29° Açık
  • EURO
    Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/gthbhaber/public_html/wp-content/themes/wphaber/header.php on line 127
  • DOLAR
    Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/gthbhaber/public_html/wp-content/themes/wphaber/header.php on line 131

GTHB’ da PERSONELİN TAYİN YÖNETMELİĞİ YAYINLANDI.

GTHB Personel - Nisan 30, 2015 6:12 am A A
YÖNETMELİK
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATIPERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA

İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/8/2009 tarihli ve 27317 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (l) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“g) Hakem hastaneler: Sağlık Bakanlığınca belirlenen eğitim ve araştırma hastanelerini veya üniversite hastanelerini,”

“l) Kuruluş: Bakanlık merkez teşkilatına doğrudan bağlı birimlerini,”

“p) Hizmet alanı: Hizmet bölgelerindeki görevin yapıldığı yeri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“e) İl müdürü, il müdür yardımcısı, şube müdürü, ilçe müdürü, müdür, müdür yardımcısı kadrolarında asaleten,vekaleten veya görevlendirme ile çalışanlar ile ilgili mevzuat gereğince başka kurumlara görevlendirilenlerin, norm kadroya esas personel hesaplamasında dikkate alınmaması, bu şekilde görevlendirilenlerin görevlendirmelerinin sona ermesi durumunda asli kadrolarının bulunduğu yerde norm kadro sınırlamasına tabi tutulmaması,

f) Bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri ile Genel Yönetmelikte belirlenen mazeret durumlarına istinaden kuruluşlara atama yapılabilmesi için; atama yapılacak kuruluşun norm kadrosunun uygun olması, atama yapılacak kuruluş müdürlüğünün kendi mevzuatındaki atanma ve çalışma şartlarının taşınması ve kuruluşun görev itibari ile ilişkilendirildiği Bakanlık hizmet biriminin uygun görmesi,

g) Taşra teşkilatından merkez teşkilatına yer değişikliği yapılan personelin, bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri ile Genel Yönetmelikte belirtilen mazeret durumları haricinde iki yıl görev yapmadan tekrar taşra teşkilatına yer değişikliği talebinde bulunamaması,

ğ) Bu Yönetmelikte geçen hizmet sürelerinin hesaplanmasında Genel Yönetmelikte geçen bölge hizmetlerinden sayılacak/sayılmayacak sürelerin dikkate alınması.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda her hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresinin tamamlanması esastır. Bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında, her bölgedeki zorunlu çalışma süresi tamamlanmadan diğer bölgelere atama yapılmaz. Bölgeler arasında belirli bir sıra takip etme zorunluluğu yoktur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – (1) İl müdürlükleri (ilçeler dahil), her bir unvan için norm kadro doluluk oranına göre doluluk oranı en yüksek olandan en düşüğe doğru A, B, C ve D olarak 4 hizmet grubuna ayrılır. Doluluk oranı % 80 ve üzerindeki iller A, % 60 ila % 79 arasındaki iller B, % 40 ila % 59 arasındaki iller C, % 40’ın altında olan iller D hizmet grubu olarak belirlenir. İl müdürlüklerinin (ilçeler dahil) doluluk oranlarının eşit olması halinde Kalkınma Bakanlığının belirlediği illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerine göre, sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi yüksek olan il, doluluk oranı yüksek olan il olarak kabul edilir. Hizmet grupları her yıl ocak, nisan, haziran ve ekim aylarında Genel Müdürlüğün internet adresinde ilan edilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca” ibaresi “Kalkınma Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 12 – (1) Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışırken çeşitli nedenlerle görevi sona erenlerden 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesine göre Bakanlığa yeniden atananlar, atandıkları illerde/ilçelerde/birimlerde en az iki yıl, kuruluşlarda en az üç yıl çalışmadan bu Yönetmelik ile Genel Yönetmelikteki mazeretler dışında atanma talebinde bulunamazlar.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 13 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesi çerçevesinde Bakanlığa naklen atananlar, atandıkları illerde/ilçelerde/birimlerde en az iki yıl, kuruluşlarda en az üç yıl çalışmadan bu Yönetmelik ile Genel Yönetmelikteki mazeretler dışında atanma talebinde bulunamazlar.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (ç), (e) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Genel Müdürlük, il/ilçe/kuruluşların kadrolarını norm kadroyu aşmamak kaydıyla, kurum içi atama yapmak üzere her yıl 15 hazirana kadar Genel Müdürlük internet adresinden ilan eder. Atama yapılacak kadrolar ile atama usul ve esaslarının ilan edilmesinin ardından, haziran ayının sonuna kadar başvuru yapan personelin yerleştirme işlemleri, hizmet puanı ve tercihlerine göre temmuz ayının sonuna kadar gerçekleştirilir. Halen çalıştığı bölge için bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde öngörülen zorunlu çalışma sürelerini tamamlamayan ve halen çalıştığı ilde en az iki yıl, kuruluşta en az üç yıl çalışmayan personel başvuruda bulunamaz. Bu şekilde yerleştirilen veya atanan personel, yerleştirme ve atama işleminden vazgeçmesi halinde, yerleştirme ve atama tarihinden sonraki iki yıl, mazeret durumları hariç bu fıkra hükümlerine göre atama talebinde bulunamaz. Bu maddenin (e), (f) ve (ğ) bentlerine göre atamaları düzenlenen personel, bu bent çerçevesinde atama müracaatında bulunamaz.”

“b) 20 nci madde hükümlerinin saklı kalması koşuluyla, aynı veya alt hizmet bölgelerine atama talep edenler; müracaat tarihi itibarıyla son görev yaptıkları ilde en az iki yıl, kuruluşta en az üç yıl çalışmış olmaları, atanacakları yerin norm kadrosunun uygun olması kaydıyla, aynı bölge içerisinde norm kadro doluluk oranı yüksek olandan düşük olana doğru, alt bölgelere norm kadro doluluk oranına bakılmadan, hizmet puanı ve atama dönemi dikkate alınmaksızın her zaman atanabilirler. Diğer hizmet bölgelerinden 5 ve 6 ncı hizmet bölgesine atama talep edenler, bulundukları yerde en az bir yıl çalışmış olmaları kaydıyla norm kadro doluluk oranına bakılmadan her zaman atanabilirler. Ancak, kuruluş müdürlüklerine unvan bazında norm kadro doluluk oranı düşük olan kuruluşlara atama yapılır. Kuruluşların norm kadro doluluk oranlarının eşit olması halinde, unvan bazında personel sayısı fazla olanın norm kadro doluluk oranı yüksek kabul edilir. Bu şekilde kuruluşlara atama yapılabilmesi için, atama yapılacak kuruluşun aradığı atanma şartlarının taşınması ve kuruluşun görev alanı itibari ile ilişkilendirildiği Bakanlık hizmet biriminin uygun görmesi şarttır.”

“ç) 20 nci madde hükümlerinin saklı kalması koşuluyla bütün hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma sürelerini tamamlayan veya fiilen 23 yıl ve daha fazla hizmeti bulunan personelin yer değişikliği talebi, norm kadronun uygun olması ve halen çalıştığı birimde en az bir yıl çalışmış olması kaydıyla bir defaya mahsus olmak üzere yerine getirilir.Bu şekilde kuruluşlara atama yapılabilmesi için, kuruluşun görev alanı itibari ile ilişkilendirildiği Bakanlık hizmet biriminin uygun görmesi şarttır.”

“e) İl içerisindeki ilçeler arası ve ilçelerden il merkezine yapılacak yer değişiklikleri; ihtiyaca ve norm kadroya göre il müdürlükleri tarafından ilan edilen kadrolara belirlenen dönem, usul ve şartlar çerçevesinde başvuru yapan personelin puan ve tercihlerine göre yerleştirilmesiyle gerçekleştirilecektir. Buna göre il içi yer değişiklikleri Ağustos-Eylül ve Ocak-Şubat dönemlerinde ilgili valilikler tarafından ilan edilen norm kadrosu uygun birimlere/ilçelere yapılan başvurular sonucunda, personelin hizmet puanı ve tercihleri doğrultusunda yapılacaktır. Valiliklerce her yıl bu yönde karar verilmesi halinde sadece bir dönem için atama gerçekleştirilebilecektir. Bu şekilde gerçekleştirilen yerleştirmeler, yerleştirmeyi takip eden bir hafta içerisinde Bakanlığa bildirilecektir. Bu yerleştirmeler sonucu yapılan atamalar da takip eden bir hafta içerisinde Bakanlığa bildirilecektir. Ancak il merkezinde bulunanlar hariç bulunduğu ilçede en az bir yıl çalışmayan personel, diğer ilçelere atanma talebinde bulunamaz. İl içerisindeki ilçelerden il merkezine atanma talebinde bulunmak için o ilde en az iki yıl çalışmış olmak şarttır. İl merkezinde çalışanlar diğer ilçelere, unvanı itibariyle norm fazlalığı olan ilçede çalışanlar ise talepleri halinde il merkezi dışındaki diğer ilçelere dönem ve puana bağlı olmaksızın atanabilirler. İl merkezindeki personel norm kadronun uygun olması kaydıyla il merkezindeki diğer birimlere atanabilirler. Ancak norm kadronun üzerinde bir başvurunun olması halinde hizmet puanı yüksek olan personele öncelik verilir. Bulunduğu ilçede en az bir yıl çalışmak, aynı il içinde olmak, atanacağı yerin norm kadrosunun uygun olması ve doluluk oranı aynı veya yüksek olandan düşük olan ilçelere doğru atanmak kaydıyla Kalkınma Bakanlığının ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerini belirleyen çalışmasına göre sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi yüksek olan ilçeden düşük olan ilçeye dönem tayini ve hizmet puanına bağlı olmaksızın her zaman için atama yapılabilir. İl içerisinde çalışanlardan, bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri ile Genel Yönetmelikte belirlenen mazeret durumlarına istinaden il içi atama talebinde bulunanların başvuruları, ulaşım şartları, uzaklık gibi kriterler doğrultusunda il müdürlükleri tarafından değerlendirilir ve uygun görülenler hakkında işlem yapılarak Genel Müdürlüğe bildirilir.”

“ğ) Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi (TARGEL) kapsamında, Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi Birimlerinde 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine göre istihdam edilenlerden müracaat tarihi itibariyle görev yaptığı ilde en az üç yıl çalışmış olanlar; Genel Müdürlükçe belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde başvuru yapmaları kaydıyla, aynı proje kapsamında ilan edilecek boş yerlere hizmet puanı ve tercihlerine göre her yılın haziran ayı başından temmuz ayı sonuna kadar atanabilir. Bu Proje kapsamındaki personel, bu maddenin birinci fıkrasının (c) ve (e) bentlerinde belirtilen esas ve sürelere tabi olarak boş olduğu ilan edilen Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi Birimlerine atanabilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci ve 16 ncı maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği

MADDE 17 – (1) Farklı görev yerlerinde çalışan eşler, aile birliğini belgelendirmeleri halinde, aile birliğinin sağlanabilmesi için nakil talebinde bulunabilirler. Bu taleplerin değerlendirilmesinde hizmet ihtiyacının daha fazla olduğu yerde aile birliğinin sağlanması ve bu Yönetmelikteki istisnalar dışında norm kadronun uygun olması esas alınır.

(2) Eşlerden birinin farklı kurumda veya özel sektörde görev yapması halinde, aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği işlemlerinde Genel Yönetmeliğin 14 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

(3) Eşlerin ikisinin de Bakanlık personeli olması halinde aşağıdaki hükümlere göre işlem yapılır;

a) Yönetici olmayan eş, yönetici eşin bulunduğu yere norm şartı aranmaksızın atanarak aile birliği sağlanır.

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur statüsünde her ile belli ve sınırlı sayıda kadro ayrılan unvanlarda görev yapmaları nedeniyle, bulundukları görev yerlerinden ayrılamayan Bakanlık personelinin, bulunduğu yere bu Yönetmeliğe tabi olan eşinin ataması yapılarak aile birliği sağlanır.

c) Bu fıkranın (a) ve (b) bentleri hükümleri istisna tutulmak kaydıyla bu Yönetmelik kapsamındaki unvanlarda bulunmayan eşin talebi halinde, bu Yönetmelik kapsamındaki unvanlarda çalışan eşin olduğu yerde aile birliği sağlanabilir.

ç) Eşlerden birinin kuruluşlarda görev yapması halinde; öncelikle kuruluşlarda çalışan eşin olduğu yerde, kuruluşta çalışan eşin talebi halinde ise, kuruluşun ilişkilendirildiği Bakanlık hizmet biriminin uygun görüşü de alınarak diğer birimde çalışan eşin olduğu yerde aile birliği sağlanır.

d) Eşlerden ikisinin de TARGEL biriminde çalışması halinde atanabilecek TARGEL birimi bulunması kaydıyla, öncelikle daha alt hizmet bölgesinde bulunan eşin bulunduğu yerde, atanabilecek TARGEL birimi bulunmaması halindeyse diğer eşin bulunduğu yerde aile birliği sağlanır.

e) Eşlerden birinin TARGEL biriminde çalışması halinde, öncelikle alt hizmet bölgesinde bulunan eşin bulunduğu yerde, her ikisi de aynı hizmet bölgesinde ise doluluk oranı düşük olan eşin bulunduğu yerde, atanabilecek TARGEL birimi bulunmaması halindeyse diğer eşin bulunduğu yerde aile birliği sağlanır.

f) Eşlerden birinin bu Yönetmelik kapsamındaki unvanlarda aday memur olarak çalışması halinde, aile birliği aday memurun bulunduğu yerde sağlanır.

(4) Yukarıdaki bentlerde zikredilen istisnalar dışında aile birliği;

a) Eşlerin ikisinin de bulundukları hizmet bölgesinin zorunlu çalışma süresini tamamlamış olması halinde, eşlerden herhangi birinin talebiyle diğer eşin bulunduğu yerde,

b) Eşlerden sadece birinin bulunduğu hizmet bölgesinin zorunlu çalışma süresini tamamlamış olması halinde, zorunlu çalışma süresini tamamlayan eşin talebiyle diğer eşin bulunduğu yerde,

c) Eşlerin ikisinin de bulundukları hizmet bölgesinin zorunlu çalışma süresini tamamlamamış olmaları halindeyse; öncelikle daha alt bölgede bulunan eşin olduğu yerde,

ç) Eşlerin ikisinin de aynı hizmet bölgesinde bulunması halinde, doluluk oranı daha düşük olan hizmet alanında çalışan eşin olduğu yerde,

d) Eşlerin aynı hizmet bölgesinin doluluk oranları eşit olan hizmet alanlarında çalışması halinde, eşlerden birinin talebi doğrultusunda diğer eşin bulunduğu yerde,

sağlanır.

(5) Bu madde hükümlerine göre aile birliğinin sağlanamaması durumunda, eşlerin birlikte müracaat etmeleri halinde her iki eşin de zorunlu hizmet süresini tamamlamadığı alt hizmet bölgesi illerinden birinde aile birliği sağlanabilir.

(6) Bu Yönetmeliğin 14, 19 ve 20 nci maddeleri ile Genel Yönetmelikte belirlenen mazeret durumlarına istinaden ataması yapılan personelin, Bakanlıkta bu Yönetmelik kapsamında görev yapan eşi de talebi halinde, bu maddedekikriterlere bakılmaksızın aynı ildeki uygun bir kadroya atanabilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrasında yer alan “Tarım ve Köyişleri” ibaresi “Gıda, Tarım ve Hayvancılık” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Hizmet gereği olarak yapılabilecek yer değiştirmeler

MADDE 20 – (1) Haklarında adli veya idari soruşturma yürütülen personelden soruşturma sonucunda bulundukları yerde görev yapmalarında sakınca görülenler, görev yaptıkları hizmet biriminin görev yeri değişikliği yönündeki teklifi dikkate alınarak hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma sürelerini tamamlama şartı aranmadan, atama dönemlerine bağlı kalmaksızın yer değişikliğine tabi tutulabilirler.

(2) Hizmet gereği yer değişikliği yapılacak memurun halen görev yaptığı hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri aynı hizmet bölgesi içindeki (C) ve (D) hizmet grubu illerinden başlamak üzere başka bir hizmet alanında tamamlattırılır. Memurun görev yaptığı hizmet bölgesindeki diğer hizmet alanlarında norm kadronun dolu olması halinde, görev yapmadığı diğer hizmet bölgelerindeki (C) ve (D) hizmet grubu illerine ataması yapılabilir. Bu şekilde ataması yapılan memurun ayrıldığı hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri daha sonra tamamlattırılır.

(3) Birinci fıkra gereği il içine tayin edilmesi uygun görülen personel hakkındaki kararın mahiyetine göre Bakanlık veya valilik tarafından il içinde durumuna uygun ilçelere/birimlere/kuruluşlara atanır.

(4) Bu madde gereği ataması yapılanlar, ayrıldıkları illere/ilçelere/kuruluşlara/birimlere atama tarihinden itibaren beş yıl geçmeden yeniden atanamazlar.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Hizmete yeni açılan kuruluş ile yeni kurulan ilçenin personel ihtiyacının öncelikle il içinden karşılanması esastır. Ancak, söz konusu ilçe ve kuruluşlara hizmete açılmaları ya da kurulmalarından itibaren üç yıl süreyle il dışından, atama dönemine bağlı kalınmadan, çalışmakta olduğu bölge için bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde öngörülen zorunlu çalışma sürelerini tamamlayan ve halen çalıştığı ilde en az iki yıl, kuruluşta en az üç yıl çalışan personel arasından talepte bulunanların ataması yapılabilir. Bu şekilde kuruluşa atama yapılabilmesi için kuruluşun ilişkilendirildiği Bakanlık hizmet biriminin uygun görmesi şarttır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 22 – (1) Norm kadrosunun üzerinde personeli bulunan illerden/ilçelerden/ kuruluşlardan/birimlerden il merkezinde bulunanların, öncelikle il merkezine, il merkezinde norm kadronun uygun olmaması halinde norm kadrosu uygun olan ilçelere/kuruluşlara, ilçelerde bulunanların ise norm kadrosu uygun olan diğer ilçelere, atama dönemine bağlı kalınmaksızın ve hizmet puanı esasına göre Bakanlık veya valiliklerce resen ataması yapılabilir. Kuruluşlara bu şekilde atama yapılabilmesi için atanma şartlarının taşınması gerekir. Bu personelin kuruluşlara atanabilmesi için norm kadrosunun uygun olması ve kuruluşun ilişkilendirildiği Bakanlık hizmet biriminin uygun görüşü şarttır.

(2) Unvan bazında personel ihtiyacı olan ilçelere; il merkezinden veya yeterli sayıda ya da norm kadrosunun üzerinde personeli bulunan ilçelerden, atama dönemine bağlı kalınmaksızın, öncelikle personelin talebi doğrultusunda, talep olmadığı takdirde hizmet ihtiyaçları doğrultusunda, valiliklerce belirlenecek objektif kriterler esas alınarak, valiliklerce re’sen atama yapılabilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Aynı norma tabi olan personel, bulunduğu yerde en az bir yıl çalışmaları kaydıyla, bir defaya mahsus olmak üzere dönem ve puana bağlı kalmaksızın karşılıklı olarak yer değiştirebilirler.”

“(6) Bu madde gereğince atanan personel, sağlık ve can güvenliğinden kaynaklanan mazeretler dışında atandıkları ilde/ilçede/birimde en az iki yıl, kuruluşta ise en az üç yıl çalışmadan atanma talebinde bulunamaz.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasındaki “belli bir puanın üzerinde sicil notu alma,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğe 25 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 25/A – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 20 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 21 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
12/8/2009 27317
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 14/2/2011 27846
2- 13/3/2012 28232
3- 28/6/2012 28337

 

 

GTHB Personel - 6:12 am A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.
gaziantep escort kızlar ataköy escort bayan