20° Açık
  • EURO
  • DOLAR

Hibe Alayım Derken Ceza Ödemek Durumunda Kalmayın

GTHB Personel - Nisan 14, 2016 10:14 am A A

Genç çiftçilerin 30 bin liralık hibe kredi alabilmeleri için başvurular devam ediyor. Genç çiftçiler, hibe kredi almak isterken cezalık duruma düşebilir. İşte genç çiftçileri cezalık duruma düşürecek neden….

Genç çiftçilerin 30 bin liralık hibe kredi alabilmeleri için başvurular başladı. Genç çiftçilerden hibe kredi için çok sayıda belge isteniyor. Takip sürecinde istenilen belgelerin teslim edilmemesi durumunda, sözleşme fesih edileceği gibi tebliğ hükümleri çerçevesinde genç çiftçilere cezai işlem uygulanacak.

 

BAŞVURU ŞAHSEN YAPILACAK 

1) Başvurular;

a) Başvurular 13 Nisan 2016 tarihinde başlar ve 12 Mayıs 2016 tarihi mesai saati bitiminde sona erer.
b) Başvurular öncelikle, Bakanlık tarafından hazırlanan web tabanlı yazılım (gencciftci.tarim.gov.tr) programından yapılır.
c) Başvuru dokümanları yazılım programından çıktı olarak alınır.
d) Genç çiftçiler çıktıları, projeyi ve istenilen belgeleri, ikamet ettiği veya ikamet etmeyi taahhüt ettiği yirmi bin nüfusun altındaki yerleşim birimlerinin bağlı olduğu il/ilçe tarım müdürlüklerine başvuru tarihi ve saati sona ermeden şahsen yapacaktır.
e) Başvurunun tamamlanmış olması için dosyanın bizzat elden teslim edilmesi şarttır.

 

41 YAŞINDAN GÜN ALMAYACAK

1) Bu Rehber kapsamında başvuru yapacak genç çiftçilerde aşağıdaki şartlar aranır.
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Tebliğ yayımlandığı tarih itibari ile 18 yaşından gün almış ve 41 yaşından gün almamış olmak.
c) Okur-yazar olmak.
d) Başvuru tarihi itibarıyla ücretli çalışıyor olmamak.
e) Başvuru tarihi itibarıyla örgün eğitime devam ediyor olmamak.
f) Başvuru tarihi itibarıyla KDV, gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak.
g) Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak. (Örnek-1; Kırsal Kalkınma Yatırımı Destekleme Programından basınçlı sulama, örtüaltı veya alet ekipman yatırım konusunda hibe desteğinden yararlananlar proje içeriğinde basınçlı sulama, örtü altı veya alet ekipman desteğinden yararlanamazlar. Ancak hayvansal üretim ve diğer konulu projelere başvurabilirler.)
2) Yukarıda belirtilen hususlarda tereddüt oluştuğunda; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4 üncü maddesinin ilgili hükümleri esas alınır.

 

GELİRİ OLMAYAN GELİR TESPİTİ YAPTIRACAK

1) Başvuru dosyalarının İl/İlçe Proje Yürütme Birimlerine tesliminde genç çiftçilerden döner sermaye gideri alınmayacak olup aşağıdaki belgeler istenir;
a) Nüfus cüzdanı örneği,
b) Ön başvuruda var ise yatırımı yapacağı yerde ikamet ettiğine dair ikametgâh belgesi,
c) Diploma sureti veya okur-yazarlık belgesi.
d) Taahhütname (Tebliğ Ek-3)
e) Proje Tanıtım Formu (Tebliğ-Ek-2)
f) Ön başvuruda var ise proje konusu kapsamında kurs bitirme belgesi,
g) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt hükmünce; … aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan genç çiftçiler için onaylı Gelir Tespit Belgesi
h) Engelli ise onaylı Sağlık Kurulu Raporu.
i) Şehit yakını (anne-baba-eş-kardeş-çocuk) ise onaylı belge.
j) Ön başvuruda var ise yatırım yerinin ve işletmenin genç çiftçiye ait olduğuna dair mülkiyet belgesi (tapu, tahsis belgesi, kadastro tapulama tutanağı, keşif raporu),
k) Ön başvuruda proje konusu içeriğinde var ise Türkiye Patent Enstitüsü resmi internet sitesinden alınan coğrafi işaret tescil belgesi örneği.
l) SGK hizmet dökümü belgesi,
başvuru dilekçesi (Tebliğ Ek-1) ile birlikte dosya içinde teslim edilir.

 

BAKANLIĞIN VERDİĞİ BELGELER AVANTAJ SAĞLAYACAK

2) Hibe sözleşmesi aşamasında genç çiftçilerden;
a) Genç çiftçinin başvuruda taahhüt ettiği kırsal alanda ikamet ettiğine dair, ikametgâh belgesi.
a) Bitkisel üretim konulu projeler için; hibe sözleşmesi imzalama tarihi itibari ile mülkiyeti başkasına ait veya genç çiftçinin hissesi bulunan yatırım parseline ilişkin diğer hissedarlar ile yapılan, tek yıllık bitkisel üretim proje konularında en az üç yıllık, çok yıllık bitkisel üretim konularında ise en az beş yıllık noter onaylı kira sözleşmesi,
b) Hayvansal üretim konulu projeler için, hibe sözleşmesi imzalama tarihi itibari ile mülkiyeti başkasına ait veya genç çiftçinin hissesi bulunan işletmeye ilişkin diğer hissedarlar ile noter onaylı yapılan en az üç yıllık kira sözleşmesi.
c) Başvuruda, organik tarım var ise 1/12/2004 tarihli ve 5262 sayılı Organik Tarım Kanununa ve ilgili Yönetmelik kapsamında organik ürünün veya girdinin, üretiminden tüketiciye ulaşıncaya kadar olan tüm aşamalarını kontrol etmek ve sertifikalandırmak üzere Bakanlık tarafından yetki verilmiş Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu ile genç çiftçi arasında yapılmış sözleşme,
d) Başvuruda, iyi tarım uygulamaları var ise, Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu: ilgili Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, tarımsal ürünlerin kontrol ve sertifikasyon işlemlerini yapmak üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilen kontrol ve sertifikasyon kuruluşu ile genç çiftçi arasında yapılan sözleşme.

 

İCRA TAKİBİNDE OLMADIĞINA DAİR BELGE

e) Basınçlı sulama sistemlerinin arazi üzerinde uygulamasını gösterir uzman tarafından çizilmiş ve onaylanmış proje ve uzmana ait onaylı diploma ve uzmanlık belgesi onaylı örneği,
3) Hibe sözleşmesinden sonra, büyükbaş ve küçükbaş hayvan alımları için TİGEM ile genç çiftçi arasında yapılan hayvan alım sözleşmesi.
4) Başvuru aşamasında imzalı olarak sunulan taahhütname sözleşme aşamasında noter onaylı olarak yenilenir
5) Ön ödeme ve hibe ödemesinden önce;
a) İcra takibinde olmadığına dair belge,
b) ÇKS belgesi ve proje konusunda Bakanlık uhdesinde bulunan kayıt sistemlerine kayıtlı olduğunu gösterir belge,
c) Proje konusunda Bakanlık uhdesinde kurulmuş olan (ÇKS, Türkvet, AKS, ÖKS, OTBİS v.b.) çiftçi kayıt sistemine üye olduğunu gösterir belge,
d) Proje kapsamındaki alımlara ait faturalar,

 

SİGORTA POLİÇE SURETİ

e) Proje konusunda ve içeriğinde olan ürün ve malların doğal risklere karşı en az bir üretim döneminde veya en az bir yıl TARSİM tarafından sigortalandığına dair sigorta poliçe sureti,
f) Basınçlı sulama sistemi kurulması projeleri, 24/01/1992 tarihli ve 21121 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük” hükümlerine göre yetkili ziraat mühendisleri tarafından hazırlanmış ve onaylanmış olmalı. Uzmanlık belgesi ve/veya diploma ödeme talebine eklenmelidir.,
g) Teknik şartname (Genç çiftçinin alımını yaptığı bireysel sulama, sera, askı sistemi, üretim odası vb. kullanılan makine ve ekipmana ait üretici firmalardan temin edeceği teknik özellikleri içerir belge),
hibe ödemeye esas müracaatta dilekçe ekinde dosya halinde istenir.

 

BELGELERİ TESLİM ETMEYENE CEZA VERİLECEK

6) Genç çiftçi, büyükbaş ve küçükbaş canlı hayvanların TİGEM tarafından kendisine tesliminden sonra beş işgünü içerisinde TARSİM tarafından düzenlenmiş hayvan hayat sigortası poliçesi suretini İl/İlçe Müdürlüğüne teslim eder.
7) Hibe ödemesinden sonra iki yıllık takip süresinde;
a) Takip yılının haziran veya ekim ayları içerisinde alınan ikametgâh belgesi,
b) Başvuru sırasında kurs bitirme belgesi yok ise iki yıl içerisinde alınacak belge,
c) Proje konusunda ve içeriğinde olan ürün ve malların doğal risklere karşı TARSİM tarafından sigortalandığına dair yıllık veya üretim dönemine ait sigorta poliçe sureti
istenir.
8) Takip sürecinde istenilen belgelerin teslim edilmemesi durumunda, sözleşme fesih edilir ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde cezai işlem uygulanır.

GTHB Personel - 10:14 am A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.
gaziantep escort kızlar ataköy escort bayan