18° Açık
  • EURO
    Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/gthbhaber/public_html/wp-content/themes/wphaber/header.php on line 127
  • DOLAR
    Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/gthbhaber/public_html/wp-content/themes/wphaber/header.php on line 131

EĞİTİM KARŞILIĞINDA MÜHENDİS VE TEKNİKERLERE DERS VE SINAV ÜCRETİ VERİLECEK

GTHB Personel - Haziran 1, 2015 10:52 am A A

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında ve özelde çalışan mühendis ve teknikerler verecekleri eğitim karşılığında ücret alacaklar.”

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı birimlerince düzenlenen hizmet içi eğitim, kurs ve seminer ile çiftçi eğitimi faaliyetlerinde ders vermekle görevlendirilenlerin ücretle okutacakları ders saatlerinin sayısını, ders görevi alacakların niteliklerini ve diğer hususları belirlemek amacıyla usul ve esaslar yeniden belirlendi.

31 Mayıs 2015 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan esaslara göre Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında ve özelde çalışan mühendis ve teknikerlerin verecekleri eğitim karşılığında ücret almaları öngörüldü.

Ücretler, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı birimlerince düzenlenen hizmet içi eğitim, kurs ve seminer ile çiftçi eğitimi faaliyetleri için ödenecek.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını, Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı tarafından çiftçilere Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı birimleri tarafından üreticilerin, tüketicilerin, kadınların, gençlerin ve sektörün diğer paydaşlarına yönelik tarımsal bilgi ihtiyaçlarını karşılama, beceri kazandırma, mesleki bilgilerini artırma, bilinçlendirme, meslek edindirme, hizmete yatkınlıklarını sağlama ve istihdama katkı sağlama amacıyla eğitim düzenlenecek. Dersler eğitim birimleri tarafından yüz yüze, uzaktan veya interaktif olarak verilecek.

Eğitimler Bakanlık koordinasyonunda hizmet içi eğitim, kurs ve seminer ile çiftçi eğitimi faaliyetlerini yürüten Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı birimleri tarafından eğitim görevlilerince verecek.

Eğitimler Bakanlığa bağlı, yıl içinde sürekli eğitim vermek amacıyla kurulan el sanatları eğitim merkezi müdürlükleri, hizmet içi eğitim merkezi müdürlükleri ve uluslararası eğitim merkezi müdürlüklerinde verilecek.

Hizmet içi eğitim, kurs ve seminerler 657 sayılı Kanunun 214 üncü maddesi ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hizmet içi Eğitim Yönetmeliğine göre yürütülecek. Ücretli ders görevi ise eğitim birimleri tarafından düzenlenen hizmet içi eğitim, kurs ve seminer ile çiftçi eğitimi faaliyetlerinde ders vermekle görevlendirilenlere verilecek haftalık ücretli ek ders saatleridir.

Eğitim görevlilerinde aranacak nitelikler

Hizmet içi eğitim, kurs ve seminer faaliyetlerinde görev alacak eğitim görevlilerinin en az lisans düzeyinde, çiftçi eğitimine ilişkin faaliyetlerde görev alacakların ise tarımsal alanda en az lise düzeyinde öğrenim görmüş olmaları yanında;

a)Eğitim programlarında yer alan konularda gerekli bilgi, beceri ve öğretme yeteneğine sahip olması,
b)Üniversite öğretim elemanlarından görevlendirilen personelin, öğretim üyesi, veya öğretim görevlisi olması,
c)Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfından görevlendirilen personelin, öğretmenlik formasyonuna sahip olması,
ç) Üzerinde resmi görev bulunmayanların, eğitim programlarında yer alan konularda tecrübeye dayalı bilgi, beceri ve öğretme yeteneğine sahip olması, şartları aranacak.

El sanatları eğitim merkezi müdürlüklerinde ders vermek üzere görevlendirilecek eğitim görevlileri, öncelikle öğretmenlik formasyonuna sahip fakülte mezunu müdürlük personeli arasından seçilir. Müdürlük personeli arasında bu özelliklere sahip yeterli eğitim görevlisi bulunmaması halinde;

a)Bakanlık personeli arasından ilgili bölüm mezunu mühendis, tekniker, teknisyenler ile diğer ilgili personel,
b)Yükseköğretim kurumları ile örgün ve yaygın eğitim kurumlarında çalışan öğretim elemanları ve öğretmenler,
c)Üzerinde resmi görevi bulunmayan öğretim elemanları, öğretmenler ve usta öğreticiler,
görevlendirilebilecekler.
Ücretle okutulacak ek ders saati sayısı ve ek ders ücreti

Hizmet içi eğitim, kurs ve seminer ile çiftçi eğitimi faaliyetlerinde ücretli ders görevi alacak olan eğitim görevlilerine, birden fazla kursta görev almaları halinde dahi;

a)Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı personeline günde beş, haftada yirmibeş ve yılda üçyüz saate,
b)Eğitim merkezi personeline haftada on saate ve eğitim merkezi müdürlerine haftada beş saate.
c)Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilecek personele haftada onbeş saate,
ç) Yükseköğretim kurumlarından görevlendirilen öğretim elemanlarına, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununda belirtilen zorunlu ve isteğe bağlı ek ders saati,
d)Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil personele, çalışmakta oldukları kurumun ek ders görevi ile ilgili mevzuatında belirtilen zorunlu ve isteğe bağlı ek ders saati,
e)Eğitim birimlerince; belde, köy ve mezralarda düzenlenen kurslarda görev alacaklardan üzerinde resmi görev bulunmayanlara, haftada otuz saate,

kadar ek ders görevi verilebilir.

Ek ders ücret tutarları

Öğretmenlerin 2014, 2015 yılında bir saatlik ek ders ücretinin gündüz ve gece öğretimine göre tutarları aşağıdadır. Gündüz öğrenim 140 gösterge, gece 150 gösterge  2015 YILI katsayı: 0,079308 üzerinden 2015 yılı Ek Ders Ücreti hesaplanmıştır. Ücretler net olup, damga ve gelir vergisi kesildikten sonra ulaşılan miktarlardır.

2014 YILI EK DERS ÜCRET 

Saat GÜNDÜZ ÖĞRETİMİ GECE ÖĞRETİMİ
  1 9,08 10,02
10 90,8 97,3
20 181,6 194,6
30 272,4 291,9
36 326,88 350,28
50 454 486,5
100 908 973

 

2015 YILI EK DERS ÜCRET

Saat GÜNDÜZ ÖĞRETİMİ GECE ÖĞRETİMİ
  1 9,35 10,02
10 93,50 100,20
20 187,00 200,40
30 280,50 300,60
36 336,60 360,72
50 467,50 501,00
100 935,00 1002,00

Bu şekilde ek ders görevi verilenlere 657 sayılı Kanunun 176 ncı maddesi uyarınca ek ders ücreti ödenir.

Bu Esaslar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için ders görevinin fiilen yapılmış olması şarttır.

Sınav görevi

18/4/2014 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 9 uncu maddesi ve diğer ilgili mevzuat kapsamında yapılan tarım danışmanlığı sertifika sınavı ile çiftçi eğitimi kursları sonunda yapılan yazılı ve uygulamalı sınavlarda fiilen görev yapanlara, her bir sınav günü için altı saat tutarında ek ders ücreti ödenecek. Her bir sınav için iki günden fazla sınav ücreti ödenmeyecek. Bu fıkra kapsamında görevlendirilecek personel sayısı Bakanlık veya valilik onayı ile tespit edilecek.
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına Bağlı Her Derecedeki Eğitim ve Öğretim Kurumları ile Hizmetiçi Eğitim, Kurs ve Seminerlerde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususlara Dair Esaslar ile Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim, Kurs ve Seminerlerde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tespitine İlişkin Karar yürürlükten kaldırıldı.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI BÜNYESİNDE DÜZENLENEN HİZMET İÇİ EĞİTİM, KURS VE SEMİNER İLE ÇİFTÇİ EĞİTİMİ FAALİYETLERİNDE ÜCRETLE OKUTUL AC AK DERS SAATLERİNİN SAYISI, DERS GÖREVİ ALACAKLARIN NİTELİKLERİ VE DİĞER HUSUSLARIN TESPİTİNE DAİR ESASLAR
RG:31.05.2015
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı birimlerince düzenlenen hizmet içi eğitim, kurs ve seminer ile çiftçi eğitimi faaliyetlerinde ders vermekle görevlendirilenlerin ücretle okutacakları ders saatlerinin sayısını, ders görevi alacakların niteliklerini ve diğer hususları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Esaslar; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı birimlerince düzenlenen hizmet içi eğitim, kurs ve seminer ile çiftçi eğitimi faaliyetlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Esaslar; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Esaslarda geçen;
a)Bakan: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanını,
b)Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
c)Başkanlık: Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığını,
ç) Çiftçi eğitimi: Başkanlık koordinasyonunda Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı birimleri tarafından üreticilerin, tüketicilerin, kadınların, gençlerin ve sektörün diğer paydaşlarına yönelik tarımsal bilgi ihtiyaçlarını karşılama, beceri kazandırma, mesleki bilgilerini artırma, bilinçlendirme, meslek edindirme, hizmete yatkınlıklarını sağlama ve istihdama katkı sağlama amacıyla düzenlenen eğitim faaliyetlerini,
d)Ders: Eğitim birimleri tarafından yüz yüze, uzaktan veya interaktif olarak düzenlenen eğitim faaliyetlerini,
e)Eğitim birimleri: Bakanlık koordinasyonunda gerçekleştirilen hizmet içi eğitim, kurs ve seminer ile çiftçi eğitimi faaliyetlerini yürüten Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı birimlerini,
f)Eğitim görevlisi: Eğitim birimleri tarafından düzenlenen hizmet içi eğitim, kurs ve seminer ile çiftçi eğitimi faaliyetlerinde ücretli ders görevi verilenleri,
g)Eğitim merkezleri: Bakanlığa bağlı, yıl içinde sürekli eğitim vermek amacıyla kurulan el sanatları eğitim merkezi müdürlükleri, hizmet içi eğitim merkezi müdürlükleri ve uluslararası eğitim merkezi müdürlüklerini,
ğ) Hizmet içi eğitim, kurs ve seminer: 657 sayılı Kanunun 214 üncü maddesi ile. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hizmet îçi Eğitim Yönetmeliğine göre yürütülen etkinlikleri,
h)Ücretli ders görevi: Eğitim birimleri tarafından düzenlenen hizmet içi eğitim, kurs ve seminer ile çiftçi eğitimi faaliyetlerinde ders vermekle görevlendirilenlere verilecek haftalık ücretli ek ders saatlerini,
ifade eder.
Eğitim görevlilerinde aranacak nitelikler
MADDE 5- (1) Hizmet içi eğitim, kurs ve seminer faaliyetlerinde görev alacak eğitim görevlilerinin en az lisans düzeyinde, çiftçi eğitimine ilişkin faaliyetlerde görev alacakların ise tarımsal alanda en az lise düzeyinde öğrenim görmüş olmaları yanında;
a)Eğitim programlarında yer alan konularda gerekli bilgi, beceri ve öğretme yeteneğine sahip olması,
b)Üniversite öğretim elemanlarından görevlendirilen personelin, öğretim üyesi, veya öğretim görevlisi olması,
c)Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfından görevlendirilen personelin, öğretmenlik formasyonuna sahip olması,
ç) Üzerinde resmi görev bulunmayanların, eğitim programlarında yer alan konularda tecrübeye dayalı bilgi, beceri ve öğretme yeteneğine sahip olması, şartları aranır.
(2) El sanatları eğitim merkezi müdürlüklerinde ders vermek üzere görevlendirilecek eğitim görevlileri, öncelikle öğretmenlik formasyonuna sahip fakülte mezunu müdürlük personeli arasından seçilir. Müdürlük personeli arasında bu özelliklere sahip yeterli eğitim görevlisi bulunmaması halinde;
a)Bakanlık personeli arasından ilgili bölüm mezunu mühendis, tekniker, teknisyenler ile diğer ilgili personel,
b)Yükseköğretim kurumları ile örgün ve yaygın eğitim kurumlarında çalışan öğretim elemanları ve öğretmenler,
c)Üzerinde resmi görevi bulunmayan öğretim elemanları, öğretmenler ve usta öğreticiler,
görevlendirilebilir.
Ücretle okutulacak ek ders saati sayısı ve ek ders ücreti
MADDE 6- (1) Hizmet içi eğitim, kurs ve seminer ile çiftçi eğitimi faaliyetlerinde ücretli ders görevi alacak olan eğitim görevlilerine, birden fazla kursta görev almaları halinde dahi;
a)Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı personeline günde beş, haftada yirmibeş ve yılda üçyüz saate,
b)Eğitim merkezi personeline haftada on saate ve eğitim merkezi müdürlerine haftada beş saate.
c)Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilecek personele haftada
onbeş saate,
ç) Yükseköğretim kurumlarından görevlendirilen öğretim elemanlarına, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununda belirtilen zorunlu ve isteğe bağlı ek ders saati,
d)Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil personele, çalışmakta oldukları kurumun ek ders görevi ile ilgili mevzuatında belirtilen zorunlu ve isteğe bağlı ek ders saati,
e)Eğitim birimlerince; belde, köy ve mezralarda düzenlenen kurslarda görev alacaklardan üzerinde resmi görev bulunmayanlara, haftada otuz saate,
kadar ek ders görevi verilebilir.
(2) Bu şekilde ek ders görevi verilenlere 657 sayılı Kanunun 176 ncı maddesi uyarınca ek ders ücreti ödenir.
Ders görevinin fiilen yapılması
MADDE 7- (1) Bu Esaslar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için ders görevinin fiilen yapılmış olması şarttır.
Sınav görevi
MADDE 8- (I) 18/4/2014 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 9 uncu maddesi ve diğer ilgili mevzuat kapsamında yapılan tarım danışmanlığı sertifika sınavı ile çiftçi eğitimi kursları sonunda yapılan yazılı ve uygulamalı sınavlarda fiilen görev yapanlara, her bir sınav günü için altı saat tutarında ek ders ücreti ödenir. Her bir sınav için iki günden fazla sınav ücreti ödenmez. Bu fıkra kapsamında görevlendirilecek personel sayısı Bakanlık veya valilik onayı ile tespit edilir.
(2) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin giderler, bu Esaslar kapsamında yapılan sınav ve kurslardan tahsil edilen gelirlerden karşılanır.
Ek ders ücreti ödemelerinde sorumluluk
MADDE 9- (1) Bu Esaslar kapsamındaki ek ders ücreti ödemelerinden, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen harcama yetkilileri ile bu Esaslar çerçevesinde görevlendirilen diğer görevliler müştereken ve müteselsilen sorumludur.
(2) Yapılan inceleme sonucunda fiilen yapılmadan ve gerekli koşullar oluşmadan ödendiği anlaşılan ek ders ücretleri ilgililerden genel düzenlemelere göre geri alınır.
Diğer hükümler
MADDE  10-(1) Bu Esasların  5  inci maddesinde aranan nitelikleri taşıyanlardan kendilerine ücretli ders görevi verilecek eğitim görevlileri; Bakan veya. yetkilendireceği makam onayı ile tespit edilir. Alınacak onayda ders görevi verilecek eğitim görevlilerinin adları ve unvanları, girecekleri ders ve saat sayısı belirtilir.
(2) Bu Esaslar kapsamındaki ders ücretleri dışında kalan diğer hususlar, Bakanlıkça hazırlanacak hizmet içi eğitim yönetmeliği ile belirlenir.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 11- (1) 7/10/1988 tarihli ve 88/13160 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle yürürlüğe konulan Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına Bağlı Her Derecedeki Eğitim ve Öğretim Kurumları ile Hizmetiçi Eğitim, Kurs ve Seminerlerde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususlara Dair Esaslar ile 3/7/2007 tarihli ve 2007/12456 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim, Kurs ve Seminerlerde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tespitine İlişkin Karar yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 12- (1) Sayıştay’ın görüşü alınarak hazırlanan bu Esaslar yayımı
tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13- (1) Bu Esasları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
Kaynak: kamudanhaberler.com
GTHB Personel - 10:52 am A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.
gaziantep escort kızlar ataköy escort bayan