19° Parçalı az bulutlu
  • EURO
    Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/gthbhaber/public_html/wp-content/themes/wphaber/header.php on line 127
  • DOLAR
    Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/gthbhaber/public_html/wp-content/themes/wphaber/header.php on line 131

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

GTHB Personel - Şubat 18, 2015 1:37 pm A A
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 4/3/2014 tarihli ve 28931 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “taşımak,” ibaresi “taşımak ve Bakanlıkta en az altı ay atanabileceği kadronun alt görevlerinden herhangi birinde çalışmış olmak,” şeklinde değiştirilmiş ve (b) bendindeki “Görevde yükselme suretiyle atanabilmek için,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – ‑Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevde yükselme sınavlarına tabi kadrolara atama yapılabilmesi için 6 ncı maddede belirtilen genel şartlara ek olarak aşağıda belirtilen özel şartlar aranır:
a) Taşra teşkilatındaki şube müdürü kadrolarına; bu bentte sayılan lisans mezunları arasından, görevde yükselme sınavı sonucunda atama yapılır. Buna göre şube müdürü kadrolarından;
1) Tarımsal Alt Yapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğüne atanabilmek için; ziraat fakültelerinin tarım ekonomisi, tarla bitkileri, biyosistem mühendisliği, tarımsal yapılar ve sulama, toprak bölümleri veya mühendislik fakültelerinin, jeoloji, harita mühendisliği, jeodezi ve fotogrametri mühendisliği, geomatik, jeodezi ve haritacılık bölümlerinden veya bunların dengi diğer bölümlerden mezun olmak,
2) Gıda ve Yem Şube Müdürlüğüne atanabilmek için; ziraat fakültelerinin gıda, gıda bilimi ve teknolojisi, süt teknolojisi, zootekni, tarla bitkileri, bahçe bitkileri, tarımsal biyoteknoloji, biyosistem mühendisliği, bitki koruma bölümleri ve mühendislik fakültelerinin gıda ve kimya mühendisliği bölümleri, veteriner, su ürünleri fakültesi, balıkçılık teknoloji mühendisliği, fen fakültelerinin biyoloji ve kimya bölümleri veya bunların dengi diğer bölümlerden mezun olmak,
3) Bitkisel Üretim ve Sağlığı Şube Müdürlüğüne atanabilmek için; ziraat fakültelerinin tarla bitkileri, tarla bitkileri ıslahı, tarla bitkileri ıslahı ve yetiştiriciliği, bitki yetiştiriciliği, bahçe bitkileri, bağ bahçe, bahçe bitkileri ıslahı ve yetiştiriciliği, bağcılık, bitki koruma veya bitki sağlığı, tarım makinaları, tarım ekonomisi, biyosistem mühendisliği, tarımsal biyoteknoloji, toprak, toprak bilimi ve bitki besleme bölümlerinden veya bunların dengi diğer bölümlerden mezun olmak,
4) Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğüne atanabilmek için; veteriner fakültesi, su ürünleri fakültesi, balıkçılık teknoloji mühendisliği, ziraat fakültelerinin su ürünleri bölümü veya bunların dengi diğer bölümlerden mezun olmak,
5) Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğüne atanabilmek için; ziraat fakültesi, veteriner fakültesi, su ürünleri fakültesi, fakültelerin balıkçılık teknolojisi mühendisliği, gıda mühendisliği, siyasal bilgiler, hukuk ve iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin bölümleri ile fen-edebiyat fakültelerinin sosyoloji bölümü veya bunların dengi diğer bölümlerden mezun olmak,
6) Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğüne atanabilmek için; ziraat fakültesi, veteriner fakültesi, su ürünleri fakültesi, fakültelerin gıda, kimya mühendisliği, balıkçılık teknolojisi mühendisliği, istatistik bölümleri, siyasal bilgiler fakültesi, hukuk fakültesi, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin bölümleri, fen-edebiyat fakültelerinin sosyoloji ve istatistik bölümleri veya bunların dengi diğer bölümlerden mezun olmak,
7) İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğüne atanabilmek için; ziraat, veteriner, su ürünleri fakültesi, balıkçılık teknolojisi mühendisliği, gıda mühendisliği, üniversitelerin siyasal bilgiler, hukuk fakültesi, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin bölümleri ile bunlara denkliği kabul edilen diğer bölümlerden mezun olmak,
8) Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğüne atanabilmek için; su ürünleri fakültesi, balıkçılık teknoloji mühendisliği, ziraat fakültelerinin su ürünleri ile zootekni bölümleri, veteriner fakültesi ile fen-edebiyat fakültelerinin biyoloji bölümünden veya bunların dengi diğer bölümlerden mezun olmak,
9) Arazi Edindirme Şube Müdürlüğüne atanabilmek için; yükseköğretim kurumlarının en az 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olmak,
10) Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğüne atanabilmek için; veteriner fakültesi mezunu olmak,
b) Şef kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
c) Koruma ve güvenlik şefi kadrosuna atanabilmek için;
1) Koruma ve güvenlik görevlisi unvanlı kadroda en az beş yıl hizmeti bulunmak,
2) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,
ç) Eğitim uzmanı veya uzman kadrolarına atanabilmek için;
1) Eğitim uzmanı olarak atanabilmek için eğitim bilimleri fakültesi, uzman olarak atanabilmek için en az dört yıllık fakülte veya yüksekokulların birinden mezun olmak,
d) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olmak,
e) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,
2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında tecrübeli olduğunu belgelemek,
3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulanmasını bildiğini belgelemek,
f) Ayniyat saymanı ve sayman kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Sayman kadrosuna atanacaklar için kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe bölümünde en az iki yıl çalışmış olmak,
g) Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) En az 160 saatlik bilgisayar kursu sertifikasına sahip olmak ya da örgün eğitimde en az bir dönem bilgisayar işletimine ilişkin ders aldığını belgelemek veya Bakanlıkça düzenlenecek bilgisayar işletmenliği kursunda başarılı olmak,
ğ) Memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, anbar memuru, santral memuru, mutemet, daktilograf, veznedar veya sekreter kadrolarına atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
h) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak,
ı) Şoför kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Bakanlığın ihtiyacına göre en az beş yıllık (B), (C), (D) veya (E) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
gerekir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının dördüncü cümlesindeki “bu kadrolar ve sınav için” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Başvuruda bulunan personelden, başvuru şartlarını taşıyanlar unvan değişikliği sınavına alınır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınava alınacak personel için yazılı sınav başarı puanı en az altmış, sözlü sınava alınmayacak personel için ise yazılı sınav başarı puanı yetmiş olarak uygulanır.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılabilir. Yapılacak atamada başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü kadrolarına atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması; diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve üç iş günü içinde Bakanlık web sitesinde ilan edilir. İlan edilen kadro sayısı kadar yedek aday belirlenir.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

GTHB Personel - 1:37 pm A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.
gaziantep escort kızlar ataköy escort bayan