26° Açık
  • EURO
  • DOLAR

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ UYGULAMA TEBLİĞİ YAYINLANDI

Desteklemeler - Kasım 20, 2019 3:45 am A A

Tarım ve Orman Bakanlığının Bakanlığının “Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığından:

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ UYGULAMA TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2019/54)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması, hayvancılık politikalarının yürütülmesinde etkinliğin artırılması, yerli hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi, kayıtların güncel tutulması, hayvan hastalıklarıyla mücadele ve sağlıklı hayvansal üretim için yetiştiricilerin desteklenmesidir.


ataşehir escort
bostancı escort
ümraniye escort

(2) Bu Tebliğ, 23/10/2019 tarihli ve 1691 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda yer alan hayvancılık desteklemelerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ile 23/10/2019 tarihli ve 1691 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

a) Alt proje: Hayvan genetik kaynaklarını yerinde koruma ve geliştirme projesine bağlı olarak; illerde, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen formata uygun olarak il düzeyinde yürütülen koruma ve ıslah projelerini,

b) Anaç koyun ve keçi: 1/11/2019 tarihi itibarıyla TÜRKVET’ten KKBS’ye aktarılan kayıtlarda 15 ay ve üzeri yaşta olan dişi koyun ve keçiyi,

c) Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS): Arıcılara ait kovanlara dair bilgilerin kayıt altına alındığı, izlendiği, raporlandığı Bakanlık kayıt sistemini,

ç) Arılı kovan: Üreme kabiliyeti bulunan ana arılı ve en az dört arılı çerçeveye sahip (eski tip kolonilerde çerçeve aranmaz) arı kolonisini,

d) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

e) Bakanlıktan izinli tabii tohumlama boğası: Bakanlıktan izin alınarak ıslah amaçlı tabii tohumlamada kullanılan sığır cinsi boğaları (manda dahil),

f) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

g) Çoban (sürü yöneticisi): Millî Eğitim Bakanlığı veya Bakanlıkça düzenlenen en az 104 saatlik sürü yönetimi elemanı eğitim programını başarı ile tamamlayarak sertifika veya kurs bitirme belgesi almaya hak kazanmış kişiyi,

ğ) Damızlık ana arı: Kontrollü izole alanda veya suni tohumlama ile üretilen, ırkının özelliklerini taşıyan, üretim yılı için belirlenen renk ile işaretli/numaralı ana arıyı,

h) Damızlık koç ve teke: Islah programına dahil, SOYBİS’te kayıtlı ve verimlerine göre değerlendirilerek seçilen aday safkan koç ve tekeleri,

ı) Damızlık koyun ve keçi: Islah programına dahil, SOYBİS’te kayıtlı ve doğum yapmış safkan koyun ve keçileri,

i) Dişi manda: 1/1/2019 tarihinden önce doğmuş dişi mandaları,

j) Düve: Teknik ve sağlık şartları Bakanlıkça belirlenen gebe veya gebe olmayan dişi sığırı (manda dahil),

k) Düve Destekleme Kayıt Sistemi: Düve alım desteği ile ilgili bilgilerin kayıtlarının tutulduğu, izlendiği, raporlandığı ve duvedestek.tarim.gov.tr adresindeki Bakanlık kayıt sistemini,

l) E-ıslah: Islah amacıyla sığır cinsi hayvanların soy kütüğü ve verimlerine ilişkin kayıtların tutulduğu, izlendiği, raporlandığı kayıt sistemini,

m) Elit sürü: TAGEM tarafından yürütülen Halk Elinde Islah Programı kapsamında, kontrollü çiftleştirme yapılan, ebeveyn ve verim kayıtları tutulan işletme sürülerini,

n) Enstitü: TAGEM ve GKGM’ye bağlı araştırma enstitülerini,

o) Etçi ırklar: Angus, Charolais, Hereford, Limousine ve Belçika Mavisi sığır ırklarını,

ö) GKGM: Bakanlık Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

p) Halk Elinde Islah Programı: TAGEM tarafından koyun-keçi ve Anadolu Mandalarında yetiştirici şartlarında ülkesel düzeyde uygulanan ıslah projelerini,

r) Hastalıktan ari işletme: Koruyucu tedbirlerin alınarak işletmedeki hayvanların Sığır Tüberkülozu ve Sığır Brusellozu hastalıkları yönünden ari olduğunun onaylandığı işletmeyi,

s) HAYGEM: Hayvancılık Genel Müdürlüğünü,

ş) Hayvan pasaportu: 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında Bakanlıkça belirlenen hayvana ait bilgileri içeren, il/ilçe müdürlüğü veya yetkilendirilmiş kurum veya kuruluş tarafından düzenlenen imzalı belgeyi,

t) Islah programı: Türkiye koşullarına uyumlu kaliteli safkan koyun ve keçi türü damızlıklar elde etmek amacıyla ulusal veya bölgesel olarak planlanan ıslah çalışmalarını düzenlemek ve yönlendirmek amacıyla yapılan ve HAYGEM’ce yayınlanan çalışma planını,

u) İl müdürlüğü: İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü,

ü) İlçe müdürlüğü: İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünü,

v) İpekböcekçiliği Kayıt Sistemi (İKS): İpekböceği yetiştiriciliğine ait bilgilerin kayıt altına alındığı, izlendiği, raporlandığı Bakanlık kayıt sistemini,

y) İşletme: Hayvanların barındırıldığı, tutulduğu, bakım ve beslemesinin yapıldığı Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı yerleri,

z) İşletme tescil belgesi: İşletmelere il veya ilçe müdürlüklerince verilen onaylı belgeyi,

aa) İzole bölge: Bakanlık tarafından bazı hayvan türlerinin girişine ve yetiştirilmesine yasaklama veya kısıtlama getirilen yerleri,

bb) Karar: 23/10/2019 tarihli ve 1691 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararı,

cc) Kesimhane: 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik ile 3/3/2018 tarihli ve 30349 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Küçük Kapasiteli Kesimhanelerin Genel ve Özel Hijyen Kurallarına Dair Yönetmelik kapsamında Bakanlıktan onay veya şartlı onay almış işletmeleri,

çç) Kırmızı Et Kayıt Sistemi (KES): Üreticilerin, kesimhanede kestirdiği hayvanlara ve karkaslarına ilişkin kayıtların tutulduğu, izlendiği, raporlandığı Bakanlık kayıt sistemini,

dd) Kimliklendirici: Hayvancılık konusunda eğitim almış meslek mensupları ile hayvanı tanımlama konusunda yapılacak bilgilendirme sonunda uygun görülerek Bakanlık tarafından izin verilen yer ve süre içinde hayvan tanımlama yetkisi verilen kişiyi,

ee) Kombine ırklar: Simental, Brown Swis ve Montbeliarde sığır ırklarını,

ff) Koyun Keçi Bilgi Sistemi (KKBS): Damızlık koyun-keçi yetiştiricileri birliklerine üye yetiştiricilerin koyun ve keçi türü hayvanlarının TÜRKVET’ten aktarılarak kaydedildiği ve destekleme amaçlı bilgilerin bulunduğu veri tabanını,

gg) Küpe: Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği ile 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde belirtilen şartlara ve TS 7808’e uygun olarak üretilen ve yazımı yapılan kimliklendirme aracını,

ğğ) Manda Islah Sistemi (MIS): Islah amacıyla manda türü hayvanların soy kütüğü ve verimlerine ilişkin kayıtların tutulduğu, izlendiği, raporlandığı kayıt sistemini,

hh) Onaylı süt çiftliği: Bakanlıkça belirlenen standartlarda süt ürettiğine dair sertifikalandırılan işletmeyi,

ıı) Proje: Mastır Plan formatında hazırlanan hayvan genetik kaynaklarını yerinde koruma ve geliştirme (ıslah) ülkesel projelerini,

ii) Proje lideri: TAGEM tarafından alt projelerin yürütülmesi amacıyla görevlendirilen kişiyi,

jj) Proje uygulama esasları talimatı: Hayvan genetik kaynaklarını geliştirme projelerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği halk elinde hayvan ıslahı uygulama esasları talimatını,

kk) Proje yürütme kurulu: Hayvan genetik kaynaklarını geliştirme (ıslah) projelerinde projenin işleyişi, idari ve desteklemeye esas konuların görüşülüp karara bağlandığı ve proje uygulama esasları talimatında görev ve sorumlulukları belirtilen kurulu,

ll) Resmî Veteriner Hekim: Bakanlıkça 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun uygulamasında görevlendirilen veteriner hekimi,

mm) Satış belgesi: Fatura/e-Fatura (düzenleyenin onayladığı çıktısı ve xml formatında, silinemez CD veya DVD’ye kayıtlı) veya müstahsil makbuzunu,

nn) Seçim komisyonu: Hayvan genetik kaynaklarını yerinde koruma projelerinde; TAGEM, Enstitü, il/ilçe müdürlüğü temsilcileri ve proje liderinden oluşan komisyonu,

oo) Serbest Veteriner Hekim: Mesleğini 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanuna göre serbest olarak icra eden veteriner hekimleri,

öö) Sığır cinsi hayvan: Et üretimi, süt üretimi, damızlık veya diğer amaçlarla yetiştirilen Bison bison ve Bubalus bubalus türü hayvanlar dâhil her yaştaki sığır ve mandaları,

pp) SOYBİS: Küçükbaş hayvanlarda soy kütüğü ve ön soy kütüğü kayıtlarının tutulduğu kayıt sistemini,

rr) Soy kütüğü: Hayvan ırklarına göre yetiştirme ve verim kayıtlarının tutulduğu, izlendiği, raporlandığı ve belgelendirildiği Bakanlık kayıt sistemini,

ss) Sözleşme: Hayvan genetik kaynakları yerinde koruma ve geliştirme (ıslah) projelerinde; yetiştirici/yetiştirici temsilcisi ile Enstitü ve/veya il müdürlüğü arasında proje uygulama esasları talimatına göre yapılan sözleşmeleri,

şş) Sütçü ırklar: Siyah Alaca, Kırmızı Alaca, Jersey, Avrupa Kırmızısı grubu sığır ırklarını,

tt) Taban sürü: TAGEM tarafından yürütülen Halk Elinde Islah Programı kapsamında ana ve yavruya ait verim kayıtları tutulan sürüleri,

uu) TAGEM: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünü,

üü) Tiftik Kayıt Sistemi (TKS): Tiftik üreticilerinin ve tiftik satışına ilişkin kayıtların tutulduğu, izlendiği, raporlandığı Bakanlık kayıt sistemini,

vv) TÜRKVET: Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği ile Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği hükümlerine göre oluşturulan ve hayvancılık işletmelerinin, yetiştiricilerin ve sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanların kimliklendirilerek kayıt altına alındığı veri tabanını,

yy) Veteriner Bilgi Sistemi: Hayvancılık Bilgi Sisteminde (HBS) yer alan hayvan hastalıkları, aşı uygulamaları ve hayvan sağlığı desteklemelerine ait kayıtlar ve benzeri bilgilerin tutulduğu sistemi,

zz) Veteriner Sağlık Raporu: Hayvan ve hayvansal ürünlerin 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak belirlenen şartlara ve sağlık şartlarına uygun olduğunu gösteren, Resmi veya Yetkilendirilmiş Veteriner Hekim tarafından düzenlenen belgeyi,

aaa) Yerinde koruma: Ait olduğu ırkın özelliklerini muhafaza etmek üzere, evcil hayvanların doğal olarak yetiştirildikleri kırsal bölgede veya o bölgede kontrollü yetiştirme yapılan işletmelerde korunmasını,

bbb) Yetiştirici temsilcisi: Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi (ıslah) projelerinde yer alacak ve yetiştiricilerin yazılı muvafakati/taahhütnamesi ile onları temsil eden tüzel kişiliği,

ccc) Yetiştirici/üretici: Hayvancılık faaliyetiyle iştigal eden gerçek veya tüzel kişileri,

ççç) Yetiştirici/üretici örgütü: Merkez Birliği düzeyinde örgütlenmiş, 5996 sayılı Kanuna göre kurulmuş ıslah amaçlı birlikleri, 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici birliklerini, Bakanlıkça kuruluşuna izin verilen ve 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş, hayvancılık faaliyeti yürüten tarımsal amaçlı kooperatiflerin Merkez Birliklerine ortak olan üst birlik ortağı kooperatifleri,

ddd) Yetkilendirilmiş Veteriner Hekim: Bakanlıkta görevli veteriner hekimler dışında, verilecek resmi görevleri yürütmek üzere Bakanlık tarafından yetki verilen veteriner hekimi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Desteklemeye İlişkin Esaslar

Buzağı desteklemesi

MADDE 4 – (1) Buzağı desteklemesi, aşağıda belirtilen şartlara ve kurallara göre yapılır:

a) Buzağılar 2019 yılında doğmuş, TÜRKVET ve e-ıslah’a kayıtlı olmalı ve buzağıların her iki veri tabanında doğdukları işletme numarası, cinsiyet, ana kulak numarası ve doğum tarihleri aynı olmalıdır.

b) Buzağı, TÜRKVET kayıtlarına göre doğduğu işletmede en az 4 ay (120 gün) süreyle yaşamış olmalıdır. Ancak, en az 50 baş dişi sığırı, soğutma tankı ve makineli sabit sağım sistemi bulunan işletmeler, 4 aydan önce buzağılarını satabilir. Bu buzağılar 120 gün yaşamış ve aşıları tamamlanmış ise desteklemeden faydalandırılır. İşletmeler, il/ilçe müdürlüklerine müracaat eder; şartları sağlayan işletmelerin listesi, askı ve/veya hak ediş listelerinin yayınlanmasından önce HAYGEM’e bildirilir.

c) Buzağıların programlı aşıları (dişilerde brusella ve şap, erkeklerde şap) yapılmış ve Veteriner Bilgi Sistemine kaydedilmiş olmalıdır. Hastalıktan ari işletmelerde brusella aşı şartı aranmaz.

ç) Buzağıların analarında, 2019 yılında ilk doğumunu yapan düvelerin ilkine buzağılama yaşı en fazla 810 gün, ineklerde ise destekleme yılı ile bir önceki buzağılaması arasındaki süre en fazla 450 gün olmalıdır. Bu parametreler e-ıslah kayıtlarından hesaplanır. Üreme kriterleri, Kararın yayımlandığı tarihten sonra tohumlanan sığırlardan doğan buzağılar için uygulanır.

d) Her buzağı için bir kez destekleme ödemesi yapılır. Çoklu doğumlarda her bir buzağı desteklemeden faydalandırılır.

e) Destekleme ödemesi yapılan buzağıya, ilave desteklerin koşullarının sonradan oluşması durumunda sonraki dönemlerde ilave ödemeler yapılmaz.

f) Destekleme ödemesi buzağının doğduğu işletme numarası üzerinden, e-ıslah veri tabanına başvurusu girilen işletme sahibine yapılır.

g) Destekleme ödemeleri, iki dönem halinde yapılır. Her iki dönemde destekleme şartlarını sağlamadığı için destekleme alamayan buzağılar, sonraki süreçte şartları sağlasa da destekleme kapsamına alınmaz.

ğ) Destekleme süreci içerisinde ve ilgili mevzuat kapsamında, buzağıların küpeletilmesi, TÜRKVET ve e-ıslah kayıt sistemlerine kaydettirilmesi, programlı aşılarının yaptırılması ve işletme bilgileri ile desteklemeye esas verilerin kayıt sistemlerinde güncellenmesinden yetiştiriciler, belgelerin düzenlenmesi ve veri girişlerinin zamanında yapılmasından ise görevli kişiler ve kuruluşlar sorumludur.

(2) Kararda belirtilen illerde doğan ve birinci fıkrada belirtilen şartları sağlayan buzağılara ilave destek verilir.

(3) Saf sütçü sığır ırklarının 5 yaş (1800 gün) üzeri olanları ile diğer sığır ırklarının etçi veya kombine ırk; Bakanlıktan izinli tabii tohumlama boğaları ile tohumlama veya suni tohumlama sonucu doğan buzağılarına bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartları da taşımaları durumunda Kararda belirtilen destekleme ödemesi yapılır.

(4) Etçi ırklardan, Bakanlıktan izinli tabii tohumlama boğaları ile tohumlama veya suni tohumlama sonucu doğan buzağılar için ödenecek destekte aşağıdaki şartlar aranır:

a) İşletmeler, destekleme yılında yaş ve ırk şartı aranmaksızın 20 baş ve üzeri doğuran inek varlığına sahip olmalıdır.

b) Bu işletmelerde doğuran saf sütçü ırk inek varlığının en fazla %60’ının, etçi ırk boğalardan Bakanlıktan izinli tabii tohumlama boğaları ile tohumlama veya suni tohumlama sonucu doğan buzağılarına bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartları da taşımaları durumunda Kararda belirtilen destekleme ödemesi yapılır.

(5) Bakanlıkça izin verilen yerli sperma üretim merkezlerinde Döl Kontrolü Protokolü kapsamındaki boğalardan elde edilen sperma ile tohumlanması sonucu doğan ve bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartları sağlayan buzağılara Karar kapsamında belirtilen ilave destek verilir.

(6) Soy kütüğüne kayıtlı olan ve bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartları sağlayarak buzağı desteğini hak eden ve aşağıda belirtilen koşulları taşıyan buzağılara Karar kapsamında belirtilen ilave destek verilir:

a) Buzağı, soy kütüğüne kayıtlı anadan suni tohumlama sonucu doğmuş ve anası kendi ırkı ile tohumlanmış olmalıdır. Yerli ırk analarda ırk uyumu şartı aranmaz.

b) Buzağının doğduğu işletme, soy kütüğüne 1/10/2019 tarihinden önce kaydedilmiş ve 31/12/2019 tarihi itibarıyla halen kayıtlı olmalıdır. Yetiştirici, destekleme müracaatını damızlık sığır yetiştiricileri birliği aracılığıyla yapmalıdır.

c) İşletmede, Bakanlık veya Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliğinin talimatlarına uygun olarak, üçten az olmamak üzere destekleme yılı itibarıyla soy kütüğünde bulunduğu sürenin (ay olarak) 2/3’ü oranında aylık süt ölçümü yapılmış olmalıdır.

ç) Süt ölçüm tarihinde, işletmenin etçi ırk ve melezleri hariç inek sayısının en az % 60’ının süt ölçümü yapılmış ve süt ölçüm tarihinden itibaren 120 gün içerisinde e-ıslaha kaydedilmiş olmalıdır.

d) Süt ölçüm tarihinde, süt ölçümü yapılmış en az 10 ineğin en az yarısında aynı miktarda süt verim kaydı olması durumunda, işletmenin bu tarihteki süt ölçümü geçersiz sayılır.

e) Süt verim ölçümleri, standart süt ölçüm aletleri veya sağım sistemi ile ölçülmeli, ölçümler süt kayıt defterine kaydedilmeli veya sağım sisteminden temin edilmiş olmalıdır.

f) Süt verim ölçümlerinin, talimatlara uygun olarak yapılmasından ve e-ıslaha kaydedilmesinden, yetiştiricilerin bilgilendirilmesinden ve denetlemelerin yapılmasından Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği ve il birlikleri sorumludur.

(7) Suni tohumlama şartı aranan desteklerde, suni tohumlamanın, buzağının doğum tarihinden 210-295 gün öncesinde ülkemizde yapılmış ve bilgisinin e-ıslah veri tabanına kaydedilmiş olması gerekir.

(8) Başvuru yeri, şekli ve zamanı:

a) Yetiştiriciler, desteği hangi yetiştirici/üretici örgütü üzerinden almak istiyorlarsa, almak istedikleri örgüt üzerinden, kooperatifler aracılığıyla desteğini almak isteyenler bölge veya il üst birlikleri üzerinden, soy kütüğüne kayıtlı destek alacaklar damızlık sığır yetiştiricileri il birlikleri üzerinden; herhangi bir örgüte üye olmayanlar ise doğrudan il/ilçe müdürlüklerine başvururlar.

b) Başvurular, birinci dönem için 31/12/2019 tarihine kadar, ikinci dönem için ise 1/4/2020 – 15/6/2020 tarihleri arasında yapılır. Birinci dönemde başvurusu olan yetiştiriciler, ikinci dönemde tekrar başvuru yapmaz. Süresi geçtikten sonra yapılan tüm başvurular geçersizdir. Başvurular tüm destekleme yılı için geçerlidir.

c) Yetiştirici/üretici örgütleri, kendilerinde başvuru dilekçesi bulunan üyelerinin başvurularından sorumludur. Bir yetiştirici/üretici örgütüne üye olan yetiştiriciler, dilekçe ile üyesi bulundukları yetiştirici/üretici örgütüne başvuru yapmak zorundadır. Üyesinin destekleme başvuru dilekçesi bulunmayan yetiştirici/üretici örgütleri, bu üyeleri adına başvuru yapamazlar.

(9) Başvuruların değerlendirilmesi, itirazlar ve icmallerin hazırlanması:

a) Destekleme başvuruları, birinci dönem için 15/1/2020, ikinci dönem için ise 1/7/2020 tarihine kadar, il/ilçe müdürlükleri tarafından e-ıslaha kaydedilir. Yanlışlıkların veya süresi içerisinde başvuru olduğu halde girilmeyen eksikliklerin giderilmesi için 1 ay süreyle uzatılarak e-ıslah başvuru kayıtları açılır.

b) Başvuruların son kayıt tarihindeki TÜRKVET ve e-ıslah veri tabanlarının verilerinden, birinci dönemde destekleme yılının ilk sekiz ayında doğan buzağılar için, ikinci dönemde ise destekleme yılının tümünde doğan ancak birinci dönemde destekleme almayan buzağılar için desteklemeye esas icmal-1 (askı) listesi 10 işgünü içerisinde HAYGEM tarafından hazırlanır ve e-ıslahtan yayımlanır. İl/ilçe müdürlükleri, icmal-1 listelerini sistemden alarak 10 işgünü süre ile askıya çıkarır. Askı başlangıç ve bitişi ile askı bilgileri tutanağa bağlanır.

c) Yapılan itirazlar il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilir ve uygun bulunanlarla ilgili olarak birinci dönem için 15/2/2020, ikinci dönem için 1/8/2020 tarihine kadar ilgili sistemlerde gerekli iş ve işlemler yapılır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmaller kesinleşmiş kabul edilir. Belirtilen tarihlerden sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmaz.

ç) Askı sonrası işlemlerin tamamlandığı tarihteki TÜRKVET ve e-ıslah veri tabanlarının verilerinden, ilçe bazlı icmal-2 (hakediş) listeleri 10 işgünü içerisinde HAYGEM tarafından hazırlanır ve e-ıslahtan yayımlanır. İlçe müdürlükleri, yayımlanan listeleri onaylayarak il müdürlüğüne gönderir.

d) İlçelerden gelen icmal-2’lere istinaden ödemeye esas olmak üzere e-ıslah’tan yayımlanan icmal-3 (il özet hakediş) listesi, il müdürlükleri tarafından alınır ve onaylanarak listenin yayımlanma tarihinden itibaren 1 ay içerisinde HAYGEM’e gönderilir.

(10) 1/8/2020 tarihinden sonra e-ıslaha kaydedilen buzağılar destekleme kapsamına alınmaz.

(11) 31/12/2019 günü itibarıyla destekleme programından yasaklı olan işletmeler, 2019 yılının desteklemesinden yararlandırılmaz.

(12) Başvuruların e-ıslaha kaydının son gününün resmi tatil olması durumunda, bu süreler ilk mesai günü sonuna kadar uzatılır.

Islah amaçlı süt içerik analiz desteklemesi

MADDE 5 – (1) Islah amaçlı süt içerik analizi desteklemesi aşağıda belirtilen şartlara ve kurallara göre yapılır:

a) İşletme, 1/10/2019 tarihinden önce soy kütüğüne kaydedilmiş ve geçerli süt analizi yapılmış en az on baş saf sütçü ve/veya kombine ırk ineğe sahip olmalıdır.

b) İneklerde, 2019 yılında en az iki olmak üzere yağ ve protein oranı ile somatik hücre sayısı yönünden geçerli süt içerik analizi yaptırılmış olmalıdır.

c) Analizlerde, yağ ve protein oranı için %2,0-6,0 arasında olan değerler, somatik hücre sayısında ise en fazla 1.500.000 somatik hücre/ml değeri, geçerli analiz olarak destekleme kapsamına alınır.

ç) Geçerli iki analiz arasındaki süre en az 30 gün olmalıdır.

d) Bir işletmede, analiz yapılan tarihteki analiz sonuçlarının (% yağ ve/veya protein) aynı olması veya büyük oranda benzerlik göstermesi durumunda bu analizler geçersiz sayılır. Süt analiz sonuçlarında tereddüt olması halinde Bakanlıkça yapılan değerlendirme esastır.

e) Süt analizleri, Bakanlıktan izinli veya ıslah amaçlı yetiştirici birliklerinin bu amaçla kurdukları laboratuvarlarda yapılır. Analizde kullanılan cihazlar Uluslararası Hayvan Kayıt Komitesi (International Committee for Animal Recording (ICAR)) onaylı olmalıdır. Süt analiz sonuçları, analiz yapılan cihazdan online olarak e-ıslah veri tabanına aktarılır.

f) Destekleme yılında süt analizi yapılan her inek için bir kez destekleme yapılır. İneğin işletme değiştirmesi halinde, desteklemeden son analizi yaptıran ve desteklemenin tüm şartlarını sağlayan işletme yararlandırılır.

(2) Islah amaçlı süt analiz çalışmaları ile analiz sonuçlarının e-ıslaha aktarımından, Islah Amaçlı Yetiştirici İl Birlikleri ve Merkez Birliği sorumludur.

(3) 2019 yılı buzağı desteklemesi birinci döneminde buzağı desteklemesine başvuruda bulunan işletmeler, bu destekleme için de başvuru yapmış sayılır. Buzağı desteklemesi başvurusu olmayan işletmeler, 10/1/2020 tarihine kadar örgütleri aracılığıyla il/ilçe müdürlüklerine başvuru yapabilir, buzağı desteklemesi olmadığı için sonradan yapılan bu başvurular il müdürlüklerince liste halinde 15/1/2020 tarihine kadar HAYGEM’e bildirilir.

(4) İcmallerin düzenlenmesine ilişkin hususlar şunlardır:

a) HAYGEM tarafından 2020 yılı Ocak ayının ikinci yarısında e-ıslah sistemi üzerinden ıslah amaçlı süt içerik analizine ait icmal-1 (askı) listeleri hazırlanır ve e-ıslahtan yayımlanır. Sistemden alınan icmal-1 listesi, il/ilçe müdürlükleri tarafından 10 işgünü süre ile askıya çıkarılır. Askı başlangıç ve bitişi ile askı bilgileri, yetiştirici birliği temsilcilerinin de iştirakiyle tutanağa bağlanır.

b) İl/ilçe müdürlüklerine yapılan itirazlar değerlendirilir ve uygun bulunanlarla ilgili olarak 15/2/2020 tarihine kadar ilgili sistemlerde gerekli iş ve işlemler yapılır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmaller kesinleşmiş kabul edilir. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmaz.

c) 2020 yılı Şubat ayının ikinci yarısında ilçe bazlı icmal-2 (hak ediş) listeleri HAYGEM tarafından hazırlanır ve e-ıslahtan yayımlanır. İlçe müdürlükleri, yayımlanan listeleri onaylayarak il müdürlüğüne gönderir.

ç) İlçelerden gelen icmal-2’lere istinaden ödemeye esas olmak üzere e-ıslahtan yayımlanan icmal-3 (il özet hak ediş) listesi, il müdürlükleri tarafından alınır ve onaylanarak listenin yayımlanma tarihinden itibaren 1 ay içerisinde HAYGEM’e gönderilir.

Malak desteklemesi

MADDE 6 – (1) Malak desteklemesi, aşağıda belirtilen şartlara ve kurallara göre yapılır:

a) Malaklar, 1/1/2019-31/12/2019 tarihleri arasında doğmuş olmalıdır.

b) Malaklar küpelenmiş, doğduğu işletme TÜRKVET’e kaydedilmiş ve bu işletmede en az 4 ay (120 gün) süreyle yaşamış olmalıdır.

c) Hastalıktan ari işletmelerde brusella aşısı hariç olmak üzere, malakların programlı aşıları (dişiler için brusella ve şap, erkekler için şap) yapılmış ve Veteriner Bilgi Sistemine kaydedilmiş olmalıdır.

(2) Soy kütüğüne kayıtlı malak ilave desteklemesi, aşağıda belirtilen şartlara ve kurallara göre yapılır:

a) Malakların doğduğu işletme, 31/12/2019 tarihine kadar MIS’a kaydedilmiş olmalıdır.

b) Malakların ana ve babası MIS’ta kayıtlı olmalıdır.

c) Yetiştiricinin damızlık manda yetiştiricileri birliği üyesi olması halinde birlik, soy kütüğü yürütme yetkisi almış olmalıdır.

(3) Başvuru yeri, şekli ve zamanı:

a) Damızlık manda yetiştiricileri birliğine üye olan yetiştiriciler birlikler aracılığıyla, üye olmayan yetiştiriciler ise şahsen il/ilçe müdürlüğüne başvurur.

b) Birinci dönem başvurular 31/12/2019 tarihine kadar, ikinci dönem başvurular 1/7/2020-1/8/2020 tarihleri arasında olmak üzere iki dönem halinde yapılır. Birinci dönemde başvuru yapamayanlar ikinci dönemde başvuru yapabilir. Birinci dönemde başvuruda bulunduğu halde, eksikleri nedeniyle desteklemeden yararlanamayanlar, ikinci dönemde eksikliğin giderilmesi halinde desteklemeden yararlandırılır.

(4) Başvuruların değerlendirilmesi, itirazlar ve icmallerin düzenlenmesi:

a) Destekleme başvuruları; il/ilçe müdürlükleri tarafından, malak desteği için TÜRKVET, soy kütüğüne kayıtlı malak ilave desteklemesi için ise MIS’ta yayınlanan destek almayı hak eden malak listesi üzerinden değerlendirilir ve buna göre icmal-1 hazırlanır. Hazırlanan birinci dönem icmal-1 listesi 20/1/2020 tarihinden itibaren, ikinci dönem icmal-1 listesi 24/8/2020 tarihinden itibaren 5 işgünü süre ile il/ilçe müdürlüğünde askıya çıkarılır. Askı başlangıç ve bitimi tutanağa bağlanır.

b) İtirazlar, il/ilçe müdürlüklerine yapılır; askı süresi bitiminden itibaren 5 işgünü içerisinde il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek karara bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmaller kesinleşmiş kabul edilir.

c) Desteklemeye esas icmal-2 listesi oluşturularak onaylanır ve 5 işgünü içerisinde il müdürlüğüne gönderilir.

ç) İl müdürlükleri tarafından ilçelerden gelen icmal-2’ler kontrol edilir. Ödemeye esas olmak üzere icmal-3 listesi onaylanarak birinci dönem ödeme icmali 28/2/2020 tarihine kadar, ikinci dönem ödeme icmali 18/9/2020 tarihine kadar HAYGEM’e gönderilir.

d) Desteklemede kullanılacak başvuru dilekçeleri ve icmal örnekleri HAYGEM internet sitesinde yayınlanır.

(5) Malak desteklemelerinde, soy kütüğü faaliyetlerinin ve soy kütüğüne kayıtlı malak ilave desteklemesine esas kayıtların doğruluğundan Türkiye Damızlık Manda Yetiştiricileri Merkez Birliği ve il birlikleri sorumlu olup bu birlikler haksız ödemeleri engellemek ve yetiştirici mağduriyetlerine sebep olmamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

Dişi manda desteklemesi

MADDE 7 – (1) Dişi manda desteklemesi aşağıda belirtilen şartlara ve kurallara göre yapılır:

a) Dişi mandanın doğum tarihi 1/1/2019 tarihinden önce olmalıdır.

b) İşletmeler ve dişi mandalar 31/12/2019 tarihi itibarıyla TÜRKVET’te kayıtlı olmalıdır.

c) TÜRKVET’te dişi mandaların işletmeye geliş tarihi, 1/10/2019 tarihinden önce olmalıdır.

ç) Farklı illerde işletmesi bulunan yetiştiriciler, hayvanlarını 1/10/2019-31/12/2019 tarihleri arasında diğer illerdeki işletmelerine Veteriner Sağlık Raporu ile nakletmeleri halinde, desteklemeye ilişkin diğer şartların da sağlanması koşuluyla desteklemeden yararlanır.

(2) Soy kütüğüne kayıtlı dişi manda ilave desteklemesi aşağıda belirtilen şartlara ve kurallara göre yapılır:

a) Dişi mandalar 31/12/2019 tarihi itibarıyla MIS’ta kayıtlı olmalıdır.

b) İşletmede, 2019 yılında en az 5 ay süt ölçümü yapılmış olmalıdır.

c) Süt ölçümü yapılan ayda, sağılan mandaların en az yarısının süt verimleri ölçülmüş ve MIS’a kaydedilmiş olmalıdır.

ç) Süt verim ölçümleri; standart süt ölçüm aletleri veya sağım sistemi ile ölçülmüş olmalı, ölçümler süt kayıt defterine kaydedilmeli veya sağım sisteminden temin edilebilmelidir.

d) Ön soy kütüğüne kayıtlı dişi mandalar bu desteklemeden yararlanamazlar.

e) Yetiştiricinin damızlık manda yetiştiricileri birliği üyesi olması halinde birlik, soy kütüğü yürütme yetkisi almış olmalıdır.

(3) Başvuru yeri, şekli ve zamanı:

a) Damızlık manda yetiştiricileri birliğine üye olan yetiştiriciler birlikler aracılığıyla, üye olmayan yetiştiriciler ise şahsen il/ilçe müdürlüğüne başvurur.

b) Başvurular 31/12/2019 tarihine kadar yapılır.

(4) Başvuruların değerlendirilmesi, itirazlar ve icmallerin düzenlenmesi:

a) Destekleme başvuruları; il/ilçe müdürlükleri tarafından, dişi manda desteği için TÜRKVET, soy kütüğüne kayıtlı dişi manda ilave desteklemesi için ise MIS’ta yayınlanan destek almayı hak eden işletmelerin listesi üzerinden değerlendirilir ve buna göre icmal-1 hazırlanır. Hazırlanan icmal-1 listesi 20/1/2020 tarihinden itibaren 5 işgünü süre ile il/ilçe müdürlüğünde askıya çıkarılır. Askı başlangıç ve bitimi tutanağa bağlanır.

b) İtirazlar, il/ilçe müdürlüklerine yapılır, askı süresi bitiminden itibaren 5 işgünü içerisinde il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek karara bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmaller kesinleşmiş kabul edilir.

c) Desteklemeye esas icmal-2 listesi oluşturularak onaylanır ve 5 işgünü içerisinde il müdürlüğüne gönderilir.

ç) İl müdürlükleri tarafından ilçelerden gelen icmal-2’ler kontrol edilir. Ödemeye esas olmak üzere icmal-3 listesi onaylanarak 28/2/2020 tarihine kadar HAYGEM’e gönderilir.

d) Desteklemede kullanılacak başvuru dilekçeleri ve icmal örnekleri HAYGEM internet sitesinde yayınlanır.

(5) Dişi manda desteklemelerinde, soy kütüğü faaliyetlerinin ve soy kütüğüne kayıtlı dişi manda ilave desteklemesine esas kayıtların doğruluğundan Türkiye Damızlık Manda Yetiştiricileri Merkez Birliği ve il birlikleri sorumlu olup bu birlikler haksız ödemeleri engellemek ve yetiştirici mağduriyetlerine sebep olmamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

Anaç koyun ve keçi desteklemesi

MADDE 8 – (1) Anaç koyun keçi desteklemesi, aşağıda belirtilen şartlara ve kurallara göre yapılır:

a) Desteklemeden yararlanacak anaç koyun keçilerin yaşları 1/11/2019 tarihi itibarıyla 15 ay ve üzeri olmalıdır.

b) Yetiştirici, damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliğine üye olmalıdır.

c) Anaç koyun-keçiler, küpelenmiş ve yetiştirici adına TÜRKVET’e kayıtlı olmalıdır.

ç) Desteklemelerde, 1/11/2019 tarihinde TÜRKVET’ten KKBS’ye aktarılan yedekteki kayıtlar üzerinden il/ilçe müdürlüklerince işletmede, süresi içerisinde, yerinde yapılan tespitler esas alınır.

d) Göçer hayvancılık yapanlar hariç, farklı illerde birden fazla işletmesi olan yetiştiriciler, her bir işletmesinin bulunduğu ilde ayrı ayrı başvuruda bulunmalıdır.

(2) Mardin, Siirt ve Şırnak illerinde saf ırk anaç Ankara (Tiftik) keçileri Kararda belirtilen ilave destekten yararlandırılır.

(3) Başvuru yeri, şekli ve zamanı:

a) Yetiştiriciler (göçer hayvancılık yapan yetiştiriciler dahil), üyesi oldukları damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliğine dilekçe ile 2/12/2019 tarihine kadar başvurur. Birlik, 1/11/2019 tarihinde TÜRKVET’ten KKBS’ye aktarılan yedekteki kayıtları esas alır.

b) Damızlık koyun keçi yetiştiricileri birlikleri, başvurularını aldıkları yetiştiricilerin kişi, işletme ve hayvan bilgilerinin doğruluğunun (aktif/pasif durumu, vergi numarası, T.C. kimlik numarası, sahiplik bilgisi, anaç hayvan sayısı ve benzeri) kontrolünü TÜRKVET’den yaparak hatalı veya eksik kayıtların olması durumunda il/ilçe müdürlüklerine bildirerek TÜRKVET’de gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlar.

c) Damızlık koyun keçi yetiştiricileri birlikleri almış oldukları başvuruları 2/12/2019 tarihine kadar KKBS’ye kaydeder ve KKBS’den aldıkları üyelerinin isim ve işletme bilgilerini içeren listeleri 6/12/2019 tarihine kadar il/ilçe müdürlüğüne iletir.

ç) Damızlık koyun keçi yetiştiricileri birlikleri başvuru listelerindeki bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Başvuru listesinde olmayan yetiştiriciler desteklemeden faydalandırılmaz.

(4) Başvuruların değerlendirilmesi, tespitler, itiraz ve icmallerin düzenlenmesi:

a) Destekleme başvurusu yapılan hayvanların, 1/11/2019 tarihinde TÜRKVET’ten KKBS’ye aktarılan yedekteki kayıtlar esas alınarak il/ilçe müdürlükleri tarafından işletmede yerinde tespitleri yapılır.

b) Göçer hayvancılık yapan yetiştiriciler, gittikleri yerin il/ilçe müdürlüğüne tespit için, belirtilen süre içerisinde başvurur.

c) Başvuruda bulunan yetiştiricilerin hayvanlarının 1/11/2019 tarihi sonrasında il/ilçe müdürlüğünün yapacağı yerinde kontrol tarihine kadar geçen süre içerisinde aynı il sınırları içerisindeki işletme/işletmelerinde olması zorunludur.

ç) 1/11/2019 tarihinden sonra il/ilçe müdürlüklerince düzenlenmiş olan Veteriner Sağlık Raporları yerinde tespit olarak kabul edilir.

d) İl/ilçe müdürlükleri tarafından tespitlerin bitimini müteakip icmal-1 listeleri KKBS’den alınarak 10 işgünü süre ile il/ilçe müdürlüğünde askıya çıkarılır. Askı başlangıç ve bitimi tutanağa bağlanır.

e) Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç, bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

f) İtirazlar, il/ilçe müdürlüklerine yapılır ve askı süresi bitiminden itibaren 10 işgünü içerisinde il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek karara bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmaller kesinleşmiş kabul edilir.

g) Desteklemeye esas KKBS’den alınan icmal-2 listesi ilçe müdürlüklerince onaylanır ve 5 işgünü içerisinde il müdürlüğüne gönderilir.

ğ) İl müdürlükleri tarafından ilçelerden gelen icmal-2’ler kontrol edilir. Ödemeye esas olmak üzere icmal-3 listesi onaylanarak en geç 5 işgünü içerisinde HAYGEM’e gönderilir.

(5) Anaç koyun ve keçi desteklemesi ile ilgili diğer hususlar şunlardır:

a) Destekleme icmallerinin hazırlanması, askıya çıkartılması, gönderilmesi ve ödeme ile ilgili çalışma takvimi HAYGEM tarafından belirlenir.

b) Desteklemede kullanılacak başvuru dilekçeleri, birlik başvuru listeleri ve icmal listeleri KKBS üzerinden yayınlanır.

c) Çanakkale ili Gökçeada ilçesinde serbest küçükbaş hayvancılık yapılması nedeniyle hayvan tespitleri il müdürlüğünce belirlenen süre içerisinde yapılır.

Sürü büyütme ve yenileme desteği

MADDE 9 – (1) Sürü büyütme ve yenileme desteği aşağıda belirtilen şartlara ve kurallara göre yapılır:

a) 2019 yılı anaç koyun ve keçi desteklemelerine başvuru yaparak KKBS’ye kaydedilmiş yetiştiriciler doğrudan bu desteğe de başvurmuş sayılırlar.

b) Desteklemeden yararlanacak anaç koyun ve keçiler, 10/8/2017 – 10/8/2018 tarihleri arasında doğmuş olmalıdır. Bu yaş aralığı dışındaki dişi hayvanlar desteklemeden yararlandırılmaz.

c) KKBS veri tabanında son iki yılın anaç koyun ve keçi desteklemesini alan işletmeler ve anaç koyun ve keçiler belirlenerek, ikinci yıl sürüye ilave olan 15 aylık ve üzeri anaç koyun keçiler (bu fıkranın (b) bendinde belirtilen tarih aralığında doğanlar) için Bakanlıkça belirlenecek artış oranında ilave destek verilir.

Küçükbaş soy kütüğü desteklemesi

MADDE 10 – (1) Küçükbaş soy kütüğü desteklemesi aşağıda belirtilen şartlara ve kurallara göre yapılır:

a) Islah programı kapsamında soy kütüğüne kayıtlı damızlık koyun/keçi yetiştiricileri ile bu işletmelerde yetiştirilen ve seçilen damızlık koç/tekeleri alan yetiştiriciler bu desteklemeden faydalanır.

b) Yetiştirici, il damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliğine üye olmalıdır.

c) Yetiştiricinin üyesi olduğu il birliği, Bakanlıktan soy kütüğü yürütme yetkisi almış olmalıdır. Damızlık koç/teke alacak yetiştiricilerin üyesi oldukları il birliklerinde ise bu şart aranmaz.

ç) Damızlık koyun/keçiler ile koç/tekeler, küpelenmiş ve yetiştirici adına TÜRKVET’e kayıtlı olmalıdır.

d) Desteklemeden yararlanacak damızlık koyun/keçiler; SOYBİS’te aşım kaydı bulunan, 1/4/2020 tarihine kadar doğum yapmış, yavrularının kaydı SOYBİS’te yapılmış ve doğum yaptığı tarihte en fazla 60 aylık yaşta olmalıdır.

e) Damızlık koyun/keçiler ile koç/tekeler, SOYBİS ve TÜRKVET’te kayıtlı ve her iki veri tabanındaki bilgileri aynı olmalıdır.

f) Damızlık koyun/keçilerin yavrularının doğum ağırlığı dışında uygulama esaslarında belirtilen en az üç tartım, sütçü koyun ırklarında en az iki, sütçü keçi ırklarında ise en az üç süt ölçümü, tiftik keçisinde ise hayvan başına alınan tiftik miktarı ve kalitesi SOYBİS’te kayıtlı olmalıdır.

g) SOYBİS’e kayıtlı işletmelerde üretilen ve seçilen damızlık koç/teke adaylarından alan, ıslah programına dahil olmak isteyen ve en az 50 baş koyun/keçisi bulunan yetiştiricilere, ıslah yapacağı ırktan olmak şartıyla, 50 baş koyun/keçi için bir baş koç/teke olmak üzere en fazla 5 baş için destekleme ödenir.

ğ) Damızlık koyun/keçiler için küçükbaş soy kütüğü desteklemesinden faydalanan yetiştiriciler, damızlık koç/teke desteğinden faydalanamaz.

h) Desteklemeden yararlanacak hayvan sayısı, ıslah programında her il için belirtilen toplam sayıyı geçemez.

ı) Satın alınacak damızlık koç/tekeler, SOYBİS’te yayınlanan koç/teke listelerindeki hayvanları kapsar.

i) Damızlık koç/teke alım-satımı il birliklerince yapılır ve satış için gerekli belge il birlikleri tarafından düzenlenir.

(2) Başvuru yeri, şekli ve zamanı:

a) Islah programı kapsamında SOYBİS’e kayıtlı yetiştiriciler, damızlık koyun/keçileri için üyesi oldukları damızlık koyun keçi yetiştiricileri il birliğine dilekçe ile 2/12/2019 – 31/12/2019 tarihleri arasında başvurur.

b) Soy kütüğü işletmelerinden koç/teke alacak yetiştiriciler, işletmesinin bulunduğu ildeki üyesi olduğu il damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliğine dilekçe ve ekindeki taahhütname ile 1/6/2020 – 30/6/2020 tarihleri arasında başvurur.

c) İl damızlık koyun keçi yetiştiricileri birlikleri, başvurularını aldıkları yetiştiricilerin kişi, işletme ve hayvan bilgilerinin doğruluğunun (aktif/pasif durumu, vergi numarası, T.C. Kimlik Numarası, sahiplik bilgisi, hayvan bilgisi ve sayısı ve benzeri) kontrolünü TÜRKVET’ten yapar. SOYBİS ve TÜRKVET’te kayıtların farklı olması durumunda yetiştirici il/ilçe müdürlüğüne başvurarak TÜRKVET’te gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlar.

ç) İl birlikleri, damızlık koyun/keçiler ve koç/tekeler için almış oldukları başvuruları son başvuru tarihinden sonraki 5 işgünü içinde sisteme kaydeder. Sistemden aldıkları üyelerinin isim ve işletme bilgilerini içeren listeleri 5 işgünü içinde il/ilçe müdürlüğüne iletir.

d) Destekleme ile ilgili başvuru dilekçesi, taahhütname, çalışma takvimi, icmal örnekleri ve ödemeler HAYGEM tarafından talimatla belirlenir.

(3) Başvuruların değerlendirilmesi, tespitler, itiraz ve icmallerin düzenlenmesi:

a) Destekleme başvurusu yapılan işletmedeki hayvanların çalışma takvimi çerçevesinde SOYBİS kayıtları esas alınarak il/ilçe müdürlükleri tarafından işletmede yerinde tespitleri yapılır.

b) İl/ilçe müdürlüklerine verilen başvuru listelerindeki bilgilerin doğruluğundan il birlikleri sorumludur. Başvuru listesinde olmayan yetiştiriciler desteklemeden faydalandırılmaz.

c) İl/ilçe müdürlükleri tarafından tespitlerin bitimini müteakip icmal-1 listeleri sistemden alınarak 10 işgünü süre ile il/ilçe müdürlüğünde askıya çıkarılır. Askı başlangıç ve bitimi tutanağa bağlanır.

ç) İtirazlar, il/ilçe müdürlüklerine yapılır, askı süresi bitiminden itibaren 5 işgünü içerisinde il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek karara bağlanır, itiraza ilişkin yapılan iş ve işlemler ilgili sisteme girilir. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmaller kesinleşmiş kabul edilir.

d) İtiraz süresi bitiminde ilçe müdürlükleri tarafından sistemlere girilen kayıtlara göre sistemde icmal-2 listesi yayımlanır. İlçe müdürlükleri, sistemden aldıkları icmal-2 listesini onaylayarak 5 işgünü içerisinde il müdürlüğüne gönderir.

e) İlçelerden gelen icmal-2’lere istinaden ödemeye esas olmak üzere icmal-3 listesi, sistem üzerinden il müdürlükleri tarafından alınır ve onaylanarak 5 işgünü içerisinde HAYGEM’e gönderilir.

Arılı kovan desteklemesi

MADDE 11 – (1) Arılı kovan desteklemesi aşağıda belirtilen şartlara göre yapılır:

a) Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı, yetiştirici/üretici örgütüne üye ve işletmesinde en az otuz arılı kovan bulunan arıcılar desteklemeden faydalandırılır.

b) İşletmedeki arılı kovan bilgi ve sayılarında AKS verileri esas alınır.

c) Arıcılar, en az otuz, en fazla bin adet arılı kovan için desteklemeden yararlandırılır.

(2) Başvuru yeri, şekli ve zamanı:

a) Arıcılar, bağlı bulundukları birliklere başvurarak AKS’den alınan destekleme başvuru dilekçesini, üyesi oldukları yetiştirici/üretici örgütüne bilgilerin doğruluğunu beyan ederek onaylatır.

b) AKS’de kayıtlı aktif arılı kovan sayısından fazlası için destekleme talebinde bulunulamaz. Arılı kovan sayısının AKS ile uyumlu olmasından arıcı sorumludur.

c) Arıcılar, onaylı başvuru dilekçesi ile arılarının bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde başvurur.

(3) Başvuruların değerlendirilmesi, tespitler, itiraz ve icmallerin düzenlenmesi:

a) Destekleme başvurusu yapılan arılı kovanların AKS’deki kayıtları esas alınarak il/ilçe müdürlükleri tarafından 31/12/2019 tarihine kadar en az 2 personel tarafından arılıkta tespitleri yapılır. Tespit sonucunda arılıkta tespit edilen arılı kovan sayısı, AKS’deki sayıdan fazla olması veya kovanların plakalarının farklı olması durumunda AKS verileri esas alınır. Tespit edilen arılı kovan sayısının AKS’deki sayıdan eksik olması durumunda tespit sayısı esas alınır.

b) Gezginci arıcılık yapanların tespitleri, gezginci olarak gittikleri il/ilçe müdürlükleri tarafından yapılır. Hazırlanan tespit tutanakları kayıtlı olunan il müdürlüğüne gönderilir. Arı nakil ve konaklama işlemlerini ilgili mevzuat hükümlerine göre yapmamış olan gezginci arıcıların tespit ve destekleme işlemi yapılmaz.

c) İl/ilçe müdürlükleri tarafından hazırlanan icmal-1 listesi 13/1/2020 tarihinden itibaren 10 işgünü süre ile il/ilçe müdürlüğünde askıya çıkarılır. Askı başlangıç ve bitimi tutanağa bağlanır.

ç) Askıya çıkarılan listelere itirazlar, il/ilçe müdürlüklerine yapılır. İtirazlar, askı süresi bitiminden itibaren 5 işgünü içerisinde il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek karara bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmaller kesinleşmiş kabul edilir.

d) Desteklemeye esas icmal-2 listesi oluşturularak onaylanır ve 5 işgünü içerisinde il müdürlüğüne gönderilir.

e) İl müdürlükleri tarafından ilçelerden gelen icmal-2’ler kontrol edilir. Ödemeye esas olmak üzere icmal-3 listesi onaylanarak 10 işgünü içerisinde HAYGEM’e gönderilir.

Damızlık ana arı desteklemesi

MADDE 12 – (1) Damızlık ana arı desteklemesi aşağıda belirtilen şartlara göre yapılır:

a) Bakanlıktan üretim izni almış damızlık ana arı üreticileri, ürettikleri damızlık ana arıları, AKS’ye kayıtlı ve yetiştirici/üretici örgütüne üye arıcılara sattıklarını belgelemeleri durumunda desteklemeden faydalandırılır.

b) Damızlık ana arı üreticileri, Bakanlıkça belirlenen azami üretim kapasiteleri ölçüsünde desteklemeden yararlandırılır.

c) Damızlık ana arılar, 2019 yılı için belirlenmiş renk ile işaretli, etiketle numaralanmış olmalı ve damızlık ana arıların nakliye kafeslerinde üreten işletmenin numarası bulunmalıdır.

ç) Satış, satış belgesi ile belgelenmelidir. Satış belgesinde; damızlık ana arı üretim izin işletme numarası, alıcının adı soyadı/unvanı, adresi, TCKN/VKN, damızlık ana arı sayısı, fiyatı ve satış tarihi belirtilmiş olmalıdır.

d) Satışı yapılan damızlık ana arılara ait bilgiler, satış yapan işletmeler tarafından 20/12/2019 tarihine kadar AKS’ye girilmiş olmalıdır.

e) Satış belgelerinin sureti, başvuru dilekçesi ekinde işletmenin bağlı bulunduğu il müdürlüğüne 31/12/2019 tarihine kadar teslim edilmelidir.

f) Damızlık ana arı satışı yapılan işletme, AKS’de kayıtlı olması şartıyla aktif arılı kovan sayısının en fazla % 5’i kadarı için desteklemeden yararlandırılır. Bu sayı toplamda da 10 adedi geçemez.

g) Damızlık işletmenin kayıtlı olduğu il müdürlüğü tarafından 13/1/2020 tarihine kadar AKS’den icmal alınarak, destekleme alacak damızlık işletme ile birlikte incelenerek il müdürlüğünce onaylanır.

ğ) İl müdürlüğünce ödemeye esas olmak üzere hazırlanıp onaylanan icmal listesi 10 işgünü içinde HAYGEM’e gönderilir.

İpekböceği yetiştiriciliğinin desteklenmesi

MADDE 13 – (1) İpekböceği yetiştiriciliğinin desteklenmesi aşağıda belirtilen şartlara ve kurallara göre yapılır:

a) İpekböceği tohumu üretim ve dağıtımı Kozabirlik tarafından yapılır. İpekböceği tohum desteğinden Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik) yararlanır. İl/ilçe müdürlükleri veya kooperatifler tarafından Kozabirlik’e iletilen talep sayısına göre, 2019 yılı bahar döneminde ücretsiz dağıtımı gerçekleştirilen kutu sayısı kadar destekleme yapılır. Desteklemeye esas kutu sayısı ve dağıtımına ilişkin bilgiler İKS’ye Kozabirlik/kooperatifler tarafından girilir.

b) İpekböceği yaş koza desteğinden İKS’ye kayıtlı üreticiler yararlandırılır. Üretici, ürettiği yaş kozayı Kozabirlik/kooperatifler veya faaliyet alanı kozadan flatürle ipek çekimi olan işletmelere satmış ve bu satışlar, müstahsil makbuzu ile belgelendirilmiş olmalıdır. Satılan yaş koza miktarı ile dağıtılan tohum kutu adedi teknik ve bilimsel yönden uyumlu olmalıdır.

(2) Başvuru yeri, şekli ve zamanı:

a) İpekböceği tohumu desteği başvurusu Kozabirlik tarafından il müdürlüğüne yapılır. Kozabirlik dağıttığı kutu sayıları ve üreticilere ilişkin verileri İKS’den alarak icmale esas listeyi il müdürlüğüne iletir. Veri girişi ve bilgilerin doğruluğundan Kozabirlik/kooperatifler sorumludur.

b) İpekböceği yaş koza desteği başvuruları, üreticiler tarafından dilekçe ile yaş koza satışının yapıldığı kooperatif/işletmeye yapılır. Kooperatif/işletme satın aldığı yaş koza miktarı ve üreticilere ilişkin verileri İKS’ye girerek desteklemeye esas listeyi oluşturur. İKS’den alınan “Desteklemeye Esas Yaş Koza Ürün Alım Bordrosu” kooperatif/işletme tarafından “Yaş Koza Desteklemesi Hak Ediş Belgesi” düzenlenmek üzere kooperatif/işletmenin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne gönderilir. Veri girişi ve bilgilerin doğruluğundan kooperatif/işletme sorumludur.

(3) Başvuruların değerlendirilmesi ve icmallerin düzenlenmesi:

a) Kozabirlik tarafından hazırlanan ipekböceği tohumu desteğine ilişkin icmale esas liste il müdürlüğü tarafından kontrol edilir, desteklemeye esas “İpekböceği Tohumu Dağıtım İcmal ve Hak Ediş Belgesi” düzenlenerek onaylanır ve HAYGEM’e gönderilir.

b) Kooperatif/işletme tarafından ipekböceği yaş koza desteği başvurularına ait listeler, il/ilçe müdürlüğü tarafından kontrol edilerek desteklemeye esas “Yaş Koza Desteklemesi Hak Ediş Belgesi” düzenlenir. Bu listeleri ilçe müdürlükleri il müdürlüğüne, il müdürlükleri de onaylayarak HAYGEM’e gönderir.

Sürü yöneticisi (çoban) istihdamı desteği

MADDE 14 – (1) Çoban istihdam desteği aşağıda belirtilen şartlara ve kurallara göre yapılır:

a) Desteklemeden yararlanacak işletme, TÜRKVET’e kayıtlı en az yüz anaç küçükbaş hayvan varlığına sahip olmalıdır. Hayvan sayısının tespitinde 1/11/2019 tarihinde TÜRKVET’ten alınan yedek liste verileri esas alınır.

b) Köy-mahalle sürülerini ortak otlatan çobanlar da desteklemeden yararlandırılır. Bu çobanların otlattığı sürüler en az iki işletmeden oluşmalı ve her bir işletmede en fazla doksan dokuz baş olmak üzere; toplamda en az yüz baş ve üzeri anaç küçükbaş hayvan varlığı bulunmalıdır.

c) Her bir işletme sadece bir çoban için desteklemeden yararlandırılır. Başvuru şartlarını taşıyan birden fazla işletmesi bulunan yetiştiriciler, her bir işletmesi için ayrı ayrı başvuruda bulunabilir.

ç) Çobanın, Sosyal Güvenlik Kurumu primleri en az beş ay süreyle yatırılmış olmalıdır.

d) Destekleme başvurusunda bulunanlar, 2019 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu primlerini 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında; istihdam edilen çoban için, çalıştığı işletme üzerinden anılan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, işletme sahibi çoban için işletmesi üzerinden 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, işletme sahibinin birinci dereceden yakını olan çoban için işletme üzerinden 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) veya (b) bendi, köy-mahalle sürüsü çobanları ise aynı Kanun kapsamında isteğe bağlı veya 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yatırır.

e) Hayvancılık işletmesi bulunmayan veya fiilen çobanlık yapmayan, Sosyal Güvenlik Kurumu prim ödemesini isteğe bağlı olarak yapanlar ve SGK primlerini 30 gün üzerinden tam zamanlı olarak yatırmayanlar (köy-mahalle sürülerinin çobanları ve Ek-5 Tarım Sigortalılar hariç), işletmede istihdam edilen ancak fiilen çobanlık yapmayanlar, muhtarlar, devlet memurları, emekliler ve on sekiz yaşından küçükler, çoban olarak destekleme kapsamında değerlendirilmez.

(2) Başvuru şekli, yeri ve zamanı:

a) Başvurular, işletme sahibi veya köy/mahalle sürülerini otlatan çobanlar tarafından dilekçe ile işletmenin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine yapılır. Başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir:

1) Çobanın ve işletme sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi,

2) Sürü yöneticisi sertifikası,

3) Desteklemeden yararlanacak çobanın durumuna göre; işletmede çoban istihdam ediliyor ise iş sözleşmesinin örneği, köy/mahalle sürülerini otlatan çoban ise hayvanlarını otlattığı işletme sahiplerinden en az ikisinden alınan muhtar onaylı muvafakatname, çoban işletme sahibi/işletme sahibinin birinci dereceden yakını ise işletme sahibinin taahhütnamesi,

4) Çobana ait sigorta primlerinin yatırıldığına dair Sosyal Güvenlik Kurumu il/ilçe müdürlükleri tarafından onaylanmış veya e-Devletten alınan kare kodlu sigortalılık hizmet döküm belgesi.

b) Sürü yöneticisi sertifikası ve SGK hizmet döküm belgesinin eksik olması halinde de başvurular kabul edilir, bu belgelerin tamamlanması için ilgililere 17/1/2020 tarihine kadar süre tanınır.

c) Sigorta primleri 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi üzerinden yatırılanların sigortalılık hizmet döküm belgesinde 6121.12 Çoban (küçükbaş hayvan) kodunu haiz olmaları şartı aranır.

ç) Başvurular, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlar; 31/12/2019 tarihinde son bulur.

(3) Başvuruların değerlendirilmesi, itiraz ve icmallerin düzenlenmesi:

a) Destekten yararlanacak işletmede, çobanın fiilen sürünün başında olup olmadığının ve sürüyü oluşturan hayvanların en az iki personel tarafından yerinde tespiti yapılır.

b) Göçer hayvancılık yapan yetiştiricilerin tespitleri, göçer olarak gittikleri il/ilçe müdürlükleri tarafından yapılır. Göçer hayvancılık yapan yetiştiriciler, gittikleri yerin il/ilçe müdürlüğüne tespit için başvurur, hazırlanan tespit tutanakları göçer yetiştiricinin destek başvurusunu yaptığı il müdürlüğüne gönderilir. Hayvan nakil işlemlerini ilgili mevzuat hükümlerine göre yapmamış olan göçer yetiştiricilerin tespit işlemi yapılmaz.

c) Alınan başvurularla ilgili tespitlerin tamamlanmasını müteakiben il/ilçe müdürlükleri Çoban İstihdam Desteği Modülü (HİBS)’ne veri girişlerini yapar, kaydeder ve belgeleri tam olanların verilerini onaylar. Onaylanan işletmelere ilişkin icmal-1 hazırlanır. Hazırlanan icmal-1 listesi 20/1/2020 tarihinden itibaren 7 işgünü süre ile il/ilçe müdürlüğünde askıya çıkarılır. Askı başlangıç ve bitimi tutanağa bağlanır.

ç) İtirazlar, il/ilçe müdürlüklerine yapılır ve askı süresi bitiminden itibaren 5 işgünü içerisinde il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek karara bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmaller kesinleşmiş kabul edilir.

d) Desteklemeye esas icmal-2 listesi oluşturularak onaylanır, 5 işgünü içerisinde il müdürlüğüne gönderilir.

e) İl müdürlükleri tarafından ilçelerden gelen icmal-2’ler kontrol edilir. Ödemeye esas olmak üzere icmal-3 listesi onaylanarak 7 işgünü içerisinde HAYGEM’e gönderilir.

f) Başvuru süresini uzatmaya veya yıl içerisinde yeniden başvuru almaya, Çoban İstihdam Desteği Modülü açıp kapatmaya HAYGEM yetkilidir.

Düve alım desteği

MADDE 15 – (1) Düve alım desteği aşağıda belirtilen şartlara ve kurallara göre yapılır:

a) Yetiştiricinin işletmesinin, 1/1/2019 tarihinden önce TÜRKVET’e kayıt edilmiş olması ve işletme kapasitesinin destek talep edilen hayvan sayısı ile uyumlu olması gerekmektedir.

b) Bir işletme; kapasitesini 10 başa tamamlayacak şekilde desteklemeden yararlandırılır.

c) Düvelere/mandalara ilişkin teknik ve sağlık kriterleri ile desteklemeye esas düve/manda alım bedeli Bakanlık tarafından belirlenir.

ç) Destek miktarı, düve/manda alım bedelinin % 40’ı kadar olup düve/manda başına desteklemeye esas Bakanlıkça belirlenen fiyatın % 40’ından fazla olamaz.

d) Düveler/mandalar; düve yetiştirici merkezlerinden, hastalıktan ari işletmelerden, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden, Damızlık Sığır Yetiştirici Birlikleri, Damızlık Manda Yetiştirici Birlikleri ile Tarım Kredi Kooperatifleri ve iştiraklerinden temin edilir. Hayvanlar, Kararın yayımı tarihi itibarıyla TÜRKVET’te kayıtlı ve yurt içinden temin edilmiş olmalıdır.

e) Destek kapsamında alınan düveler/mandalar, mücbir sebepler haricinde 2 yıl süre ile satılamaz. Ölüm ve mecburi kesim sebepleriyle işletmeden ayrılan hayvanların yerine en geç 90 gün içerisinde, Teknik ve Sağlık Şartnamesindeki şartları sağlayan aynı sayıdaki hayvanlar işletmeye konulur. Düvelerin/mandaların iki yıl süreyle satılmama şartı, HAYGEM’den izin alınması koşuluyla işletmenin devri halinde de geçerlidir. İl/ilçe müdürlükleri tarafından yılda en az bir kere olmak üzere düvelerin/mandaların işletmede bulunduğuna ilişkin yerinde kontrol yapılır ve tutanağa bağlanır.

f) Gerek görülmesi halinde düve/manda temini ve ilgili düzenlemeler HAYGEM’ce yapılır.

(2) Başvuru şekli, yeri ve zamanı:

a) Başvurular, işletme sahibi tarafından dilekçe ile işletmenin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine yapılır. Düve alım desteğine gerçek/tüzel kişiler sadece bir işletmesi için başvurabilir. Başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir:

1) Başvuru dilekçesi,

2) Varsa, hayvancılık/ziraat alanında eğitim aldığına dair diploma/belge/sertifika fotokopisi,

3) Varsa, gazi veya birinci derece şehit yakını olduğuna dair belge,

4) Varsa, işletmenin ari/organik niteliğine dair belge.

b) Başvuru tarihi Bakanlık tarafından yayınlanacak talimatla belirlenir.

c) Başvuru süresi 30 gün olup son günün hafta sonu veya resmi tatil gününe rastlaması halinde tatili takip eden ilk mesai günü başvurular sona erer.

ç) Başvuru süresini uzatmaya veya yıl içinde yeniden başvuru almaya HAYGEM yetkilidir.

d) Başvuru sırasında eksik/hatalı bulunan bilgi ve belgeler başvuru süresi içerisinde tamamlanır. Zamanında eksik/hatalı bilgi ve belgelerini ibraz etmeyen başvuru sahibinin başvurusu geçerli olmaz.

e) Başvurular tamamlanıp sisteme yüklendikten sonra başvuru sahibine sistemden alınan “düve alım desteği başvuru formu” teslim edilir.

(3) Başvuruların değerlendirilmesi, itiraz ve icmallerin düzenlenmesi:

a) Başvuru süresi ile birlikte il/ilçe müdürlükleri tarafından başvurularla ilgili istenen bilgiler Düve Destekleme Kayıt Sistemine yüklenir. Yüklenen bilgilere göre oluşan puanlama ve sıralamaya uygun icmal-1 sistemden alınır.

b) Sistemden alınan icmal-1, 5 işgünü süresince il/ilçe müdürlüğünde askıya çıkarılır. Askı başlangıç ve bitimi tutanağa bağlanır.

c) İtirazlar, il/ilçe müdürlüklerine yapılır, askı süresi bitiminden itibaren 5 işgünü içerisinde il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek karara bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmaller kesinleşmiş kabul edilir.

ç) Askı süresi bitiminden sonra, puanlama ve sıralamaya esas icmal-2 listesi onaylanarak en geç 5 işgünü içerisinde il müdürlüğüne gönderilir.

d) İl müdürlükleri, icmal-2’leri değerlendirir; iline ait puanlama ve sıralamaya esas icmal-3’ü sistemden alır, onaylar ve 5 işgünü içinde HAYGEM’e gönderir.

e) İllerden gelen başvurular, HAYGEM tarafından bütçe imkânları çerçevesinde değerlendirilerek uygun bulunanlarla ilgili icmal-4 oluşturularak il müdürlüğüne gönderilir.

f) İl/ilçe müdürlüğü, başvurusu uygun bulunanlara yazılı olarak bildirimde bulunur. Başvurusu onaylanan ve hayvan almak isteyen yetiştiricilere Teknik ve Sağlık Şartnamesi verilir, beyan ve yükümlülüklerini içeren taahhütname alınır.

g) Gazi veya birinci derece şehit yakını olan başvuru sahipleri puanlama harici olup doğrudan destekleme kapsamına alınır.

(4) Düve desteği hakediş düzenlenmesi ve ödemeler:

a) Yetiştirici satın aldığı düvelere ait satış belgesi, pasaportları ve talimatlarla belirlenen diğer belgeler ile birlikte dilekçeyle il/ilçe müdürlüğüne başvurur. Hakediş düzenlenebilmesi için satın alınan düveler fiili olarak işletmeye getirilmiş ve işletme adına TÜRKVET’e kayıt edilmiş olmalıdır. Hayvan hastalıkları veya karantina nedeniyle düvelerini işletmesine zamanında sevk edemeyen yetiştiriciye, HAYGEM tarafından, düvelerini başka bir işletmeye sevk etme izni verilebilir.

b) Düvelere ilişkin il/ilçe müdürlüğü tarafından yerinde tespit yapılır ve tutanağa bağlanır.

c) Her bir yetiştirici için tek hakediş düzenlenir.

ç) Desteklemeye esas hakediş listesi ilçe müdürlüğü tarafından her ayın 20’sine kadar il müdürlüğüne gönderilir.

d) Desteklemeye esas il hakediş listesi, il müdürlüğü tarafından onaylanarak her ayın 25’ine kadar HAYGEM’e gönderilir.

Besilik erkek sığır (manda dâhil) desteklemesi

MADDE 16 – (1) Besilik erkek sığır desteklemesi aşağıdaki şartlar ve kurallara göre yapılır:

a) Besilik erkek sığırlar yurt içinde doğmuş, küpelenmiş, TÜRKVET’e işletme ve hayvanların kaydı yapılmış, 1/1/2019 – 31/12/2019 tarihleri arasında kesilmiş olmalıdır.

b) Besilik erkek sığırlar, 12 aylık yaştan büyük ve karkas ağırlıkları bu Tebliğin yayımlanma tarihinden önce kesilen hayvanlar için en az 200 kilogram, bu Tebliğin yayımlanma tarihinden sonra kesilen hayvanlar için ise en az tablodaki karkas ağırlıkları kadar olmalıdır. Sığır/manda ırklarının verim özelliklerine göre KES’e tanımlaması HAYGEM’ce yapılır.

c) Kırmızı et üretici birliklerinin bulunduğu yerlerde bir yıl içerisinde kestirdiği desteklemeye esas hayvan sayısı en az 6 baş olan üreticiler bu birliğe üye olmalıdır.

ç) Sığırlar, kesimhanelerde kestirilmiş olmalıdır. Bu durum, kesim ücreti faturası/alındı makbuzu/kesilecek hayvan veya karkasının alım satımına ilişkin satış belgesi ve TÜRKVET’ten alınmış il/ilçe müdürlüğü onaylı kesim raporu ile belgelenmelidir.

d) Bir yetiştirici en fazla 200 baş (200 dâhil) sığırı için destekten yararlandırılır.

e) Kesim bilgileri, KES veri tabanına kaydedilmiş olmalıdır.

f) Bakanlıkça mecburi kesime tabi tutulan erkek sığırlar ile kesim sonrası muayenede karkasın imhasına karar verilen erkek sığırlar için destekleme ödemesi yapılmaz.

(2) Kesimi yapılan sığırlar, kesim tarihi itibarıyla geriye dönük 90 günlük besi süresini TÜRKVET kayıtlarına göre müracaatçının işletmesinde tamamlamış olmalıdır. Bu süre TÜRKVET kayıtlarıyla doğrulanır.

(3) Başvuru yeri, şekli ve zamanı:

a) Üreticiler, kırmızı et üretici birliğinin olduğu yerlerde birliğe, olmadığı yerlerde ise il/ilçe müdürlüklerine TCKN/VKN, TÜRKVET’te kayıtlı işletme numarası ve adreslerinin bulunduğu dilekçe ile başvurur. Başvurularda belgelerin aslı veya aslı/dip koçanı il/ilçe müdürlüğü tarafından görülerek onaylanan suretleri kabul edilir. İl/ilçe müdürlükleri ve kırmızı et üretici birlikleri, yapılan destekleme başvurularını zamanında KES veri tabanına kaydetmekle sorumludur.

b) Veri giriş yetkisi verilen kırmızı et üretici birlikleri, başvurularla ilgili desteklemeye esas bilgileri KES’e girerek icmale esas listeyi ilgili evraklarla birlikte il/ilçe müdürlüklerine teslim eder. Listelerdeki bilgilerin doğruluğundan birlikler sorumludur. Birlik olmayan il ve ilçelerde ise KES’e veri girişi il/ilçe müdürlüğü tarafından yapılır.

c) Başvurular bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 31/1/2020 tarihine kadar yapılır.

(4) Başvuruların değerlendirilmesi, itiraz ve icmallerin düzenlenmesi:

a) İl/ilçe müdürlükleri tarafından KES verileri üzerinden gerekli kontroller yapılarak desteklemeye esas icmal-1 listeleri düzenlenir.

b) İcmal-1 listeleri, il/ilçe müdürlüklerinde üreticilere ve birliklerine duyurulmak üzere HAYGEM tarafından belirlenen çalışma takvimi süresince tutanaklı olarak askıya çıkarılır.

c) Askı süresinde icmal-1 listelerine yapılan itirazlar, il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek sonuçlandırılır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise listelerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

ç) İtiraz süresi bitiminde ilçe müdürlükleri tarafından düzenlenen icmal-2 listeleri onaylanarak il müdürlüğüne gönderilir.

d) İlçelerden gelen icmal-2’ler, il müdürlükleri tarafından kontrol edilerek ödemeye esas olmak üzere icmal-3 listesi onaylanır ve HAYGEM’e gönderilir.

(5) Besilik erkek sığır desteklemesi ile ilgili çeşitli hükümler:

a) KES’e veri giriş/kontrol yapacak il sorumlularının şifre tahsisleri HAYGEM, ilçe sorumlularının il müdürlüğü, veri giriş yetkisi verilen birlik sorumlularının şifre tahsisleri Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği tarafından yapılır. Merkez Birliği, HAYGEM’den uygun görüş almak koşulu ile üye birliklerine KES’e veri giriş yetkisi verebilir. HAYGEM gerek gördüğünde birliklerin veri giriş yetkisini iptal edebilir.

b) Kesimhane tarafından düzenlenen kesim cetvelinde tesisin adı, adresi, Resmi Veteriner Hekimin imzası ve kaşesi, kesilen hayvan sayısı, kulak küpe numaraları, karkas ağırlıkları, üreticinin TCKN/VKN, adı ve soyadı, adresi belirtilir. Bu bilgiler alım/satıma ilişkin belgeler ile uyumlu olmalıdır.

c) Elektronik ortamda alınmış olan satış belgelerinin doğrulanması, http://www. efatura.gov.tr internet adresinden sorgulanır; mali mühür bulunup bulunmadığı, e-fatura çıktısı ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilir. E-fatura çıktısı, kontrolü yapan il/ilçe müdürlüğü KES sorumlu personeli tarafından imzalanır.

ç) Destekleme başvurularına ilişkin evraklar, incelenmesini müteakip il/ilçe müdürlüklerince muhafaza edilmek üzere ilgili yetiştirici/üretici örgütüne iade edilir.

d) Destekleme ile ilgili çalışma takvimi HAYGEM tarafından belirlenir.

Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin ve tiftik üretiminin desteklenmesi

MADDE 17 – (1) Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin ve tiftik üretiminin desteklenmesi aşağıda belirtilen şartlara ve kurallara göre yapılır:

a) Desteklemeden yararlanacakların işletmesi ve tiftiğin elde edildiği hayvanlar TÜRKVET’e kayıtlı olmalıdır.

b) Tiftik, Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Tiftikbirlik) ve bağlı kooperatifleri ile damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliklerine satılmış olmalıdır. Kooperatifler/birlikler alım yapacakları merkezleri üreticilere önceden duyurur.

c) Tiftik desteklemesi kilogram üzerinden yapılır.

ç) Tiftik desteklemesine esas miktar satış belgesi ile belgelenmelidir. Satış belgesinde; üreticinin adı soyadı/unvanı, adresi, TCKN/VKN, tiftik miktarı, cinsi (oğlak, anamal, tali) fiyatı ve satış tarihi belirtilmiş olmalıdır.

(2) Başvuru yeri, şekli ve zamanı:

a) Üretici başvurusunu, tiftik satışını yaptığı Tiftikbirlik, bağlı kooperatifler veya damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliklerine işletme tescil belgesi ve dilekçe ile birlikte yapar.

b) Tiftik alımı yapan Tiftikbirlik, bağlı kooperatifler veya damızlık koyun keçi yetiştiricileri birlikleri, başvuruda bulunan (tiftiğini satın aldığı) üreticilere ilişkin ilçe bazlı icmale esas tabloyu düzenler, başvuru evrakları ve satış belgeleri ile birlikte düzenledikleri tabloyu bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 15 işgünü içerisinde ilgili il/ilçe müdürlüklerine iletir.

(3) Başvuruların değerlendirilmesi, itiraz ve icmallerin düzenlenmesi:

a) Tiftikbirlik, bağlı kooperatifler veya damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliklerinden gelen desteklemeye esas başvurular, il/ilçe müdürlükleri tarafından satış yapılan tiftik miktarı ile işletmedeki hayvan sayıları yönünden kontrol edilir. Uygun bulunanların bilgileri 7 işgünü içerisinde TKS’ye kaydedilerek icmal-1 düzenlenir.

b) TKS veri tabanından alınan icmal-1 listeleri, il/ilçe müdürlüklerinde çalışma takviminde belirlenen süreyle askıya çıkartılır. Askıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati il/ilçe müdürlüğü tarafından tutanağa bağlanır.

c) Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise listelerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

ç) Askı süresinde icmal-1 listelerine yapılan itirazlar, il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilir.

d) İtirazların değerlendirilmesinden sonra kesinleşmiş icmal-1 listeleri ilçe müdürlüklerince onaylanarak il müdürlüğüne gönderilir.

e) İl müdürlükleri, TKS veri tabanından ödemeye esas olan icmal-2 listesini alır ve icmal-1 listeleriyle uyumluluğunu kontrol eder. Uygun bulunan icmal-2 listeleri onaylanarak HAYGEM’e gönderilir.

Atık desteği

MADDE 18 – (1) Bakanlıkça belirlenen aşı uygulamaları sonrasında oluşan atıklar için hayvan sahiplerine atık desteği aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Bakanlıkça belirlenen ve Resmi Veteriner Hekim veya sorumluluğundaki yardımcı sağlık personeli ile Bakanlıkça yetki verilen veteriner hekim tarafından yapılan aşı uygulamaları sonrasında oluşan atıklar için hayvan sahiplerine atık desteği ödemesi yapılır.

b) Atık desteği ödenebilmesi için atık yapan hayvanların tanımlanarak kayıt altına alınması, aşı uygulanan işletmede kayıtlı olması ve aşılamanın üzerinden yetmiş iki saat geçmemesi, aşının Veteriner Bilgi Sistemine kayıt edilmiş olması ile atığın Resmi Veteriner Hekim tarafından görülmesi gerekir.

c) Bakanlıkça belirlenen aşı uygulamaları sonrasında atık oluştuğunda Resmi Veteriner Hekim tarafından atık görülür ve sadece atık oluştuğuna dair tespit tutanağı tanzim edilir. Tespit tutanağına, hayvan sahibinin işletme numarası, hayvanın küpe numarası, gebeliğin kaçıncı ayında atığın şekillendiği, aşı ile ilgili bilgiler, aşılama tarihi ve aşılamadan ne kadar zaman sonra atık olayının şekillendiği bilgileri yazılmalıdır.

ç) Bakanlıkça belirlenen aşı uygulamaları sonrasında oluşan atıklardan numune alınır. Alınan numune, bölge Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüğüne sığır ve koyun-keçi brusellozu yönünden inceleme için gönderilir. Bakteriyolojik olarak bruselloz tespit edildiğinde atık yapan hayvan için hayvan hastalığı tazminatı ile ilgili işlemler uygulanır. Bruselloz tespit edilmez ise atık hayvan için destekleme ödemesi yapılır.

(2) Destekleme ödemesinin yapılabilmesi için Veteriner Bilgi Sisteminden alınan il ve ilçe icmalleri tanzim edilir. İcmallerin hazırlanmasında il/ilçe müdürlüklerince yapılacak işlemler şunlardır:

a) Hak edilen atık desteği ödemesi için ilçe müdürlüğünde görevli Resmi Veteriner Hekimler tarafından Veteriner Bilgi Sistemine veri girişi yapılır ve her ayın ikinci haftasının son işgününe kadar kayıt sisteminde onaylama işlemi tamamlanır.

b) Veteriner Bilgi Sisteminden onaylanan veriler kapsamında her ayın üçüncü haftasının ilk işgünü ve ayda bir kez olmak üzere ilçe müdürlüğü tarafından ilçe icmalleri tanzim edilir. Tanzim edilen ilçe icmalleri e-belgenet üzerinden elektronik ortamda il müdürlüğüne gönderilir.

c) İl müdürlüğünce ilçelerden gelen icmaller kontrol edildikten sonra her ayın üçüncü haftasının son işgünü ve ayda bir kez olmak üzere Veteriner Bilgi Sisteminden il icmalleri tanzim edilir. Tanzim edilen il icmalleri e-belgenet üzerinden elektronik ortamda HAYGEM’e gönderilir.

Hastalıktan ari işletme desteklemeleri

MADDE 19 – (1) Hastalıktan ari işletmeler için sağlık sertifikasına sahip olan süt sığırı işletmelerinde bulunan, damızlık boğalar dışındaki, altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için hayvan başına doğrudan destekleme ödemesi yapılır. Ari sığır başına ödeme birim miktarları 500 (beş yüz) başa kadar tam olarak, 501 baş ve üzeri için ise % 50’sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanır. Desteklemeden yararlanmak üzere başvuran işletmeler için il/ilçe müdürlüğünce 5/3/2018 tarihli ve 2018/01 sayılı Hastalıktan Ari İşletmeler Genelgesi kapsamında Tespit ve İnceleme Tutanağı düzenlenir. Tüm iş ve işlemler ilgili Genelge hükümlerine göre yürütülür ve şartları sağlayan işletmeler için Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası tanzim edilir.

(2) Destekleme ödemesinin yapılabilmesi için Veteriner Bilgi Sisteminden alınan il ve ilçe icmalleri tanzim edilir. İcmallerin hazırlanmasında il/ilçe müdürlüklerince yapılacak işlemler şunlardır:

a) Hak edilen hastalıktan ari işletme desteği ödemesi için ilçe müdürlüğünde görevli Resmi Veteriner Hekimler tarafından Veteriner Bilgi Sistemine veri girişi yapılır ve her ayın ikinci haftasının son işgününe kadar kayıt sisteminde onaylama işlemi tamamlanır.

b) Veteriner Bilgi Sisteminden onaylanan veriler kapsamında her ayın üçüncü haftasının ilk işgünü ve ayda bir kez olmak üzere ilçe müdürlüğü tarafından ilçe icmalleri tanzim edilir. Tanzim edilen ilçe icmalleri e-belgenet üzerinden elektronik ortamda il müdürlüğüne gönderilir.

c) İl müdürlüğünce ilçelerden gelen icmaller kontrol edildikten sonra her ayın üçüncü haftasının son işgünü ve ayda bir kez olmak üzere Veteriner Bilgi Sisteminden il icmalleri tanzim edilir. Tanzim edilen il icmalleri e-belgenet üzerinden elektronik ortamda HAYGEM’e gönderilir.

ç) Sertifika tanziminden sonra 31/12/2019 tarihine kadar işletmeye doğum yoluyla katılan hayvanlar için 1/1/2020 tarihi itibarıyla Veteriner Bilgi Sisteminden veri girişi yapılır ve bu fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtildiği üzere aylık olarak hazırlanan icmallere dâhil edilir. İşletmede bulunan toplam ari hayvan sayısına karşılık gelen destekleme oranı bu fıkrada yer alan sayısal değerler dikkate alınarak belirlenir. Doğum yoluyla katılan erkek hayvanlardan bu tarihte altı aylık yaşın üzerinde olanlar destekleme kapsamı dışındadır.

d) Sertifika tanziminden sonra 31/12/2019 tarihine kadar işletmeye dâhil edilmek üzere karantina ve gözetim altında tutulup Sığır Tüberkülozu ve Sığır Brusellozu testleri yapılarak, ari olduğu tespit edildikten sonra katılan hayvanlar için 1/1/2020 tarihi itibarıyla Veteriner Bilgi Sisteminden veri girişi yapılır ve bu fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtildiği üzere aylık olarak hazırlanan icmallere dâhil edilir. İşletmede bulunan toplam ari hayvan sayısına karşılık gelen destekleme oranı birinci fıkrada yer alan sayısal değerler dikkate alınarak belirlenir.

e) Bakanlıkça belirlenen kriterlere sahip işletmelerde bulunan her ari hayvana yılda bir kez olmak üzere destekleme ödemesi yapılır.

(3) Onaylı süt çiftliği sertifikasına sahip olan işletmelerdeki ari işletme desteği alan tüm sığırlar için, ilave olarak hayvan başına aşağıdaki esaslara göre destekleme ödemesi yapılır:

a) Onaylı Süt Çiftliği Sertifikasına sahip işletme sahipleri il/ilçe müdürlüğüne başvuru yapar.

b) Destekleme ödemesinin yapılabilmesi için Veteriner Bilgi Sisteminden alınan il ve ilçe icmalleri tanzim edilir. İcmallerin hazırlanmasında il/ilçe müdürlüklerince yapılacak işlemler şunlardır:

1) Hak edilen onaylı süt çiftliği desteği ödemesi için ilçe müdürlüğünde görevli Resmi Veteriner Hekimler tarafından Veteriner Bilgi Sistemine veri girişi yapılır ve her ayın ikinci haftasının son işgününe kadar kayıt sisteminde onaylama işlemi tamamlanır.

2) Veteriner Bilgi Sisteminden onaylanan veriler kapsamında her ayın üçüncü haftasının ilk işgünü ve ayda bir kez olmak üzere ilçe müdürlüğü tarafından ilçe icmalleri tanzim edilir. Tanzim edilen ilçe icmalleri e-belgenet üzerinden elektronik ortamda il müdürlüğüne gönderilir.

3) İl müdürlüğünce ilçelerden gelen icmaller kontrol edildikten sonra her ayın üçüncü haftasının son iş günü ve ayda bir kez olmak üzere Veteriner Bilgi Sisteminden il icmalleri tanzim edilir. Tanzim edilen il icmalleri e-belgenet üzerinden elektronik ortamda HAYGEM’e gönderilir.

Programlı aşı ve küpe uygulamaları

MADDE 20 – (1) Bakanlıkça programlanan aşı uygulamalarında uygulayıcıların desteklenmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Bakanlıkça programlanan aşılamalar öncelikle Resmi Veteriner Hekim ve veteriner sağlık teknikeri/teknisyenleri tarafından gerçekleştirilir. İl/ilçe müdürlüğünün personel ve iş durumu programlı aşılamaların gerçekleştirilmesi için yetersiz ise il müdürlüğü ile Veteriner Hekim Odası arasında yapılacak protokol çerçevesinde programlı aşılamalar yaptırılabilir.

b) Bakanlıkça uygulanan programlı aşılama desteklemesinden, aşıyı tatbik eden ve mesleğini 6343 sayılı Kanuna göre serbest olarak icra eden Serbest Veteriner Hekimler yararlanır.

c) Desteklemelerden; kamuda görevli veteriner hekimler, veteriner sağlık teknikeri ile teknisyenleri ve hayvancılık işletmelerinde sözleşmeli olarak görev yapan veteriner hekimler yararlanamaz.

ç) 29/3/2019 tarihli ve 2019/1 sayılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi kapsamında Bakanlıkça programlanan illerde Şap, Brusella ve Sığırların Nodüler Ekzantemi hastalıklarına karşı koruyucu amaçla kullanılan aşılar destekleme kapsamındadır.

d) Uygulayıcıların desteklenmesi kapsamında, aşılama programı onaylanan Veteriner Hekim Odaları, Bakanlıkça belirlenen kampanya dönemlerinde aşılama çalışmalarını tamamlar. Desteklemeler kampanya dönemlerinde uygulanan aşılar için verilir.

e) Bakanlığın programlı aşılamaları için Veteriner Hekim Odaları ile yapılan protokol çerçevesinde Serbest Veteriner Hekimler tarafından yapılacak aşı uygulama ücreti; aşı, araç, benzin, sarf malzemesi ve benzeri tüm giderler dikkate alınarak il müdürlüğünce belirlenir. İl müdürlüğü tarafından belirlenen uygulama ücreti dışında yetiştiriciden herhangi bir ek ücret talep edilemez.

f) Büyükbaş Şap/Brusella/Sığırların Nodüler Ekzantemi ve küçükbaş Şap/Brusella aşılama programı onaylanan Veteriner Hekim Odaları program dâhilindeki yerleşim birimlerinde bulunan küpeli ve küpesiz tüm büyükbaş/küçükbaş hayvanları aşılar. Hayvanlardan küpesiz olanlar için destekleme primi ödenmez, yalnızca il müdürlüğünce belirlenen aşılama ücreti alınır. Destekler küpeli ve TÜRKVET’te kayıtlı hayvanlar için ödenir.

g) Uygulayıcılar, aşılanan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarla ilgili bireysel aşı kayıtlarını uygulamadan sonraki 10 gün içerisinde kayıt sistemine işler. İl/ilçe müdürlükleri, Veteriner Bilgi Sisteminden alınan icmallerin tanzimi sırasında aşılanan hayvanların Veteriner Bilgi Sistemine aşı kaydının yapılıp yapılmadığını kontrol eder.

ğ) Sisteme erişim için şifresi bulunmayan ve aşılama programı onaylanmış Serbest Veteriner Hekimler şifre tahsisi için il/ilçe müdürlüklerine başvurur.

h) Destekleme ödemesinden yararlanılabilmesi için, Veteriner Hekim Odası, Programlı Aşılamalarda Uygulayıcıların Destekleme Müracaat Formu (Ek-1) ile il müdürlüğüne başvuru yapar. Müracaat formu ekinde, her bir Serbest Veteriner Hekim için hazırlanan Programlı Aşılamalarda Uygulayıcıların Hak Ediş Belgesi (Ek-2) ve Veteriner Hekim Odasının Düzenlediği İcmal Formu (Ek-3) bulunur. Müracaat formu, protokol ve icmal formu il müdürlüğünde muhafaza edilir.

ı) İl müdürlüğünce yapılan kontrol sonucunda hak edilen aşı uygulama desteği ödemesi için Veteriner Bilgi Sistemine veri girişi ve onaylama işlemi yapılır.

i) İl müdürlüğünce her ayın üçüncü haftasının son işgünü ve ayda bir kez olmak üzere Veteriner Bilgi Sisteminden il icmalleri tanzim edilir. Tanzim edilen il icmalleri e-belgenet üzerinden elektronik ortamda HAYGEM’e gönderilir. Serbest veteriner hekimlere destekleme ödemesi yapılmadan önce, gerekli vergi kesintileri yapılmış olur. Destekleme ödemesi KDV dâhil tutar üzerinden yapıldığından serbest veteriner hekimlere destekleme ödemesi yapılmadan önce Veteriner Hekim Odalarınca Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili saymanlığına gerekli vergi kesintileri aktarılır.

j) Gerektiğinde aşının etkinliğini kontrol etmek amacıyla test ve analiz için aşılanan hayvanlardan kan alınıp ilgili Enstitü Müdürlüğüne (Şap Enstitüsü Müdürlüğü, Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü) bağışıklık kontrolü yaptırılır.

(2) Küpe uygulama desteklemesi aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Küpeyi uygulayarak sisteme kaydeden ve mesleğini 6343 sayılı Kanuna göre serbest olarak icra eden Serbest Veteriner Hekimler ile hayvancılıkla iştigal eden yetiştirici/üretici örgütleri yararlanır.

b) Desteklemelerden, kamuda görevli veteriner hekimler, veteriner sağlık teknikerleri ile teknisyenleri ve hayvancılık işletmelerinde sözleşmeli olarak görev yapan veteriner hekimler yararlanamaz.

c) Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği ile Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak küpelenen ve TÜRKVET’te kayıt altına alınan sığır ve mandalar ile koyun ve keçiler küpe uygulama desteklemesi kapsamındadır.

ç) İl müdürlükleri tarafından, kimliklendiricilere hayvan kayıt sisteminde kullanıcı adı ve şifresi tahsis edilir. Her kimliklendirici uyguladığı küpeyi sisteme kendisi kayıt eder.

d) Küpe uygulama desteği, küpelenen ve TÜRKVET’e kaydedilen sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanlar için ödenir.

e) İl/ilçe müdürlükleri icmallerin tanzimi sırasında küpelenen hayvanların TÜRKVET’e kaydının yapılıp yapılmadığını kontrol eder.

f) Destekleme ödemesinden yararlanılabilmesi için küpeleme yetki devri yapılan Veteriner Hekim Odası ile küpeleme yetki devri yapılan yetiştirici/üretici örgütleri Küpe Uygulama Desteklemesi Müracaat Formu (Ek-4) ile il müdürlüğüne başvuru yapar. Müracaat formu ekinde, …Veteriner Hekim Odası/…Birliğinin Düzenlediği Küpe Uygulama İcmal Formu (Ek-5) bulunur. Müracaat formu, protokol ve icmal formu il müdürlüğünde muhafaza edilir.

g) İl müdürlüğünce yapılan kontrol sonucunda hak edilen küpe uygulama desteği ödemesi için Veteriner Bilgi Sistemine veri girişi ve onaylama işlemi yapılır.

ğ) İl müdürlüğünce her ayın üçüncü haftasının son işgünü ve ayda bir kez olmak üzere Veteriner Bilgi Sisteminden il icmalleri tanzim edilir. Tanzim edilen il icmalleri e-belgenet üzerinden elektronik ortamda HAYGEM’e gönderilir.

h) Destekleme ödemeleri gerçek ya da tüzel kişilere yapılabilir. Destekleme ödemesinden doğan tüm vergilerin ödenmesi destekleme ödemesini alan gerçek ya da tüzel kişilerin sorumluluğundadır.

ı) Veteriner hekim odaları ve hayvancılıkla iştigal eden yetiştirici/üretici örgütleri tarafından temin edilen küpeler kalite ve mevzuata uygunluk yönünden il müdürlükleri tarafından kontrol edilir.

Hayvan hastalığı tazminatı desteklemeleri

MADDE 21 – (1) 6/3/2013 tarihli ve 28579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile belirlenmiş tazminatlı hastalıkların tespit edilmesi sonucu, Resmi Veteriner Hekim veya Bakanlıkça yetki verilen veteriner hekim gözetiminde mecburi kesime tâbi tutulan veya itlaf edilen hayvanlar, kesimhanelerde tespit edilen tazminatlı hastalık nedeniyle imha edilen hayvanlar ile ihbarı mecburî bir hastalığa karşı koruma sağlamak amacıyla, Resmi Veteriner Hekim veya sorumluluğundaki yardımcı sağlık personeli ile Bakanlıkça yetki verilen veteriner hekim tarafından yapılan aşı ve serum uygulaması nedeniyle öldüğü Resmi Veteriner Hekim raporu ile tespit edilen hayvanların bedelleri hayvan sahiplerine hayvan hastalığı tazminatı desteği olarak aşağıdaki esaslara göre verilir:

a) Sığır Tüberkülozu hastalığında; Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği kapsamında hastalık tespit edilen sığırların kıymet takdirleri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde yapılarak şarta tabi kesimleri ya da itlafı gerçekleştirilir. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Kıymet Takdir Komisyon Kararı tanzim edilir ve il/ilçe müdürlüğünde muhafaza edilir.

b) Kesimhanelerde ya da Kurban Bayramı süresince Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından kesim yeri olarak değerlendirilebilecek alternatif alanlar kapsamında kurbanlık hayvanlar için belirlenen ve Diyanet İşleri Başkanlığının Din Hizmetleri Yönetim Sistemine girilen kesim yerlerinde, kesim sonrası Sığır Tüberkülozu tespit edildiğinde, kesimin yapıldığı mahalde bulunan il/ilçe müdürlüğünde görevli Resmi Veteriner Hekim hastalık raporu düzenler. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğine göre karkas bedeli üzerinden kıymet takdirleri yapılır. Kesimin yapıldığı mahalde bulunan il/ilçe müdürlüğü tarafından Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Kıymet Takdir Komisyon Kararı tanzim edilir ve il/ilçe müdürlüğünde muhafaza edilir.

c) Sığır Brusellozu hastalığında; Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği kapsamında hastalık tespit edilen sığırların kıymet takdirleri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde yapılarak, şarta tabi kesimleri ya da itlafı gerçekleştirilir. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Kıymet Takdir Komisyon Kararı tanzim edilir ve il/ilçe müdürlüğünde muhafaza edilir.

ç) Ruam hastalığında; Resmi Veteriner Hekim tarafından uygulanan Mallein testi sonucunda veya Bakanlık Enstitü Müdürlüğünce yapılan bakteriyolojik ve serolojik muayenede Ruam hastalığı tespit edildiğinde, hasta hayvanların kıymet takdirleri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde yapılarak itlaf edilir. Mallein uygulamasına yönelik olarak Bakanlığın belirlediği esaslar çerçevesinde 2 nüsha Ruam Teamül Cetveli tanzim edilir ve hayvan sağlığından sorumlu şube müdürünce imzalanıp mühürlenerek tasdiklenir. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Kıymet Takdir Komisyon Kararı tanzim edilir ve il/ilçe müdürlüğünde muhafaza edilir.

d) Koyun Keçi Brusellozu Hastalığında; Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği kapsamında hastalık tespit edilen küçükbaş hayvanların kıymet takdirleri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde yapılarak şarta tabi kesimleri ya da itlafı gerçekleştirilir. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Kıymet Takdir Komisyon Kararı tanzim edilir ve il/ilçe müdürlüğünde muhafaza edilir.

e) Afrika At Vebası ve Sığır Vebası hastalığında; işletmede bulunan hayvanlardan alınan marazi maddede Bakanlık Enstitüsü Müdürlüğünce Afrika At Vebası veya Sığır Vebası hastalığı tespit edildiğinde ya da hastalıkların açık belirtilerini gösteren hayvanlar tespit edildiğinde kıymet takdirleri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde yapılarak itlaf edilir. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Kıymet Takdir Komisyon Kararı tanzim edilir ve il/ilçe müdürlüğünde muhafaza edilir.

f) Kuş Gribi hastalığında; hastalıktan şüphe edilmesi sebebiyle veya laboratuvarda hastalığın varlığı tespit edildiğinde öldürülen hayvanların kıymet takdirleri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Kıymet Takdir Komisyon Kararı tanzim edilir ve il/ilçe müdürlüğünde muhafaza edilir.

g) Kuduz hastalığında, Bakanlık Enstitü Müdürlüğünce Kuduz hastalığı tespit edilen sığır, koyun ve keçiler ile Kuduz olduğu tespit edilen hayvan tarafından ısırıldığı için öldürülen sığır, koyun ve keçilerin kıymet takdirleri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Kıymet Takdir Komisyon Kararı tanzim edilir ve il/ilçe müdürlüğünde muhafaza edilir.

ğ) Sığırların Nodüler Ekzantemi hastalığında, laboratuvar muayenesi ile Sığırların Nodüler Ekzantemi hastalığına yakalandığı tespit edilen sığırlar ile hastalık tespit edildikten sonra oluşturulan koruma ve gözetim bölgelerinde hastalığın açık belirtisini gösteren sığırların kıymet takdirleri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde yapılarak itlafı veya şarta tabi kesimleri gerçekleştirilir. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Kıymet Takdir Komisyon Kararı tanzim edilir ve il/ilçe müdürlüğünde muhafaza edilir.

h) Şap hastalığında, Bakanlıkça belirlenen bölgelerde, hastalığın açık belirtisini göstermesi veya laboratuvarlarca hastalığın varlığı ve tipi tespit edildikten sonra öldürülen veya kestirilen hayvanların kıymet takdiri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Kıymet Takdir Komisyon Kararı tanzim edilir ve il/ilçe müdürlüğünde muhafaza edilir.

ı) Sığırların Süngerimsi Beyin (BSE) hastalığına yakalandığı laboratuvar muayenesi ile tespit edildikten sonra, 15/12/2011 tarihli ve 28143 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nakledilebilir Süngerimsi Beyin Hastalıklarına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği kapsamında öldürülen sığırların kıymet takdirleri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Kıymet Takdir Komisyon Kararı tanzim edilir ve il/ilçe müdürlüğünde muhafaza edilir.

i) Scrapie hastalığında, hastalığa yakalandığı laboratuvar muayenesi ile tespit edildikten sonra, Nakledilebilir Süngerimsi Beyin Hastalıklarına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği kapsamında öldürülen küçükbaş hayvanların kıymet takdirleri Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Kıymet Takdir Komisyon Kararı tanzim edilir ve il/ilçe müdürlüğünde muhafaza edilir.

(2) Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği kapsamında hayvansal ürün, yem, madde ve malzemelerin bedelleri ile bunların imha, nakliye ve dezenfeksiyon masraflarının tamamı, yerel kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen miktarlar üzerinden, hayvan sahiplerine hayvan hastalığı tazminatı desteği olarak aşağıdaki esaslara göre verilir:

a) Ruam, Sığır Vebası, Afrika At Vebası, Kuş Gribi, Scrapie, Sığırların Süngerimsi Beyin (BSE) hastalıkları nedeniyle imha edilen hayvansal ürünlerin, yem, madde ve malzemelerin bedelleri ile imha, nakliye ve dezenfeksiyon masraflarının kıymet takdiri yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Kıymet Takdir Komisyon Kararı tanzim edilir ve il/ilçe müdürlüğünde muhafaza edilir.

b) Şap, Sığır Tüberkülozu, Sığırların Nodüler Ekzantemi, Sığır Brusellozu, Koyun ve Keçi Brusellozu hastalıklarında süt hariç, imha edilen diğer hayvansal ürünlerin, yem, madde ve malzemelerin bedelleri ile imha, nakliye ve dezenfeksiyon masraflarının kıymet takdiri yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Kıymet Takdir Komisyon Kararı tanzim edilir ve il/ilçe müdürlüğünde muhafaza edilir.

c) Kuduz hastalığında; imha edilen yem, madde ve malzemelerin bedelleri ile imha, nakliye ve dezenfeksiyon masraflarının kıymet takdiri yapılır. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde Kıymet Takdir Komisyon Kararı tanzim edilir ve il/ilçe müdürlüğünde muhafaza edilir.

ç) Kuduz hastalığında, hayvanların sahipleri öldürülmelerine rıza göstermez ise karantina süresi içerisinde elde edilecek hayvansal ürünler imha edilir ve tazminat ödenmez.

(3) İhbarı mecburi bir hastalığa karşı koruma sağlamak amacıyla, Resmi Veteriner Hekim veya sorumluluğundaki yardımcı sağlık personeli ile Bakanlıkça yetki verilen veteriner hekim tarafından yapılan aşı ve serum uygulaması nedeniyle öldüğü veya ölüm öncesi kesime tabi tutulduğu Resmi Veteriner Hekim raporu ile tespit edilen hayvanların kıymet takdirleri Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde yapılır. Tanzim edilen Kıymet Takdir Komisyon Kararı il/ilçe müdürlüğünde muhafaza edilir.

(4) Bakanlıkça bütçe imkânları, hastalıklarla ilgili bilimsel veriler ile eradikasyon ve kontrol programları değerlendirilerek, tazminatlı hayvan hastalıklarına ilave herhangi bir ihbarı mecburi hayvan hastalığı Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile tazminat kapsamına alınması halinde hayvan sahiplerine birinci ve ikinci fıkrada belirtilen hayvan hastalığı tazminatı desteği ödemesi yapılır.

(5) Destekleme ödemesinin yapılabilmesi için Veteriner Bilgi Sisteminden alınan il ve ilçe icmalleri tanzim edilir. İcmallerin hazırlanmasında il/ilçe müdürlüklerince yapılacak işlemler şunlardır:

a) Hak edilen hayvan hastalığı tazminatı ödemesi için il/ilçe müdürlüğünde görevli Resmi Veteriner Hekimler tarafından Veteriner Bilgi Sistemine veri girişi yapılır ve 2019/01 sayılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesinde yer alan tarihler doğrultusunda kayıt sisteminde onaylama işlemi tamamlanır.

b) Veteriner Bilgi Sisteminden onaylanan veriler kapsamında ve 2019/01 sayılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesinde yer alan tarih doğrultusunda ve ayda bir kez olmak üzere ilçe müdürlüğü tarafından ilçe icmalleri tanzim edilir. Tanzim edilen ilçe icmalleri e-belgenet üzerinden elektronik ortamda il müdürlüğüne gönderilir.

c) İl müdürlüğünce ilçelerden gelen icmaller kontrol edildikten sonra ve 2019/01 sayılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesinde yer alan tarih doğrultusunda ve ayda bir kez olmak üzere Veteriner Bilgi Sisteminden il icmalleri tanzim edilir. Tanzim edilen il icmalleri e-belgenet üzerinden elektronik ortamda GKGM’ye gönderilir.

(6) Hayvan hastalığı tazminatı desteği ödemesi, Bakanlıkça belirlenen tarihte hayvan sahibine doğrudan yapılır.

(7) Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile belirlenmiş tazminat verilmeyecek durumlar için hayvan sahiplerine tazminat ödenmez.

Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi desteği

MADDE 22 – (1) Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunmasına ilişkin desteklemeler aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Hayvansal üretimle iştigal eden, işletmesi ve hayvanları Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı yetiştiricilere sözleşmede taahhüt ettikleri destekleme şartlarını yerine getirmeleri halinde ödeme yapılır. Yerinde koruma desteklemesinden yararlanacak yetiştirici, koruma yerinde ikamet eder ve destek aldığı türün farklı ırklarını bir arada yetiştiremez. Hayvancılıkla uğraşan yetiştiriciler arasından, çocuklarından en az birisi yanında olan, yetiştiricilik dışında bir işle uğraşmayan, tarımsal eğitim görmüş, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini bir arada yapmayanlar tercih edilir.

b) Koruma desteklemesinden yararlanma başvurusu; ilk defa yararlanmak için dilekçe (Ek-6) ve ikamet belgesi ile başvuran yetiştiricilere ilişkin talepler ırklara ve türlere göre birleştirilerek il müdürlüğü tarafından TAGEM’e gönderilir. TAGEM tarafından koruma kapsamına alınacak ırk ve hayvan sayısı il müdürlüğüne bildirilir. Destekleme kapsamına alınacak yetiştiricilerin seçimini Seçim Komisyonu yapar. Projeye seçilen yetiştiriciler, proje gerekliliklerini yerine getireceğine dair içeriği ve süresi TAGEM’ce belirlenen sözleşmeyi imzalar.

c) Koruma kapsamında aşağıdaki tabloda belirtilen illerde, karşılarında gösterilen ırk ve sayıda hayvan için destekleme ödemesi yapılır.

ç) Yerinde koruma esasları şunlardır:

1) Doğal yetiştirme ortamında koruma; Bu fıkranın (c) bendinde belirlenen illerde seçim komisyonunca uygun görülen ve son bir yılda ihbarı mecburi hayvan hastalıkları çıkmamış işletmeler tercih edilir. Ana yollardan ve yerleşim yerlerinden (il/ilçe merkezlerinden) uzak olan, koruma altına alınan ırk dışında ırklar ve melezleri bulunmayan işletmelerin aynı yerleşim yerinde olması tercih sebebidir.

2) Pedigrili koruma desteği; Yerli Kara ve Boz Irk sığırlar, ırk özelliklerinin bozulmaması ve sözleşme şartlarının sağlanması halinde, entansif işletmelerde, aşım/tohumlama kaydı, yıl içinde doğum olması halinde yavrunun ana-baba bilgileri, doğum ağırlığı ve sütten kesim ağırlıkları kayıt altına alınması halinde Yerli Kara ve Boz Irk anaç sığırlar için ödenir. Bu işletmelerde korumaya alınan hayvan sayısı toplam kapasitenin %20’sini geçemez ve bir işletmede korumadaki hayvan sayısı 10 başın altında olamaz.

3) Koruma desteklemesinden yararlanan yetiştirici, proje lideri ile işbirliği halinde Bakanlık tarafından istenen kayıtları tutar, ölüm ve zorunlu kesime ait belgeleri muhafaza eder. Doğan yavrulardan proje liderinin onayladığı ırk özelliklerine sahip ve sağlıklı olanlar sürü yenilemesinde kullanılır. Korumaya alınan sürüde damızlıkta kullanılacak asgari erkek/dişi hayvan sayısı sözleşmede belirtilir. Bu sürü birden fazla yetiştiricinin iştiraki ile de oluşturulabilir. En az yetiştirici ile bu hayvan sayısının temin edilebileceği işletmelere öncelik verilir. Kafkas arı ırkı için sadece önceden belirlenmiş izole bölgelerde yetiştiricilik yapanlardan en az 20 ve üzeri koloniye sahip yetiştiriciler projeye müracaat edebilir.

4) Koruma sürüsünde, proje liderinin önerisi doğrultusunda akrabalı yetiştirmeye yol açmayacak yetiştirme modeli uygulanır ve her hayvan/kovan numaralandırılarak kayıt altına alınır.

5) Yetiştirici, dişi ve erkek hayvan ile kovan sayısını sözleşmede belirtilenin altına düşüremez, sözleşmede belirtilen mücbir sebeplerden dolayı eksilen miktar proje liderinin önerisi doğrultusunda tamamlanır. Koruma altına alınan hayvanların bakım, besleme ve sağlık giderleri yetiştiriciye aittir. İl/ilçe müdürlüklerince proje kapsamındaki hayvanlara kimliklendirme ve koruyucu sağlık hizmetlerinde öncelik verilir.

d) Sözleşme, hak ediş ve ödemelere ilişkin olarak bu bentte yer alan hükümler uygulanır. Enstitü Müdürlüğü ile yetiştirici arasında TAGEM tarafından hazırlanan sözleşme imzalanır. Sözleşme şartlarını yerine getirmeyen yetiştiriciye ödeme yapılmaz. Desteklenecek hayvan/arılı kovan miktarı, yetiştirici ile yapılan sözleşmede belirtilen hayvan sayısını geçemez. Sözleşme süresi sona ermeden; sözleşmede belirtilen mücbir sebepler hariç, her ne sebeple olursa olsun projeden ayrılan yetiştiriciden, sözleşme süresince ödenen destek, yasal faizi ile geri alınır. Mücbir sebepten dolayı azalma durumunda ceza uygulanmaz. Bu durumda mevcut hayvan/arılı kovan sayısı kadar icmal hazırlanır. Takip eden dönemlerde sözleşmede belirtilen hayvan sayısına tamamlanır. Proje lideri, desteklemeye esas müracaat formunu (Ek-7) düzenleyerek Enstitü Müdürlüğü aracılığıyla il müdürlüğüne gönderir. İl müdürlüğü tarafından işletmeler ve hayvanlara ait bilgiler yerinde ve Bakanlık kayıt sisteminde ulusal küpe/kovan numarası bazında kontrol edilerek hazırlanan il icmali (Ek-8), yazılı olarak ve elektronik ortamda TAGEM’e gönderilir.

e) İpekböceği koruma desteği Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı üretim yapan ve müracaatları kabul edilen, TAGEM tarafından hazırlanan sözleşme şartlarını yerine getiren yetiştiricilere yaş koza kilogram başına ödeme yapılır.

(2) Hayvan genetik kaynaklarının yerinde geliştirilmesine (Halk Elinde Küçükbaş ve Anadolu Mandası Islahı Projesi) ilişkin desteklemeler aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Yeni başlatılacak alt projeler ile önceki yıllarda başlatılan ve devam edecek alt projeler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

b) Yeni başlatılacak alt projeler için; başvuru yeri, şekli, zamanı, değerlendirilmesi ve sözleşmeye ilişkin hususlar şunlardır:

1) Projeye girmek isteyen yetiştiriciler il/ilçe müdürlüklerine başvurur. İl/ilçe müdürlükleri, müracaat edenler arasından proje lideri tarafından seçilen hayvanların ırk, cinsiyet, tür, işletme ve sahiplik bilgisi açısından Bakanlık kayıtları ile uyumluluğunu kontrol eder. Gerekiyorsa bilgileri günceller. Bu hayvanlara ait seçim tutanağı, proje lideri ve il müdürlüğünce imzalanarak onaylanmak üzere TAGEM’e gönderilir. Tutanağın TAGEM tarafından onaylanmasından sonra proje uygulama esasları talimatı ekinde yer alan sözleşme imzalanır.

2) Projeye ilk kez dâhil olacak her bir yetiştiricinin sürüsünde en az bulunması gereken bir yaş ve üzeri anaç koyun/keçi sayısı; Maltız, Türk Saaneni keçileri ve Sakız koyunu için kırk baş, diğer ırklar için ise yüz baştır.

3) Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesinde her alt proje; 6000 baş anaç, 300 baş erkek hayvandan oluşur ve kontrollü çiftleştirilen yeterli miktarda elit anaç koyun/keçi bulundurulur. Yeni başlayacak ve proje için yeterli hayvan materyali temininin güç olduğu ırklara ait alt projelerde 5000 baş anaç, 250 baş erkek hayvan materyalini tamamlamak koşuluyla proje başlatılabilir ve proje sürecinde hayvan sayısı 6000 baş anaç, 300 baş erkek hayvana tamamlanır. Projedeki hayvan sayısının mümkün olduğunca az sayıda işletmeden tamamlanması ve seçilen işletmelerde uygun olan hayvanların tamamının projeye dâhil edilmesi esastır.

4) Anadolu Mandasında her alt proje, manda boğası dâhil en az 800 baş anaç hayvandan oluşur. Devam eden projelerde bu sayı aranmaz. Ancak projedeki eksilen hayvanlar, proje kapsamında doğan yavrular ile tamamlanır.

5) İl/ilçe müdürlüklerince proje kapsamındaki hayvanlara koruyucu sağlık hizmetleri ve ulusal küpeleme işlemlerinde öncelik verilir.

c) Destekleme ödemelerine ilişkin hususlar şunlardır:

1) Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesine dâhil olan ve proje yükümlülüklerini yerine getiren yetiştiricilerin hayvanları için destekleme ödemesi yapılır. Bu hayvanlardan proje gereği alınan verilerin, talimat ile belirlenen süre içerisinde TAGEM tarafından talimatla belirlenen formatta gönderilmesi zorunludur.

2) Proje Yürütme Kurulunda değerlendirilen projelere ilişkin destek müracaatları için kurulca belirlenen tarihe kadar proje lideri, desteklemeye esas müracaat formunu (Ek-9, Ek-11, Ek-13) düzenleyerek il müdürlüğüne teslim eder.

3) İl müdürlükleri, proje liderinin müracaatı tarihinden itibaren en geç 60 takvim günü içerisinde işletmeler ve hayvanlara ait bilgileri yerinde ve Bakanlık kayıt sisteminde ulusal küpe bazında kontrol eder. Proje liderince damızlıklar seçildikten sonra il içi ve il dışı hayvan hareketlerine uygun, belgeli olarak işletmeden çıkan hayvanlar için bu belgelerin ibrazı halinde yerinde kontrol sayılır ve bu hayvanlar da desteklemeye dâhil edilir. Hazırlanan proje destekleme il icmali (Ek-10, Ek-12, Ek-14), elektronik ortamda ve yazılı olarak TAGEM’e gönderilir.

ç) Islah programındaki; koyun/keçiler ve yavrularına halk elinde ıslah desteğine ilişkin hususlar şunlardır:

1) Yavrularda; 2019 yılı içerisinde doğan, doğum ağırlığı dışında en az bir tartım verisi alınan kuzu/oğlak başına yılı içinde ödenir. Doğum kayıtları taban sürülerde; ana-yavru (doğan yavrunun doğum tarihi, cinsiyeti, ana-yavru kulak numaraları), elit sürülerde; ana-baba-yavru (doğan yavrunun doğum tarihi, cinsiyeti, ana-baba-yavru kulak numaraları) şeklinde olacaktır.

2) Irklara ve bölgelere göre 2019 yılında doğan ve proje gereği alınması gereken verileri 2020 yılına sarkan veya mevzuattan kaynaklanan sebeplerle ödemeleri 2020 yılına sarkan hayvanlar için desteklemeye esas müracaat formunun 30/4/2020 tarihi mesai bitimine kadar il müdürlüğüne teslim edilmesi halinde 2019 yılı bütçesinden ödeme yapılır. İl müdürlükleri bu müracaatları da değerlendirerek en geç 60 takvim günü içerisinde il icmalini TAGEM’e gönderir.

3) Koyun/keçilere; devam eden projelerde, 2019 yılı içerisinde doğum kaydı olan anaç koyun/keçiler, 2019 yılında yeni başlayacak projelerde ise proje materyali olarak seçilen anaç koyun keçiler için ödeme yapılır.

d) Damızlık erkek materyal (koç/teke) desteği: Proje lideri koç/teke katımından önce damızlıkta kullanılacak tüm koç/teke listesini işletme esaslı olarak il/ilçe müdürlüğüne bildirir. Proje kapsamındaki işletmelerde, projede olsun veya olmasın tüm anaç materyal için projeden elde edilen koç/tekeler dışında erkek materyal kullanılamaz. Belirlenen erkek materyal dışında koç/teke kullanılması durumunda o yıl için proje kapsamındaki hiçbir destek ödenmez. Desteğe ilişkin diğer hususlar şunlardır:

1) Her yirmi anaç materyale bir damızlık erkek materyal oranından fazla olmamak üzere halen kullanılan koç/tekelere ödenir.

2) İşletmede projeye kayıtlı olmayan dişi materyal için projeden seçilen ve yirmi anaç materyale bir damızlık erkek materyal oranını geçmemek üzere kullanılan damızlık koç/tekelere ödenir.

3) Proje lideri tarafından bir sonraki dönemde kullanılmak üzere seçilen damızlık adayı erkek materyale, işletmede kullanılan koç/tekelerin %50’sini geçmemek üzere ödenir.

4) Damızlık erkek materyal (koç/teke) desteği, koyun/keçi ve yavru il icmali ile birlikte hazırlanır.

5) Elit ve/veya beş yıllık dönemini tamamlayan taban sürülerden işletme ihtiyacı ayrıldıktan sonra kalan hayvanların her işletme için %10 oranını geçmemek üzere damızlık adayı olarak seçilen erkek materyalden, aynı ırka ait alt projelerin yürütüldüğü işletmelere ve Bakanlık izni ile kurulan koç/teke istasyon/merkezlerine, il içi ve/veya il dışı satışı yapılan hayvanlar için, satışı yapan yetiştiriciye ödenir. Satışın belgelendirilmesine ilişkin hükümler TAGEM tarafından talimatla belirlenir. Bu kapsamda il müdürlüklerine müracaatı yapılan hayvanlar için ödeme yapılır.

6) Hayvan sayısı oranlarındaki küsuratlar en yakın rakama tamamlanır.

e) Manda desteği: Proje gerekliliklerini yerine getirmek koşuluyla anaç manda (damızlık dişi/erkek) ile 2019 yılı içerisinde bir yaşını dolduran (en az doğum, altı ay ve bir yaş verileri alınarak, damızlık seçimi için ayrılmış) manda düvesi/tosunu için ödenir. Gerçek ve tüzel kişiliğe ait işletmelerde en fazla 500 baş mandaya kadar destekleme ödemesi yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ödemeye İlişkin Esaslar

Üye yetiştiricilerden kesinti

MADDE 23 – (1) Yetiştirici/üretici örgütlerine üyelik şartı aranan destekleme ödemelerinde, merkez birliğini kurmuş olan; 5996 sayılı Kanuna göre kurulmuş ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri ve/veya 5200 sayılı Kanuna göre kurulmuş üretici birlikleri ve/veya Bakanlıkça kuruluşuna izin verilen 1163 sayılı Kanuna göre kurulmuş tarımsal amaçlı kooperatif üyelerinden, hak ettikleri desteklerden hizmet bedeli olarak tabloda belirtilen oranlarda “Çiftçi Örgütlerini Güçlendirme” adı altında sistem üzerinden kesinti yapılır. Kalan miktar yetiştirici/üreticilerin hesabına ödenir.

(2) Yukarıdaki tabloda belirtilen oranlarda “Çiftçi Örgütlerini Güçlendirme” adı altında yapılan kesintiden sonra kalan miktar yetiştiricilerin hesabına ödenir. Tabloda belirtilmeyen uygulamalar için oran, Bakanlıkça belirlenir. Birden fazla merkez birliğine üyeliği bulunan kooperatif üst/bölge birlikleri destekleme yılı için Çiftçi Örgütlerini Güçlendirme bedelinin ödeneceği merkez birliğine taahhütname verir. Bu taahhütnameler, merkez birliklerince destekleme yılı başında Bakanlığa gönderilir. Çiftçi Örgütlerini Güçlendirme bedeli merkez birliklerinden gelen liste ve taahhütnamelere göre ödenir.

(3) Bakanlıkça uygulanan Halk Elinde Hayvan Islahı Projelerinde verilerin toplanmasına ilişkin giderler projeye katılan yetiştiriciler tarafından, her proje için ayrı açılan proje hesabına yatıracakları ödemelerle karşılanır. Bu ödemeler projedeki yetiştiricinin aldığı toplam desteğin, manda ıslah projelerinde %15’ini, koyun/keçi ıslah projelerinde %20’sini geçemez. Bu hesaba ilişkin tüm harcamalar, Bakanlık talimatıyla belirlenir ve ilgili birlik/yetiştirici temsilcisi tüzel kişilik tarafından gerçekleştirilir. Proje kapsamındaki destek ödemeleri, birlik/yetiştirici temsilcisi üzerinden yetiştiricilere 7 işgünü içerisinde ödenir ve ödemeye ilişkin belgeler il müdürlüğüne gönderilir. Bu projelerden ayrıca, bu maddenin birinci fıkrasındaki hizmet bedeli kesilmez.

Ödemelerin aktarılması

MADDE 24 – (1) Desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için ayrılan ödenekten karşılanır. Bütçe imkanları çerçevesinde, Bakanlık tarafından Banka aracılığı ile ödenir.

(2) Bu Tebliğ kapsamında yapılan destekleme ödemeleri, kamu kaynağı niteliğinde olduğundan hak ediş sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz, icra ve temlik işlemlerine konu edilemez.

(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan desteklemelerden kamu kurum ve kuruluşları yararlanamaz.

Yetki ve denetim

MADDE 25 – (1) Bu Tebliğin uygulamasında öngörülemeyen durumlar ve oluşabilecek sorunların çözümünde, ilgili Genel Müdürlükler genelge ve talimat çıkarmaya yetkilidir.

(2) HAYGEM, bu Tebliğ kapsamında yapılan desteklemelerle ilgili duyuru yapabilir, başvuru formları veya uygulama evraklarına ilişkin örnekler oluşturabilir, bu duyuru ve örnekler, ilgili sistemler üzerinden veya Bakanlık (HAYGEM) internet sitesinde yayımlanır. Desteklemeye ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinde yayımlanan bu formların kullanılması esastır.

(3) Bu Tebliğ kapsamındaki destekleme uygulamalarında illerde oluşacak problemlerin çözümünde bu Tebliğ ve talimat hükümlerine aykırı olmamak şartıyla il müdürlükleri yetkilidir. Bu amaçla, gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları, yetiştirici/üretici örgütleri, ilgili oda ve birlikler ile işbirliği yapabilir.

(4) İl müdürlükleri, desteklemelerin mevzuat hükümlerine uygun ve hak sahiplerine ödenmesi için gerekli ilave tedbirleri almaya yetkilidir.

(5) İl müdürlükleri, yılı içerisinde her destekleme kalemi için destekten yararlanacak yetiştirici/üreticinin rastgele örnekleme yöntemiyle en az %5 (yüzde beş)’i oranındaki işletmede, desteklemelerin mevzuat hükümlerine uygun ve doğru olarak yapılmasına ilişkin denetim yapar.

(6) Hayvancılık desteklemelerinde, ortaya çıkabilecek sorunlara ilişkin konularda 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği hükümlerine göre kurulan İl/İlçe Tahkim Komisyonları yetkilidir. Hayvan genetik kaynaklarının yerinde geliştirilmesi (ıslah) konusunda ortaya çıkabilecek sorunların çözümünde Proje Yürütme Kurulu yetkilidir.

(7) İl/ilçe müdürlükleri, desteklemeler ile ilgili başvuru zamanı ve şartlarını, yerel imkânları da kullanarak duyurmaya yetkilidir.

(8) İl/ilçe müdürlüğü veya yetiştirici/üretici örgütü, destekleme başvurusu yapan gerçek kişilerin Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) sorgulamalarını, desteklemelerin yürütüldüğü Bakanlık veri tabanları üzerinden başvuru tarihi itibarıyla yapar.

(9) Hayvancılık desteklemelerinde, yetiştirici/üretici örgütlerine verilen yetki, görev ve sorumlulukları zamanında yerine getirmeyerek yetiştiricinin mağduriyetine sebep olan yetiştirici/üretici örgütleri mağduriyetin giderilmesinden sorumludur.

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 26 – (1) Bu Tebliğde belirtilen yetkili merciler, bu Tebliğ gereği kendilerine ibraz edilen belgelerin yetkileri kapsamındaki kontrollerinden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludur. Desteklemeden yararlanmak üzere ibraz edilen belgelerin sorumluluğu ilgilisine aittir. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullanan ilgililer hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler il müdürlüklerince yapılır. Hayvan genetik kaynaklarının yerinde geliştirilmesi (ıslahı) amaçlı desteklemelerde 5488 sayılı Kanunun 23 üncü maddesine göre yapılacak iş ve işlemler Proje Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilip karara bağlanır, gereği il müdürlüklerince yerine getirilir.

(2) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasına sebep olan belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(3) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idarî hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, 5 yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar. Bunun takibinden il/ilçe müdürlükleri sorumludur.

(4) Destekleme ödemelerinde, idari hata sonucu yapılan fazla ödemelerde, tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde üretici, kendi rızası ile iade ederse gecikme faizi alınmaz. Söz konusu ödeme tebliğ edilen süre içerisinde yapılmaz ise tebliğ tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır.

Sorumluluk ve arşivleme

MADDE 27 – (1) Desteklemeden yararlanmak üzere bu Tebliğ gereği ibraz edilen bilgi ve belgelerin doğruluğundan öncelikle belgeyi ibraz eden ve yetkileri kapsamında onaylayan ve verileri giren kişi ve kurumlar sorumludur. Destekleme ödemesi yapılan belgeler istenildiğinde ibraz edilmek üzere, yetiştirici/üretici örgütleri ve/veya ilgili birimler tarafından 5 yıl süre ile saklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yaptırımlar

MADDE 28 – (1) Bu Tebliğ kapsamında, istenen bilgi ve belgeleri zamanında ibraz etmeyenler ve Bakanlıkça yerine getirilmesi istenen iş ve işlemleri yerine getirmeyenler desteklemeden yararlandırılmaz.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 29 – (1) 8/5/2018 tarihli ve 30415 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2018/21) yürürlükten kaldırılmıştır.

Tamamlanamayan işlemler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 8/5/2018 tarihli ve 30415 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2018/21) hükümlerine göre başvuruları yapılmış ve sonuçlandırılamamış işlemler anılan Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 30 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 31 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

Desteklemeler - 3:45 am A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.
gaziantep escort kızlar ataköy escort bayan