir.

Toplu Sözleşmede üzerinde çalışma yapılması karar altına alınan ve Kamu Görevlilerine yeni düzenlemeler ve haklar getireceği düşünülen konular 28 maddede aşağıda yer almaktadır.

NOT: 1 ila 7. Maddeler arası konular Kamu Görevlilerinin Geneline Yönelik olanlardır.

1- Bazı işçilerin kamu görevlisi ve geçici personelin sözleşmeli personel statüsüne geçirilmesi; Kamu kurum ve kuruluşlarının fabrika, şantiye, atölye, çiftlik ve arazi gibi işçi istihdamının zorunlu olduğu yerlerde istihdam edilen işçiler hariç olmak üzere ilgili yer ve birimlerinde memur veya sözleşmeli personel eliyle yürütülmesi gereken işlerde sürekli işçi kadrolarında çalışmakta olanların, KİT’lerde sözleşmeli personel pozisyonlarına, diğer idarelerde ise memur kadrolarına geçirilebilmeleri konusunda çalışma yapılacaktır.

2- 657   sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası kapsamında tam zamanlı çalışan geçici personelin sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilebilmeleri konusunda çalışma yapılacaktır.

3-  Refakat izninin kullanılmasına ilişkin sorunların giderilmesi;

Refakat izninin kullanılmasına yönelik sorunların giderilmesi, kadro dereceleri, sivil memurların hukuki durumları ile işçilikte geçen sürelere ilişkin konularda çalışma yapılacaktır.

4- Fiili hizmet süresi zammından kimlerin hangi şartlarda yararlandırılacağı hususunda bilim kurulunun toplanması;

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı bünyesinde oluşturulacak komisyon tarafından kamu görevlilerinden kimlerin hangi şartlarda ve süreyle fiili hizmet süresi zammından yararlandırılacağı hususu yeniden değerlendirilecektir. •

5-KİT’lerde görev yapan sözleşmeli personelin temel ücretlerinin yeniden düzenlenmesi;

KİT’lerde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görev yapan sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin temel ücret gruplarının 31/1/2016 tarihine kadar yeniden düzenlenmesi konusunda çalışma yapılacaktır.

6- Cuma  günü öğle tatilinin ibadet hürriyetini engellemeyecek şekilde düzenlenmesi;

Cuma günleri öğle tatilinin ibadet hürriyetini engellemeyecek şekilde düzenlenmesine yönelik çalışma yapılacaktır.

7-  KİT’lerde sözleşmeli personel yıllık izinlerinin kullanılmayan kısmın aynen memurlarda olduğu gibi bir sonraki yıla devri;

KİT’lerde sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin yıl içinde kullanamadıkları yıllık izinlerinin ertesi yıla devri konusunda çalışma yapılacaktır.

NOT: Buradan itibaren gelen maddeler hizmet kollarına ait olup her biri ayrı ayrı ele alınacaktır.

Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolu;

Türkiye İstatistik Kurumunda tam zamanlı olarak istihdam edilen geçici personelin de 29/12/2014 tarihli ve 2014/7140 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca istihdam edilen geçici personel gibi emekli oluncaya kadar çalışabilmeleri için düzenleme çalışması yapılacaktır.

Kültür ve Sanat Hizmet Kolu;

26/5/1985    tarihli ve 18765 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan mülga Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kadrolu Uzmanlık Yönetmeliğine göre Yüksek Kurum ve Kurumlarda mesleğe özel yarışma sınavı ile Uzman Yardımcısı olarak alınıp, 3 yıllık yetişme dönemini takiben özel yeterlik sınavı ile Uzman kadrosuna atanmış olanlardan halen söz konusu kadrolarda bulunanların Yüksek Kurum veya Kurumlardaki Yüksek Kurum Uzmanı kadrolarına atanmalarına ilişkin yasal düzenleme çalışması yapılacaktır.

İI kültür ve turizm müdürlerinin il idare kurulu üyeleri kapsamına alınması yönünde çalışma yapılacaktır.

Bu  hizmet kolunda yer alan usta öğretici kadrolarında bulunan personelden lisans mezunu olanların eğitim uzmanı kadrosuna atanmalarına yönelik çalışma yapılacaktır.

Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu;

1- Üniversite    genel sekreter yardımcılarının ek göstergesi

2- Genel  idare hizmetleri sınıfına dahil üniversite daire başkanları için ilgili mevzuatında öngörülen ek gösterge rakamının, 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere üniversite genel sekreter yardımcılarının da yararlanması için düzenleme çalışması yapılacaktır.

Meteoroloji  İşleri Genel Müdürlüğü;

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü personelinden Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı prensipleri çerçevesinde personel maliyetleri karşılanan personelin kadro ve pozisyonlarının döner sermayeye aktarılması ve söz konusu prensipler çerçevesinde döner sermayeye gelen kaynaktan bu kapsamda yer alan personelin yararlandırılabilmeleri konusunda çalışma yapılacaktı

Basın, Yayın ve İletişim Hizmet Kolu;

1- PTT’de   çalışan başdağıtıcı ve dağıtıcıların çalışma yaş sınırının yükseltilmesi.

2-5434 sayılı kanunun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (IV) numaralı alt bendinde yer alan “55” ibaresinin “60” olarak değiştirilmesi konusunda çalışma yapılacaktır.

Ulaştırma Hizmet Kolu;

1- Mülga  Denizcilik Müsteşarlığında denetleme memuru kadrolarında görev yapan personelden 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca memur kadrolarına atananların veri hazırlama ve kontrol işletmeni veya bilgisayar işletmeni kadrolarına atanmaları hususunda çalışma yapılacaktır.

2- Havacılık  tazminatı;

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 2 nci maddesi uyarınca ödenen havacılık tazminatının, 2010 yılında yapılan çalışmalar da dikkate alınmak suretiyle artırılması yönündeki çalışma 31/1/2016 tarihine kadar sonuçlandırılır ve izleyen ay başından itibaren yeni oranlar üzerinden ödenmeye başlanır. Bu ödemenin başladığı tarihten itibaren söz konusu personele, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre ek ödeme yapılmaz ve bu kapsamda yapılması öngörülen ek ödeme aynı oranlar esas alınarak ilave havacılık tazminatı olarak ödenir.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu;

2-   Yükseköğretim  kurumlarında görev yapanların kadro/görev unvan katsayıları •

3-    Yükseköğretim  kurumlarında görev yapanların Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte yer alan kadro/görev unvan katsayıları konusunda çalışma yapılacaktır.

3-Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelden kimlerin hangi şartlarda ve süreyle fiili hizmet süresi zammından yararlandırılıp yararlandırılmayacağı hususu. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı bünyesinde bu amaçla oluşturulacak komisyon tarafından 2016 yılının sonuna kadar sonuçlandırılması yönünde çalışma yapılacaktır.

Yerel Yönetim Hizmet Kolu;

1-   Büyükşehir belediyelerine bağlı genel müdürlük daire başkanlarının ek göstergesi

2- Genel idare hizmetleri sınıfına dahil büyükşehir belediyeleri daire başkanları için ilgili mevzuatına göre uygulanan ek gösterge rakamından, 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere büyükşehir belediyelerine bağlı genel müdürlüklerin daire başkanlarının da yararlanması için düzenleme yapılması yönünde çalışma yapılacaktır.

Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmet Kolu;

1-    Bu hizmet kolundaki kamu görevlilerinin zorunlu olmadığı sürece günlük çalışma saatleri dışında çalıştırılmamasına ve zorunlu olarak fazla çalıştırılanlara ise 657 sayılı Kanununun 178 inci maddesi uyarınca FAZLA ÇALIŞMA izin verilmesine dair Başbakanlık genelgesi çıkarılacaktır.

2-  Karayolları  Genel Müdürlüğü bünyesinde Bakım ve İşletme Şefliklerinde gişe sistemleri izleme memuru olarak çalışanlardan asli görevleri gereği memuriyet mahalli dışında ve belirli bir görev bölgesi içinde fiilen gezici olarak görev yapanlara seyyar görev tazminatı Ödenebilmesi konusunda çalışma yapılacaktır.

3-Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün personel ihtiyacının döner sermaye bütçesinden karşılanmasına yönelik çalışma yapılacaktır.

Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu;

1-  Lisans  tamamlama; Tekniker unvanlı kadrolarda bulunan personelin lisans tamamlayabilmeleri hususunda YÖK’le çalışma yapılacaktır.

2-   Tarım  ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunda sözleşmeli statüde çalışan personelin kadroya geçirilebilmeleri konusunda çalışma yapılacaktır.

3- Orman  Genel Müdürlüğü personelinin rotasyona tabi tutulup tutulmayacağı hususunda çalışma yapılacaktır.

4- 5553  sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesinde öngörülen Yüksek Planlama Kurulu kararı çıkarılabilmesi hususunda çalışma yapılacaktır.

5-TAR-GEL projesinin yeniden değerlendirilmesi; Bu hizmet kolunda yetkili sendika ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasında TAR- GEL projesinin yeniden değerlendirilmesine ilişkin çalışmalar 2016 yılının sonuna kadar tamamlanacaktır.

Bu hizmet kolunda yer alan personelin mali haklarına ilişkin konulara yönelik çalışma yapılacaktır.

Hakan BİLGE

 

GTHB Personel - 9:33 pm A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.
ataköy escort ataşehir escort gaziantep escort kızlar ataköy escort bayan
kayseri escort bayan kayseri escort gaziantep escort bayan escort gaziantep kayseri escort kayseri escort şirinevler escort pendik rus escort avcılar escort istanbul eskort