20° Açık
  • EURO
    Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/gthbhaber/public_html/wp-content/themes/wphaber/header.php on line 127
  • DOLAR
    Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/gthbhaber/public_html/wp-content/themes/wphaber/header.php on line 131

Görev yazısına şerh düşen memura disiplin cezası verilir mi?

GTHB Personel - Ekim 13, 2017 5:37 am A A
Danıştay, görevlendirme yazısına “verilen bu görev mesleğim dışındadır, verimli olamam” şeklinde şerh düşen veteriner verilen disiplin cezasını iptal etmedi, hukuka uygun buldu

Bir belediyede yaşanan olayda, veteriner hekim, kendisine tebliğ edilen görevlendirme yazısı kağıdının üzerine “verilen bu görevin mesleği ve bilgisi dışında olduğunu” belirterek şerh düşmüştür. Memur daha önce de benzer yazılara bu yönde şerh düşmüştür. Belediye ise verilen görevin “49 kalem veteriner tıbbi ilaç alımı” işi olduğunu ve tam da veteriner hekimin göreviyle ilgili olduğunu belirtmiştir.

Şerhler üzerine, belediye, veterine hekime, verlen görevi kasıtlı olarak yapmamaktan disiplin cezası vermiştir. Bu cezayı ise, bir Danıştay üyesi itiraz etmesine rağmen hem idare mahkemesi hem de Danıştay onamıştır.

İŞTE DANIŞTAY KARARI

T.C
DANIŞTAY
12. DAİRE BAŞKANLIĞI

ESAS NO. 2013/11216
KARAR NO. 2016/289
KARAR TARİHİ. 27.01.2016

İstemin Özeti : … Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünde veteriner hekim olarak çalışan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (C) bendinin (a) alt bendi uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 22.11.2011 tarihli ve 484 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan davanın; veteriner hekim olarak görev yapan davacının görevlendirilmesine konu olan ve ihalesi yapılan işin “49 kalem Veteriner Tıbbi İlaç Alımı” işi olduğu, bu görevin veteriner hekimlerin görev ve sorumluk alanları ile ilgisinin bulunduğu, davalı idarece davacının veteriner olması nedeniyle görevlendirilmesinin doğal ve işin icabına uygun olduğu dikkate alındığında, anılan görevlendirme işleminin davacıya tebliğine ilişkin tebellüğ belgesinin altına düştüğü şerhte “verilen bu görevin mesleği ve bilgisi dışında olduğunu, verimli olamayacağını” belirterek görevlendirmeye itiraz eden ve daha önceden de benzer görevlendirmeye itiraz ettiği anlaşılan davacının, bu fiili nedeniyle cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle reddi yolunda Ankara 8. İdare Mahkemesince verilen 24/05/2013 tarihli ve E:2012/171, K:2013/916 sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hakimi : Safiye Uysal
Düşüncesi : Kararın bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 27.01.2016 tarihinde oy çokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY :
Olayda, davacının kendisine yapılan görevlendirme işleminin tebliğine ilişkin tebellüğ belgesinin altına düştüğü şerhte “verilen bu görevin mesleği ve bilgisi dışında olduğunu, verimli olamayacağını, bu konuyla ilgili daha önce de savunmasının istendiğini” belirtmesinin kendisine verilen görevi yapmayacağı anlamına gelmediği, bu görevi yapıp yapmadığı hususu değerlendirilmeksizin, sadece düştüğü şerh nedeniyle, verilen görevi kasıtlı olarak yapmadığından bahsedilemeyeceği; ayrıca dava konusu işleme bir diğer gerekçe olan 04 – 05 Ağustos 2011 tarihlerinde iki gün göreve gelmediği yolundaki iddiaların soruşturma raporunda hukuken kabul edilebilir somut ve kesin delillerle ortaya konulamadığı anlaşılmış olup, bu fiiller nedeniyle cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varıldığından, davanın reddi yolunda verilen idare mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşüncesiyle daire kararına katılmıyoruz.

MEMURLAR.NET’İN NOTU: Bu Danıştay kararında, dosyaya dair ayrıntılı bilgi yer almamaktadır. Ancak üye itirazında da yer aldığı üzere bir memura sadece şerh yazdığı için ceza verilmemelidir. Zira şerh yazmak görevin yapılmayacağı anlamına gelmez. Bu dosyada muhtemelen şerhe ilave olarak görev gelmeme yönünde bir işlem bulunmakta gibi görünmektedir. Karşı oy yazısında bu detay yer almamaktadır.

Memurlar.Net - Özel
GTHB Personel - 5:37 am A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.
gaziantep escort kızlar ataköy escort bayan