20° Açık
  • EURO
  • DOLAR

Bireysel sulama sistemlerine hibe desteği

Bireysel sulama sistemlerine hibe desteği
GTHB Personel - Nisan 29, 2016 9:06 pm A A

Bireysel sulama sistemleri kurulmasında, hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç yüzde 50’sine hibe yoluyla destek verilecek.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ,Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Program, tarla içi damla sulama,yağmurlama,mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulması, lineer sistem, center pivot sistem veya tamburlu sistem yağmurlama sulama makinesi alınması ve güneş enerjili sulama sistemi kurulmasını kapsayacak. Tarla içi damla sulama sistemi kurulması için programtüm illerde uygulanacak.

Kabul edilen başvurulara ilişkin olarak başvuru sahibiyle il müdürlüğü arasında hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra mal alımları en fazla 45 gün içinde tamamlanacak.

Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olmak şartıyla, başvuru sahibi yatırım konularından sadece biri için tek bir parselde başvuru yapabilecek.Türk Ticaret Kanununda tanımlanan kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler, ana sözleşmelerinde tarımsal üretim yapabileceklerinin belirtilmesi şartıyla tüzel kişilik olarak başvurabilecek.

Gerçek kişiler ve belirtilen şirketler, “lineer sistem, center pivot sistem veya tamburlu sistem yağmurlama sulama makinesi alınması” hariç kendilerine ait arazilerde veya en az üç yıl ve üzeri süreyle kiralama yaparak başvuruda bulunabilecek. Sulama kooperatifleri ve tarımsal kalkınma kooperatifleri de ana sözleşmelerinde tarımsal üretim yapabileceklerinin yer alması şartıyla kendilerine ait arazilerde veya kamu arazilerinden 10 yıl ve üzeri kiralama yaparak tüzel kişilik olarak başvuru yapabilecek.

– Önceden kredilendirilmiş parsele hibe verilmeyecek

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında daha önce bireysel sulamaya ilişkin hibe desteğinden yararlananlar, bu tebliğ kapsamında aynı yatırım konusunda başvuru yapamayacak, ancak farklı parsel için farklı yatırım konusunda başvuru yapabilecekler.

Başvuru yapılan yıl dahil olmak üzere son üç yılda arazi toplulaştırma projesi uygulanmış ve kadastro müdürlüklerince yeni mülkiyete esas parselasyonu tescil edilmiş alanlardaki parsellere ilişkin başvurular ilk defa yapılacak başvuru gibi değerlendirilecek. Başvuru yapılan yıl dahil olmak üzere son üç yıldan daha önceki yıllarda başlamış, geçici yer teslimi yapılmış, ancak tescil çalışmaları devam eden alanlardaki parsellere ilişkin başvurular da ilk defa yapılacak başvuru olarak değerlendirilecek.

Başvuru sahipleri, başvurularının kabul edilmesi halinde hibeye esas mal alım tutarının yüzde 50’si oranındaki katkı payını, ayni katkıyı, referans fiyat farkını ve toplam mal alım tutarına ait KDV’nin tamamını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlü ve sorumlu sayılacak.Başvuru yapılan yıl dahil olmak üzere son beş yıllık dönemde yürürlüğe giren Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliğleri kapsamında modern basınçlı sulama kredilendirme konularından yararlananlar kredilendirmeye konu olan aynı parsel için hibe başvurusu yapamayacak.

Tebliğ kapsamında kabul edilen başvurularda, hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç yüzde50’sine hibe yoluyla destek verilecek. Hibe başvuru formunda belirtilen hibeye esas mal alım tutarının, başvuru değerlendirme aşamasında tespit edilen referans fiyatlar içinde kalan kısmı, hibe sözleşmesinde hibeye esas mal alım tutarı olarak belirlenecek. Referans fiyatları aşan kısmı ise referans fiyat farkı olarak belirlenecek ve tamamı yatırımcı tarafından karşılanacak.

Hibeye esas mal alım tutarı gerçek kişiler için 100 bin lirayı, tüzel kişiler için 200 bin lirayı geçemeyecek. Mal alım bedellerinin, bu miktarları aşması durumunda aşan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanacak.Yatırımcılar tarafından bu tebliğ kapsamında satın alınacak tüm mal alımları, tedarikçilerle yapılacak uygulama sözleşmesi kapsamında sağlanacak ve hibeye esas mal alım bedelleri hibe sözleşmesinde belirtilen tutarı aşamayacak.

Yerinde teslim ve montaj giderleri, mal alım bedeli içinde olacak şekilde mal alım faturası düzenlenmesi durumunda toplam tutar hibe desteği kapsamında değerlendirilecek. Mal alım giderleriyle yerinde teslim ve montaj giderlerinin faturada ayrı kalemler olarak faturalandırılması durumunda sadece mal alım bedeli hibe desteği kapsamında değerlendirilecek.

– Yeraltı suyu kullanma belgesi alınması gerekecek

Yatırımcılar ve ortakları tarafından sürekli çalıştırılan veya düzenli ya da dönüşümlü olarak işe alınmış kişilerle kamu çalışanları ve kamu kurumları tedarikçi olamayacak.Başvurularda belirtilecek mal alım tutarları piyasa fiyat araştırmalarına dayandırılacak ve keşifleri ayrıntılı olarak belirtilecek. Hibe sözleşmesine bağlanan mal alım tutarları ve malzeme miktarları hibe sözleşmesi süresince artırılmayacak.

Bireysel sulama sistemlerine yönelik mal alımlarında, bent gibi su alma yapısı inşası, yeni kuyu açılması, enerji nakil hattı, depolama tesisi gibi yapım işleri ve su kaynağından sulama alanına kadar sadece iletim hattı yapılması hibe desteği kapsamı dışında tutulacak.

Hibe başvurularında, güneş enerjisi sistemiyle sulama sisteminin birlikte projelendirildiği durumlarda, güneş enerjisi sisteminin maliyeti toplam maliyetin yüzde 50’sini aşamayacak, aşması durumunda artan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanacak.

Yeraltı Suları Tüzüğünde yer alan komşu hakkı başlığı kapsamında, yeraltı suyu kullanma belgesi alınmış olan kuyular hariç, kişilere ait kuyular için sadece bir başvuru yapılabilecek. Kuyu kiralanmasıyla yapılan başvurulara hibe desteği verilmeyecek, ancak kiralanan arazi içinde arazi sahibi adına yeraltı suyu kullanma belgesi olan kuyu mevcut ise kabul edilecek. Satın alınan arazilerde bulunan kuyular için yapılacak başvurularda, arazinin yeni sahibi adına yeraltı suyu kullanma belgesi alınması gerekecek.

Düzenleme kapsamında başvuru yapacaklar, başvuru konusunda il proje yürütme birimlerine müracaat ederek ihtiyaç duyulan bilgileri alabilecek.

Program kapsamında başvuruların yapıldığı her il için Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından tahsis edilen ödenek miktarı kadar başvuruya hibe desteği sağlanacak.

Son başvuru tarihi mesai bitimine kadar teslim edilen başvurular en fazla yirmi günde il proje yürütme birimi tarafından incelenerek değerlendirilecek.

Referans fiyat listesinde bulunmayan veya metraj gerektiren bireysel sulama sistemi için fiyat tespitlerini il proje yürütme birimi bir rapora bağlayarak hazırlayacak. Fatura kalemlerinin veya bedelinin referans fiyattan fazla olması durumunda sadece referans fiyatın yüzde 50’si üzerinden hibe desteği ödenecek. Ancak bireysel sulama sisteminin hibeye esas yatırım tutarı referans fiyatın altında olduğunda malın satın alımında gerçekleşen fiyat üzerinden kesilen fatura kalemlerinin veya bedelinin KDV hariç yüzde 50’sine hibe desteği sağlanacak.

Bakanlar Kurulu kararı kapsamında programın başlangıç yılı olması nedeniyle 2016 yılına ilişkin başvurular tebliğin yayımı tarihinde başlayacak.

Tebliğ ile Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (2015/13) yürürlükten kaldırıldı.

GTHB Personel - 9:06 pm A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.
gaziantep escort kızlar ataköy escort bayan