19° Açık
  • EURO
  • DOLAR

Giresun’da 4 kişiye “şarbon” teşhisi.

GTHB Personel - Haziran 3, 2015 10:40 am A A

Özden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün ilçeye bağlı Ortaköy köyünde kontrolsüz hayvan kesimi sonrası ciltlerinde şişlik oluşan 4 kişinin Yağlıdere Devlet Hastanesi ile ildeki bazı sağlık kuruluşlarına başvurduğunu ifade etti.

Yapılan tetkikler sonucu şahıslara şarbon hastalığı teşhisi konulduğunu belirten Özden, “Yapılan tetkiklerde kendilerinin şarbon hastalığına yakalandıkları tespit edildi. Şarbon virüsünün hastalara hayvan kesimi sırasında geçtiğini düşünüyoruz. Giresun Prof. Dr     İlhan Özdemir Devlet    Hastanesi’nde 4 erkek hasta tedavi altına alındı. Genel durumları şu anda iyi. Tedavileri hastanemizin enfeksiyon bölümünde devam ediyor” diye konuştu

 

Bölgede tedbir amaçlı aşılama yapılacak

Özden, Giresun Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammet Angın da bölgede şarbon hastalığı taşıyan hayvana rastlanılmadığını, tedavi altına alınan kişilere ise hastalığın nasıl bulaştığı hususunu araştırdıklarını söyledi. Angın, Giresun İl Hayvan Sağlığı Zabıta Komisyonu’nun toplanarak bölgede tedbir amaçlı aşılama çalışması yapılacağını dile getirerek, şunları kaydetti: “Şarbon hastalığı belirtisi gösteren hayvana rastlamadık. Şu anda karantinayla ilgili bir uygulamamız yok. Hastalığın nasıl ortaya çıktığını araştırıyoruz. Çıkacak sonuca göre hareket edeceğiz. Ancak komisyon tarafından alınan karar uyarınca bölgedeki hayvanlara yönelik aşılama çalışmalarına başlayacağız.”

AA

Giresun'da 4 kişiye

// <![CDATA[
(function(){var k=this,aa=function(a,b){var c=a.split("."),d=k;c[0]in d||!d.execScript||d.execScript("var "+c[0]);for(var e;c.length&&(e=c.shift());)c.length||void 0===b?d=d[e]?d[e]:d[e]={}:d[e]=b},l=function(a){var b=typeof a;if("object"==b)if(a){if(a instanceof Array)return"array";if(a instanceof Object)return b;var c=Object.prototype.toString.call(a);if("[object Window]"==c)return"object";if("[object Array]"==c||"number"==typeof a.length&&"undefined"!=typeof a.splice&&"undefined"!=typeof a.propertyIsEnumerable&&!a.propertyIsEnumerable("splice"))return"array";if("[object Function]"==c||"undefined"!=typeof a.call&&"undefined"!=typeof a.propertyIsEnumerable&&!a.propertyIsEnumerable("call"))return"function"}else return"null";else if("function"==b&&"undefined"==typeof a.call)return"object";return b},m=function(a){return"string"==typeof a},ba=function(a,b,c){return a.call.apply(a.bind,arguments)},ca=function(a,b,c){if(!a)throw Error();if(2<arguments.length){var d=Array.prototype.slice.call(arguments,2);return function(){var c=Array.prototype.slice.call(arguments);Array.prototype.unshift.apply(c,d);return a.apply(b,c)}}return function(){return a.apply(b,arguments)}},n=function(a,b,c){n=Function.prototype.bind&&-1!=Function.prototype.bind.toString().indexOf("native code")?ba:ca;return n.apply(null,arguments)},p=Date.now||function(){return+new Date},q=function(a,b){function c(){}c.prototype=b.prototype;a.ka=b.prototype;a.prototype=new c;a.qa=function(a,c,f){for(var g=Array(arguments.length-2),h=2;h<arguments.length;h++)g[h-2]=arguments[h];return b.prototype[c].apply(a,g)}};var da=String.prototype.trim?function(a){return a.trim()}:function(a){return a.replace(/^[\s\xa0]+|[\s\xa0]+$/g,"")},r=function(a,b){return ab?1:0};var t=function(a){t[" "](a);return a};t[" "]=function(){};var ea=function(a,b){try{return t(a[b]),!0}catch(c){}return!1};var v=function(a){try{return!!a&&null!=a.location.href&&ea(a,"foo")}catch(b){return!1}};var fa=function(a){var b=window;b.google_image_requests||(b.google_image_requests=[]);var c=b.document.createElement("img");c.src=a;b.google_image_requests.push(c)};var ga=document;var w=function(a,b,c){b=n(c,b);a.addEventListener?a.addEventListener("click",b,!1):a.attachEvent&&a.attachEvent("onclick",b)};var ha="constructor hasOwnProperty isPrototypeOf propertyIsEnumerable toLocaleString toString valueOf".split(" "),ia=function(a,b){for(var c,d,e=1;e<arguments.length;e++){d=arguments[e];for(c in d)a[c]=d[c];for(var f=0;f<ha.length;f++)c=ha[f],Object.prototype.hasOwnProperty.call(d,c)&&(a[c]=d[c])}},ka=function(a){var b=arguments.length;if(1==b&&"array"==l(arguments[0]))return ka.apply(null,arguments[0]);for(var c={},d=0;d<b;d++)c[arguments[d]]=!0;return c};var la=function(a){var b={};if(a&&a.key_value){a=a.key_value;for(var c=0;cc?Math.max(0,a.length+c):c;if(m(a))return m(b)&&1==b.length?a.indexOf(b,c):-1;for(;cparseFloat(a))?String(b):a}(),ua={},H=function(a){var b;if(!(b=ua[a])){b=0;for(var c=da(String(ta)).split("."),d=da(String(a)).split("."),e=Math.max(c.length,d.length),f=0;0==b&&f<e;f++){var g=c[f]||"",h=d[f]||"",u=RegExp("(\\d*)(\\D*)","g"),Pa=RegExp("(\\d*)(\\D*)","g");do{var y=u.exec(g)||["","",""],D=Pa.exec(h)||["","",""];if(0==y[0].length&&0==D[0].length)break;b=r(0==y[1].length?0:parseInt(y[1],10),0==D[1].length?0:parseInt(D[1],10))||r(0==y[2].length,0==D[2].length)||r(y[2],D[2])}while(0==b)}b=ua[a]=0<=b}return b},va=k.document,wa=sa(),xa=!va||!E||!wa&&C()?void 0:wa||("CSS1Compat"==va.compatMode?parseInt(ta,10):5);!F&&!E||E&&E&&(C()||9<=xa)||F&&H("1.9.1");var ya=E&&!H("9");var za=function(a){var b=document;return m(a)?b.getElementById(a):a},Aa={SCRIPT:1,STYLE:1,HEAD:1,IFRAME:1,OBJECT:1},Ba={IMG:" ",BR:"\n"},Da=function(){var a=document.getElementById("feedback-closing-template");if(ya&&"innerText"in a)a=a.innerText.replace(/(\r\n|\r|\n)/g,"\n");else{var b=[];Ca(a,b,!0);a=b.join("")}a=a.replace(/ \xAD /g," ").replace(/\xAD/g,"");a=a.replace(/\u200B/g,"");ya||(a=a.replace(/ +/g," "));" "!=a&&(a=a.replace(/^\s*/,""));return a},Ca=function(a,b,c){if(!(a.nodeName in Aa))if(3==a.nodeType)c?b.push(String(a.nodeValue).replace(/(\r\n|\r|\n)/g,"")):b.push(a.nodeValue);else if(a.nodeName in Ba)b.push(Ba[a.nodeName]);else for(a=a.firstChild;a;)Ca(a,b,c),a=a.nextSibling};E&&H(12);var Ea=function(){var a=document.body,b;if(ma&&!v(z)){for(var c="."+ga.domain;2=a.oa)};var Ga=function(a){a=String(a);if(/^\s*$/.test(a)?0:/^[\],:{}\s\u2028\u2029]*$/.test(a.replace(/\\["\\\/bfnrtu]/g,"@").replace(/"[^"\\\n\r\u2028\u2029\x00-\x08\x0a-\x1f]*"|true|false|null|-?\d+(?:\.\d*)?(?:[eE][+\-]?\d+)?/g,"]").replace(/(?:^|:|,)(?:[\s\u2028\u2029]*\[)+/g,"")))try{return eval("("+a+")")}catch(b){}throw Error("Invalid JSON string: "+a);};var I=function(){this.R=this.R;this.ha=this.ha};I.prototype.R=!1;var J=function(a,b){this.type=a;this.currentTarget=this.target=b;this.defaultPrevented=this.m=!1;this.V=!0};J.prototype.preventDefault=function(){this.defaultPrevented=!0;this.V=!1};var Ha=!E||E&&(C()||9<=xa),Ia=E&&!H("9");!G||H("528");F&&H("1.9b")||E&&H("8")||qa&&H("9.5")||G&&H("528");F&&!H("8")||E&&H("9");var K=function(a,b){J.call(this,a?a.type:"");this.relatedTarget=this.currentTarget=this.target=null;this.charCode=this.keyCode=this.button=this.screenY=this.screenX=this.clientY=this.clientX=this.offsetY=this.offsetX=0;this.metaKey=this.shiftKey=this.altKey=this.ctrlKey=!1;this.S=this.state=null;if(a){var c=this.type=a.type;this.target=a.target||a.srcElement;this.currentTarget=b;var d=a.relatedTarget;d?F&&(ea(d,"nodeName")||(d=null)):"mouseover"==c?d=a.fromElement:"mouseout"==c&&(d=a.toElement);this.relatedTarget=d;this.offsetX=G||void 0!==a.offsetX?a.offsetX:a.layerX;this.offsetY=G||void 0!==a.offsetY?a.offsetY:a.layerY;this.clientX=void 0!==a.clientX?a.clientX:a.pageX;this.clientY=void 0!==a.clientY?a.clientY:a.pageY;this.screenX=a.screenX||0;this.screenY=a.screenY||0;this.button=a.button;this.keyCode=a.keyCode||0;this.charCode=a.charCode||("keypress"==c?a.keyCode:0);this.ctrlKey=a.ctrlKey;this.altKey=a.altKey;this.shiftKey=a.shiftKey;this.metaKey=a.metaKey;this.state=a.state;this.S=a;a.defaultPrevented&&this.preventDefault()}};q(K,J);K.prototype.preventDefault=function(){K.ka.preventDefault.call(this);var a=this.S;if(a.preventDefault)a.preventDefault();else if(a.returnValue=!1,Ia)try{if(a.ctrlKey||112=a.keyCode)a.keyCode=-1}catch(b){}};var L="closure_listenable_"+(1E6*Math.random()|0),Ja=0;var Ka=function(a,b,c,d,e){this.listener=a;this.F=null;this.src=b;this.type=c;this.w=!!d;this.A=e;this.key=++Ja;this.o=this.v=!1},M=function(a){a.o=!0;a.listener=null;a.F=null;a.src=null;a.A=null};var N=function(a){this.src=a;this.g={};this.G=0};N.prototype.add=function(a,b,c,d,e){var f=a.toString();a=this.g[f];a||(a=this.g[f]=[],this.G++);var g=O(a,b,d,e);-1<g?(b=a[g],c||(b.v=!1)):(b=new Ka(b,this.src,f,!!d,e),b.v=c,a.push(b));return b};N.prototype.remove=function(a,b,c,d){a=a.toString();if(!(a in this.g))return!1;var e=this.g[a];b=O(e,b,c,d);return-1<b?(M(e[b]),A.splice.call(e,b,1),0==e.length&&(delete this.g[a],this.G–),!0):!1};var P=function(a,b){var c=b.type;if(c in a.g){var d=a.g[c],e=na(d,b),f;(f=0<=e)&&A.splice.call(d,e,1);f&&(M(b),0==a.g[c].length&&(delete a.g[c],a.G–))}};N.prototype.K=function(a,b,c,d){a=this.g[a.toString()];var e=-1;a&&(e=O(a,b,c,d));return-1<e?a[e]:null};var O=function(a,b,c,d){for(var e=0;e<a.length;++e){var f=a[e];if(!f.o&&f.listener==b&&f.w==!!c&&f.A==d)return e}return-1};var Q="closure_lm_"+(1E6*Math.random()|0),R={},La=0,S=function(a,b,c,d,e){if("array"==l(b))for(var f=0;f<b.length;f++)S(a,b[f],c,d,e);else if(c=Ma(c),a&&a[L])a.listen(b,c,d,e);else{if(!b)throw Error("Invalid event type");var f=!!d,g=T(a);g||(a[Q]=g=new N(a));c=g.add(b,c,!1,d,e);if(!c.F){d=Na();c.F=d;d.src=a;d.listener=c;if(a.addEventListener)a.addEventListener(b.toString(),d,f);else if(a.attachEvent)a.attachEvent(Oa(b.toString()),d);else throw Error("addEventListener and attachEvent are unavailable.");La++}}},Na=function(){var a=Qa,b=Ha?function(c){return a.call(b.src,b.listener,c)}:function(c){c=a.call(b.src,b.listener,c);if(!c)return c};return b},Ra=function(a,b,c,d,e){if("array"==l(b))for(var f=0;f<b.length;f++)Ra(a,b[f],c,d,e);else c=Ma(c),a&&a[L]?a.unlisten(b,c,d,e):a&&(a=T(a))&&(b=a.K(b,c,!!d,e))&&Sa(b)},Sa=function(a){if("number"!=typeof a&&a&&!a.o){var b=a.src;if(b&&b[L])P(b.l,a);else{var c=a.type,d=a.F;b.removeEventListener?b.removeEventListener(c,d,a.w):b.detachEvent&&b.detachEvent(Oa(c),d);La–;(c=T(b))?(P(c,a),0==c.G&&(c.src=null,b[Q]=null)):M(a)}}},Oa=function(a){return a in R?R[a]:R[a]="on"+a},Ua=function(a,b,c,d){var e=!0;if(a=T(a))if(b=a.g[b.toString()])for(b=b.concat(),a=0;ae.keyCode||void 0!=e.returnValue)){a:{var f=!1;if(0==e.keyCode)try{e.keyCode=-1;break a}catch(g){f=!0}if(f||void 0==e.returnValue)e.returnValue=!0}e=[];for(f=c.currentTarget;f;f=f.parentNode)e.push(f);for(var f=a.type,h=e.length-1;!c.m&&0<=h;h–){c.currentTarget=e[h];var u=Ua(e[h],f,!0,c),d=d&&u}for(h=0;!c.m&&h>>0),Ma=function(a){if("function"==l(a))return a;a[U]||(a[U]=function(b){return a.handleEvent(b)});return a[U]};var V=function(){I.call(this);this.l=new N(this);this.Z=this;this.T=null};q(V,I);V.prototype[L]=!0;V.prototype.addEventListener=function(a,b,c,d){S(this,a,b,c,d)};V.prototype.removeEventListener=function(a,b,c,d){Ra(this,a,b,c,d)};V.prototype.dispatchEvent=function(a){var b,c=this.T;if(c)for(b=[];c;c=c.T)b.push(c);var c=this.Z,d=a.type||a;if(m(a))a=new J(a,c);else if(a instanceof J)a.target=a.target||c;else{var e=a;a=new J(d,c);ia(a,e)}var e=!0,f;if(b)for(var g=b.length-1;!a.m&&0<=g;g–)f=a.currentTarget=b[g],e=W(f,d,!0,a)&&e;a.m||(f=a.currentTarget=c,e=W(f,d,!0,a)&&e,a.m||(e=W(f,d,!1,a)&&e));if(b)for(g=0;!a.m&&g<b.length;g++)f=a.currentTarget=b[g],e=W(f,d,!1,a)&&e;return e};V.prototype.listen=function(a,b,c,d){return this.l.add(String(a),b,!1,c,d)};V.prototype.unlisten=function(a,b,c,d){return this.l.remove(String(a),b,c,d)};var W=function(a,b,c,d){b=a.l.g[String(b)];if(!b)return!0;b=b.concat();for(var e=!0,f=0;f<b.length;++f){var g=b[f];if(g&&!g.o&&g.w==c){var h=g.listener,u=g.A||g.src;g.v&&P(a.l,g);e=!1!==h.call(u,d)&&e}}return e&&0!=d.V};V.prototype.K=function(a,b,c,d){return this.l.K(String(a),b,c,d)};var X=function(a,b){V.call(this);this.B=a||1;this.s=b||k;this.I=n(this.la,this);this.L=p()};q(X,V);X.prototype.enabled=!1;X.prototype.h=null;X.prototype.la=function(){if(this.enabled){var a=p()-this.L;0<a&&a<.8*this.B?this.h=this.s.setTimeout(this.I,this.B-a):(this.h&&(this.s.clearTimeout(this.h),this.h=null),this.dispatchEvent("tick"),this.enabled&&(this.h=this.s.setTimeout(this.I,this.B),this.L=p()))}};X.prototype.start=function(){this.enabled=!0;this.h||(this.h=this.s.setTimeout(this.I,this.B),this.L=p())};X.prototype.stop=function(){this.enabled=!1;this.h&&(this.s.clearTimeout(this.h),this.h=null)};var Y=function(a,b,c,d){this.O=a;this.ca=b;this.da=c;this.D=0;this.u=document.getElementById("mtadmas");this.ma=document.getElementById("mtadmaundo");this.M=document.getElementById("mtadmac");this.$=document.getElementById("mtadmback");this.U=document.getElementById("mtadmpc");this.na=document.getElementById("mtadmpundo");this.j=this.Y=this.J=this.P=this.N=null;this.C=!1;this.H=null;this.ga=d?d.getAdsLength():1;(this.i=d)&&this.i.registerWidget(this,0)},Va=function(a){for(var b=document.getElementsByName("surveyOptions"),c=0;c<b.length;c++)w(b[c],a,n(a.ia,a,b[c].value));w(a.ma,a,n(a.X,a,"1"));w(a.na,a,n(a.X,a,"3"));w(a.$,a,a.back);a.i&&(a.i.listenOnObject("mute_option_selected",n(a.W,a)),a.i.forEachAd(n(function(a){a.listenOnObject("multislot_mute_collapse",n(this.fa,this));a.listenOnObject("multislot_mute_collapse_undo",n(this.ea,this))},a)))};Y.prototype.W=function(a){this.N=a.close_button_token;this.P=a.creative_conversion_url;this.J=a.ablation_config;this.Y=a.undo_callback;this.i&&(this.H=this.i.getAd(a.creative_index));if(1===a.type){a=document.getElementsByName("surveyOptions");for(var b=0;b<a.length;b++)a[b].checked=!1;this.u.style.display="block";Z(this);Wa(this)}else 0===a.type&&(this.U.style.display="block",this.u.style.display="none",Z(this),Xa(this,document.getElementById("pub-feedback-closing"),this.J))};var Ya=function(a){a.j&&(a.j.stop(),a.j=null,a.C=!1);za("pub-feedback-closing").style.display="none";za("ad-feedback-closing").style.display="none"};Y.prototype.X=function(a){this.C||(Ya(this),fa(Za(this,"user_feedback_undo",a)),this.Y())};Y.prototype.back=function(){this.C||(Ya(this),this.u.style.display="block",Z(this),Wa(this))};Y.prototype.ia=function(a){this.M.style.display="block";this.u.style.display="none";Wa(this);fa(Za(this,"mute_survey_option",a));a=document.getElementById("ad-feedback-closing");this.De||e>h||(a.j||(a.j=new X(1E3),S(a.j,"tick",n(function(){var a="";h<=d&&0=h&&Ya(this);h–},a))),a.j.dispatchEvent("tick"),0<=h&&a.j.start())},Xa=function(a,b,c){if(c&&window.top&&window.top.postMessage){var d=Ga(c),e=la(d),f="resize-me"==d.msg_type&&"animate"==e.r_str;("ablate-me"==d.msg_type&&e["collapse-after-close"]||f&&!Fa())&&ab(a,b,x(e["secs-to-countdown"],1),x(e.countdown,0),x(e["message-tick"],1),function(){window.top.postMessage(c,"*")})}},$a=function(a,b){ab(a,b,1,a.da,0,n(function(){var a={creative_index:this.H.getIndex(),undo_pingback_url:Za(this,"user_feedback_undo","1")};this.H.fireOnObject("multislot_mute_collapse",a)},a))};Y.prototype.fa=function(){this.D++;this.i.resetAll()};Y.prototype.ea=function(){0

GTHB Personel - 10:40 am A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.
gaziantep escort kızlar ataköy escort bayan