16° Açık
  • EURO
  • DOLAR
Türk ifşa

Tarım ve orman hizmet kolunda toplu sözleşme sürecinde uzlaşılan konular

GTHB Personel - Ağustos 24, 2019 8:56 am A A

UZLAŞILAN MADDELER ŞÖYLEDİR:

TARIM ORMAN ÇALIŞANLARI BİRLİĞİ SENDİKASININ (TOÇ BİR-SEN)

TOPLANTI TUTANAĞI

Koruyucu giyim ve donanım malzemesi

Madde 1- (1) Orman yangınları ile bilfiil mücadele eden Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı personeline, hizmetin gereği olarak orman yangınlarıyla mücadele esnasında giyilmesi gereken koruyucu giyim ve donanım malzemesi döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere ayni olarak verilir. Giyim ve donanım malzemelerinin standartları, hangi personele ne kadar süreyle verileceği ve nasıl muhafaza edileceği hususları ile bu malzemelerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar Kurum ve bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.

Yangın tazminatı

Madde 2- (1) 28/2/1985 tarihli ve 3160 sayılı Kanun hükümlerine göre ödeme yapılanlar hariç olmak üzere, Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı kadro ve pozisyonlarında bulunan personelden, orman yangınlarına müdahale esnasında kullanılan hava vasıtalarında yangın söndürme faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla fiilen görev yapanlara her uçuş günü için (900) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere tazminat ödenir. Bu şekilde bir ayda yapılacak ödeme tutarı (5400) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemez.

Fazla çalışma ücreti

Madde 3- (1) Orman Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı kadro ve pozisyonlarında bulunan memur ve sözleşmeli personelden normal çalışma saatleri dışında; orman yangınlarına doğrudan bilfiil müdahale edenler ile yangın nöbeti tutanlara, döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere Mayıs ayı başından Kasım ayı sonuna kadar ayda 100 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir. Aynı Genel Müdürlüğün merkez teşkilatında sayıları kırkı geçmemek üzere yangın nöbeti tutanlar da bu madde hükmünden yararlandırılır.

Toplu taşıma

Madde 4- (1) Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü orman muhafaza memurları, resmi üniformalı bulundukları sürece belediyeler tarafından işletilen toplu taşıma araçlarından yararlanmada, 08/01/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1’inci maddesinin birinci fıkrasından muaftır.

Koruyucu gıda yardımı

Madde 5- (1) Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda zehirli, gazlı ve radyasyonlu ortamlarda ve zirai mücadelede bilfiil çalışan personele, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve bu hizmet kolunda yetkili sendikanın görüşleri dikkate alınarak kurum ve kuruluşlarca tespit edilen koruyucu gıda maddeleri, iş yerlerinde tüketilmesi kaydıyla gıda yardımı olarak verilir. Gıda yardımının cinsi, miktarı ve hangi görevleri yürütenlere verileceğine ilişkin usul ve esaslar ilgili kurum ve kuruluşlar ile bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir ve bir örneği belirlemeyi müteakip bir ay içinde Maliye Bakanlığına gönderilir.

Sağlık teknikerlerinin temininde güçlük zammı

Madde 6- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvelin “(C) Sağlık Hizmetleri Bölümü”nün Dip Not 3 üncü sırasında öngörülen ilave iş riski zammı, Tarım ve Orman Bakanlığının taşra teşkilatında sağlık teknikeri kadrolarında bulunanlar için de uygulanır.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bazı birimlerinde görev yapan personelin zam puanları

Madde 7- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvelin “(C) Sağlık Hizmetleri Bölümü”nün 7 nci sırasında unvanlar ve öğrenim durumları itibarıyla öngörülen zam puanları, Zirai Mücadele, Zirai Karantina, Veteriner Sınır Kontrol Noktası, Şap Enstitüsü, Referans Laboratuvarı, Sertifikasyon Kontrol Laboratuvarı, Kontrol Enstitüsü, Araştırma Müdürlüğü, Test, Üretme ile Üretim Müdürlüklerinde görev yapan personelden aynı unvan ve aynı öğrenim durumuna sahip Devlet memurları için de uygulanır. Bunlara anılan Bakanlar Kurulu Kararının diğer bölümlerinde belirlenmiş olan zamlar ödenmez.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bazı birimlerinde görev yapan personelin tazminatları

Madde 8- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelin “(F) Sağlık Hizmetleri Bölümü”nün 5 nci sırasında öğrenim durumları itibarıyla öngörülen tazminatlar, Tarım ve Orman Bakanlığı Zirai Mücadele, Zirai Karantina, Veteriner Sınır Kontrol Noktası, Şap Enstitüsü, Referans Laboratuvarı, Sertifikasyon, Kontrol Laboratuvarı, Kontrol Enstitüsü, Araştırma Müdürlüğü, Test, Üretme ile Üretim Müdürlüklerinde görev yapanlardan aynı öğrenim durumuna sahip Devlet memurları için de uygulanır. Bunlara anılan Bakanlar Kurulu Kararının diğer bölümlerinde belirlenmiş olan tazminatlar ödenmez.

Orman muhafaza memurlarının tazminat ve ek ödemeleri

Madde 9- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara Ekli (II) ve (III) Sayılı Cetvellere göre orman muhafaza memuru kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 10 puan ilave edilir.

(2) Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünde orman muhafaza memuru pozisyonlarında sözleşmeli olarak görev yapan personelin 2012/2665 sayılı Sözleşmeli̇ Personele Ek Ödeme Yapılmasına Daı̇r Karara göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranlarına 10 puan ilave edilir.

Kadastro tazminatı

Madde 10- (1) Orman Genel Müdürlüğü kadrolarında ve sözleşmeli personel pozisyonlarında bulunanlardan orman kadastrosu hizmetlerinde görevlendirilen ve arazide fiilen çalışanlara, Orman Genel Müdürlüğü döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere, fiilen çalıştıkları her gün için 200 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda kadastro tazminatı ödenir.

Döner sermaye ödemesi yerine 375 sayılı KHK’ye göre ek ödeme verilmesi

Madde 11- (1) 21/12/1967 tarihli ve 969 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin son fıkrası uyarınca üretimi teşvik primi ödemesi kapsamında bulunan personelden, adlarına tahakkuk ettirilmiş olan üretimi teşvik priminden ödemenin yapılacağı tarihten önce yararlanmak istemediklerini yazılı beyan edenlere, anılan ödemenin yapılacağı tarihten itibaren üretimi teşvik primi yerine 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca ek ödeme yapılır.

Üretimi teşvik priminde yıllık izin

Madde 12- (1) 969 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin son fıkrası uyarınca üretimi teşvik priminin dağıtımına esas gün hesaplamalarında, personelin kullanmış olduğu yıllık izin süreleri dikkate alınmaz.

Fark ödemesi

Madde 13- (1) 969 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin son fıkrası uyarınca üretimi teşvik priminden yararlananların üretim teşvik primi dahil bir mali yılda mali haklar kapsamında almış olduğu toplam net ödeme tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca ek ödemeden yararlanan hizmet sınıfı, kadro veya pozisyon unvanı, kadro derece ve kademesi, görev yeri, hizmet yılı ve eğitim durumu aynı olanların ek ödeme dahil bir mali yılda mali haklar kapsamında almış olduğu toplam net ödeme tutarından az olması halinde aradaki fark, mali yılın sonunda ödenir.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bazı birimlerinde kontrol görevi yapan personele ilave ödeme

Madde 14- (1) Tarım ve Orman Bakanlığı’nda veteriner, veteriner hekim, biyolog ve kimyager unvanlı kadro ve pozisyonlarda olanlar ile mühendis unvanlı kadro ve pozisyonlarda bulunanlardan gıda, ziraat, su ürünleri, balıkçılık teknolojileri, kimya ve tütün teknoloji mühendisleri ile ilgili meslek alanlarında eğitim alan tekniker, teknisyen ve yardımcı sağlık personeline, en az 5 saat süreyle, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu, 4342 sayılı Mera Kanunu, 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun, 5262 Sayılı Organik Tarım Kanunu, 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu ve 29.03.2014 tarih ve 28956 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği kapsamında kontrol görevi yürüttükleri her gün için 200 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ödeme yapılır. Kontrol hizmetlerinin yürütüldüğü birimlerde müdür, müdür yardımcısı, şube müdürü, ilçe müdürü görevini yapan personel de fiilen kontrol görevi yürüttüğü her gün için bu madde hükmünden yararlanır.

Doğa koruma ve milli parklar şeflerinin ek ödemeleri

Madde 15- (1) Tarım ve Orman Bakanlığı Bölge Müdürlükleri ve bölgelere bağlı şube müdürlüklerinde mühendis unvanlı kadrolarda bulunanlardan, doğa koruma ve milli parklar şefi olarak fiilen görev yapanların, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 10 puan ilave edilir.

Orman işletme şeflerinin ek ödemesi

Madde 16- (1) Orman Genel Müdürlüğü kadro ve pozisyonlarında Mühendis unvanlı kadrolarda bulunanlardan, Orman İşletme Şefi olarak fiilen görev yapan personelin, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye Ekli (I) Sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 10 puan ilave edilir.

(2) Orman Genel Müdürlüğünde sözleşmeli pozisyonlarında Mühendis unvanlı kadrolarda bulunanlardan, Orman İşletme Şefi olarak fiilen görev yapan personelin 2012/2665 sayılı Sözleşmeli̇ Personele Ek Ödeme Yapılmasına Daı̇r Karara göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranlarına 10 puan ilave edilir.

Madencilik faaliyetlerinin incelenmesi ve denetlenmesinde gündelik

Madde 17- (1) 3213 sayılı Maden Kanununun 3 üncü maddesinde madencilik faaliyetleriyle ilgili konularda “ihtisaslaşmış Devlet kuruluşu” olarak tanımlanmış olan idarelerden bu hizmet kolunda yer alanlar tarafından madencilik faaliyetlerinin incelenmesi ve denetlenmesi için memuriyet mahalli dışına görevlendirilen personel hakkında da anılan Kanunun 35 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uygulanır.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü personelinin fazla çalışma ücreti

Madde 18 – (1) Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I ve II sayılı Cetveller kapsamında görev yapan personelden mahsul alım dönemlerinde normal çalışma saatleri dışında fiilen alım, satım, ithalat, ihracat ve nakliye işlerinde çalışanlara, her bir personel için ayda 50 ve yılda 400 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü personelinin fazla çalışma ücreti

Madde 19 – (1) Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I ve II sayılı Cetveller kapsamında görev yapan personelden bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetlerinin yoğun olduğu dönemlerde normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara, her bir personel için ayda 50 ve yılda 400 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü personelinin fazla çalışma ücreti

Madde 20 – (1) Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I ve II sayılı Cetveller kapsamında görev yapan personelden normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara, her bir personel için ayda 50 ve yılda 400 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir.

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü personelinin fazla çalışma ücreti

Madde 21 – (1) Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünde görev yapan memurlardan normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara, her bir personel için ayda 50 ve yılda 400 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bölge Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personeli için fazla çalışma ücreti

Madde 22- (1) Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Bölge Müdürlüklerinde (Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge ve Şube Müdürlükleri) görev yapan memur ve sözleşmeli personelden yasadışı avcılığı ve biyokaçakçılığı önlemeye yönelik olarak normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışan personele, her bir personel için ayda 50 ve yılda 400 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir.

İlave ödeme

Madde 23- (1) 969 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin son fıkrasında öngörülen ödemelerden yararlananlara, söz konusu ödemelerin yapılmasından önce ve yılda bir defa olmak üzere, 8000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere döner sermaye işletmesinin karından ilave ödeme yapılır. Bu ödeme 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının uygulanmasında dikkate alınmaz.

Görevlerini araç kullanarak yerine getiren personel

Madde 24- (1) Şoför kadro ve pozisyonlarında görev yapanlar hariç olmak üzere, Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolunda yer alan kamu kurumlarında görev yapan ve memuriyetleri ile ilgili görevlerini aynı zamanda araç kullanarak fiilen yerine getiren kamu görevlilerine aylık 110 TL yi geçmemek üzere, günlük 11 TL ücret ödenir.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Destek Personeli sözleşme ücreti

Madde 25- (1) Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nda görev yapan Destek Personelinin sözleşme ücretleri 150 TL artırımlı ödenir.

Atatürk Orman Çiftliği personeline ilave ödeme

Madde 26- (1) Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü personelinden, Müdür’e 3000, Müdür Yardımcısı ve Şube Müdürlerine 2000, diğer personele 1000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutarda her ay ilave ödeme yapılır.

Büyük proje tazminatı

Madde 27- (1) Büyük Proje Tazminatı’nı düzenleyen, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Özel Hizmet Tazminatı” başlıklı II Sayılı Cetvelin E-Teknik Hizmetler bölümünün 5’inci maddesinde ön görülen ilave özel hizmet tazminatı oranlarından, bu hizmet kolunda görev yapan veteriner hekim unvanlı personel de aynı usullerle faydalanır.

(2) Bu hükme göre ilave ödemeden yararlanacakların toplam sayısının hesaplanmasında ve ’luk sınırlamanın tespitinde; kurumlarda veteriner hekim unvanı ile görev yapan personel sayısı da ilave edilir.

Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü’nde çalışan personele ilave ücret ödemesi

Madde 28- (1) Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü’nde çalışan personele, görev yaptıkları her gün için 25 TL ilave ücret ödenir.

Koruyucu giyim ve donanım malzemesi verilmesi

Madde 29- (1) Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatında görev yapan personelden; yapmış olduğu hizmetin gereği olarak, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda, Yem ve Su Ürünleri Kontrol Hizmetleri ile insan, hayvan ve bitki sağlığı ile av ve yaban hayatının korunması, biyolojik kaçakçılık ve kaçak avcılıkla mücadele vb. işlerde görev yapan personele, görev esnasında giyilmesi gereken koruyucu giyim ve donanım malzemesi ayni olarak verilir. Giyim ve donanım malzemelerinin standartları, hangi personele ne kadar süreyle verileceği ve nasıl muhafaza edileceği hususları ile bu malzemelerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığı ve Yetkili Sendika tarafından birlikte belirlenir.

Kamu İşveren Heyeti ile Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası (Toç Bir-Sen) arasında yukarıda yer verilen teklifler hususunda uzlaşma sağlanmış olmakla birlikte aşağıda yer alan hususlarda uzlaşma sağlanamamıştır. 20.8.2019

5. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞMESİNDE

YETKİLİ SENDİKA TOÇ BİR-SEN OLARAK KAMU İŞVEREN HEYETİYLE

TARIM VE ORMANCILIK HİZMET KOLUNA İLİŞKİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ TOPLANTIDA

TEKLİFLERİMİZDEN UZLAŞILAMAYANLAR ŞÖYLEDİR:

KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

A- Tarım ve Orman Bakanlığı’nda Çalışan Kamu Görevlilerine İlişkin Hükümler:

Üretimi Teşvik Pirimi

Madde 1- (1) Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Döner Sermaye İşletmeleri karından yıllık olarak ödenen/ödenecek olan Üretimi Teşvik Primi, 375 sayılı KHK’nin ek 9’uncu maddesinde yer alan mahsuplaşma hükümleri kapsamının dışında tutulur ve 375 sayılı KHK’ya göre ödenen ek ödemeden mahsuplaşma yapılmaz.

(4) Tarım ve Orman Bakanlığı’nda Üretimi Teşvik Primi dağıtımı yapılan personelin, almış olduğu Üretimi Teşvik Primi tutarından, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 9’uncu maddesine istinaden yapılan ek ödeme oranlarından unvanlarına karşılık gelen Ek Ödemenin bir yıllık tutarı, maaşa esas Gelir Vergisi Matrahına eklenmez.

(6) Tarım ve Orman Bakanlığı Bölge Müdürlükleri (Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge ve Şube Müdürlükleri) bünyesinde yer alan Döner Sermaye İşletmelerinden elde edilen kârın en fazla % 80’i, Bakanlık kadro ve pozisyonlarında bulunan personelden, kârın elde edilmesinde emeği geçen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve bu Kanunun 4/B maddesine tâbi personele katkıları oranında, asgari ücretin yıllık brüt tutarının iki katını aşmamak üzere, üretimi teşvik primi olarak ödenir. Bu madde hükmüne göre, Bölge Müdürlüğü personeline yapılacak üretimi teşvik pirimi ödemesi, Bölge Müdürlüğünün bulunduğu ildeki Şube Müdürlüğünün döner sermaye işletmesinden yapılır.

(7) Tarım ve Orman Bakanlığı Bölge Müdürlükleri (Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge ve Şube Müdürlükleri) personeline, ilgili döner sermaye işletmesi bütçesinden karşılanmak üzere, onaltı yaşını doldurmuş işçiler için geçerli olan brüt asgarî ücret tutarına kadar, net ilave ödeme yapılır. Bu ödeme 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının uygulanmasında dikkate alınmaz. Bu ödeme, SGK primine esas kazanca dahil değildir.

B- Devlet Memurlarına Ödenen Zam ve Tazminatlar İle Ek Ödemelere İlişkin Hükümler

Kontrol Görevi Yapan Personelin Ek Özel Hizmet (Arazi) Tazminatı

Madde 5- (1) Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kontrol Görevleri yapan personeli için; 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelin “E- Teknik Hizmetler” bölümünün 6’ncı sırasında ek özel hizmet tazminatı ödenmesi öngörülen yerlerde fiilen çalışmalarda; “açık alanlarda çalışma şartı” aranmaksızın, zikredilen mevzuatta öngörülen ödeme yapılır.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nda Görev Yapan İdarecilerin Ek Ödeme ve Tazminatları

Madde 6- (1) Tarım ve Orman Bakanlığı’nda müdür, müdür yardımcısı, şube müdürü, ilçe müdürü görevini yapan personelin; 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvele göre, dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 20 puan ilave edilir.

(2) Tarım ve Orman Bakanlığı Bölge Müdürlükleri ve bölgelere bağlı şube müdürlüklerinde mühendis unvanlı kadrolarda bulunanlardan, doğa koruma ve milli parklar şefi olarak fiilen görev yapanların, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 20 puan ilave edilir.

Hizmet Sınıfı Değişiklikleri ve Yeni Unvan Talepleri ve Diğer Hususlar

Madde 9- (1) Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü’nde Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan Orman Muhafaza Memurları, Teknik Hizmetler Sınıfına dâhil edilir.

(2) Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan ve GİH sınıfında yer alan Matbaacı unvanında çalışan personel, Teknik Hizmetler Sınıfına dâhil edilir.

(3) Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı’nda çeşitli unvanlarda Sözleşmeli Teknik Personel olarak istihdam edilmekte iken, 632 sayılı KHK ve 6495 sayılı Kanunla 657 sayılı Kanunun 4/A kadrosuna geçirilen ve GİH Sınıfında Uzman unvanına atamaları yapılan personel, Teknik Hizmetler sınıfına dâhil edilir.

(4) Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl Ülkemiz adına organize edilen Hac Organizasyonlarında, Ülkemiz hacı adayları tarafından kesilecek kurbanlıkların denetim ve kontrolüne dair işlemleri yapmak üzere; Tarım ve Orman Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan Veteriner Hekimler görevlendirilirler.

C- Tarım ve Orman Bakanlığı’na Bağlı ve İlgili Kurum ve Kuruluşlarda Çalışan Kamu Görevlilerine İlişkin Hükümler

Orman Genel Müdürlüğü

Madde 10- …

(8) 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 71. Maddesinin “c” bendi hükmünden, Orman Genel Müdürlüğü’nün, Memur ve Sözleşmeli personeli de, 71’inci maddede belirtilen aynı usullerle faydalanır.

(9) 6831 sayılı Kanun’un 7. Maddesine göre çalışan Amenajman Heyeti ve Kadastro Komisyonu Üyesi personelin, uhdelerindeki vazifeyi ifa etmek üzere, kadrolarının bulunduğu müdürlük görev alanı dışında başka bir yere görevlendirilmeleri halinde, genel hükümlere göre gündelik harcırah ödenir.

(10) Yeni unvan talepleri;

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünde belirli bir süre hizmeti olan Orman Muhafaza Memurları arasında yapılacak bir değerlendirme sonucu: Kıdemli Orman Muhafaza Memuru, Baş Orman Muhafaza Memuru, gibi yeni bir hiyerarşik yapı oluşturulur. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünce belirlenecek usullere göre bu kadrolara atama yapılır. Bu kadrolara atanan memurların Özel Hizmet Tazminatları artırılmak suretiyle aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenir.

Kıdemli Orman Muhafaza Memuru : ÖHT oranı 10 puan artırılır.

Baş Orman Muhafaza Memuru : ÖHT oranı 20 puan artırılır.

(11) Orman muhafaza memurları ile mevzuat gereği silah taşımaya yetkili diğer personelden, emekli olmaları halinde de silah bulundurma ve taşıma ruhsatı harcı ödemesi alınmaz.

(12) Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü personelinden; mevzuat gereği silah taşımaya yetkili olup, emekli olan personel, görevleri gereği edindikleri resmi silahlarını, amortisman bedelleri düşülerek satın alabilirler.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü

Madde 11 – …

(2) Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’nde çalışan 399 Sayılı KHK eki I ve II Sayılı Cetvellerde yer alan personele, yılda 6 ayı geçmemek üzere ve aylık 500 TL Mahsul Alım Primi ödenir. Bu ödemeden Damga Vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz.

(3) Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’nde 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sözleşmeli olarak açık arazide çalışan, Ajans Amiri, Tartı Memuru, Ambar Memuru, Depo Memuru unvanlı personel de, 2006/10344 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelin “E- Teknik Hizmetler” bölümünün 6’ncı sırasında ek özel hizmet tazminatı ödenmesi öngörülen yerlerde fiilen çalıştıkları sürece aynı usullerle faydalanırlar.

(4) Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’nde Eksper unvanında çalışan personelden, teknik öğrenim bölümü mezunlarına, diplomaları ile ihraz etmiş oldukları unvana karşılık gelen mali haklar ödenir.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Madde 12 – …

(2) Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde çalışan, 399 sayılı KHK eki I ve II sayılı cetvellerde yer alan personele, yılda 6 ayı geçmemek üzere ve aylık 500 TL Hasat Primi ödenir. Bu ödemeden Damga Vergisi hariç başkaca bir kesinti yapılmaz.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü

Madde 13 – …

(2) Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü’nde çalışan, 399 sayılı KHK eki I ve II sayılı cetvellerde yer alan personele, yılda 6 ayı geçmemek üzere ve aylık 500 TL prim ödenir. Bu ödemeden Damga Vergisi hariç başkaca bir kesinti yapılmaz.

TMO, TİGEM ve ESK Genel Müdürlükleri’nde Görev Yapan Personelin “Ek Ödeme Oranları” ve Diğer Hükümler

Madde 14 – (1) Hizmet Kolunda yer alan 399 Sayılı KHK’ya tabi KİT Kurumlarında; 375 sayılı KHK’nin eki I Sayılı Cetvelin “399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personelin; unvanlar itibarıyla yararlanacakları ek ödeme oranları aşağıdaki şekilde uygulanır.

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (II) sayılı Cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personelden (527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesine göre ücretleri belirlenen sözleşmeli personel dahil);

MEVCUT UYGULANAN ORAN

TALEP EDİLEN

* …Teknik şef, atölye şefi, teknik amir, teknik uzman, grup başmühendisi, başmühendis, baş mimar, mühendis, mimar, veteriner hekim, pozisyonlarında bulunanlar

94

130

1- ….. şehir plancısı, müdür yardımcısı, muhasebeci ve ajans amiri, teknik şef, atölye şefi, başeksper, eksper, teknik amir, teknik uzman, başkontrolör, kontrolör, diş tabibi, tabip, uzman tabip,….. pozisyonlarında bulunanlar

82

130

2- Uzman, amir, ajans amiri, koruma güvenlik amiri, şef, koruma güvenlik şefi, koruma güvenlik grup şefi, …. pozisyonlarında bulunanlar

67

120

3- Sağlık teknisyen yardımcısı pozisyonlarında bulunanlar

53

105

4- Diyetisyen ve tekniker pozisyonlarında bulunanlar

48

95

5- Teknik ressam, teknisyen, laborant, ….makinist, …. başteknisyen, …… pozisyonlarında bulunanlar

47

95

6- Diğer pozisyon unvanlarında bulunanlar

42

95

(2) Bu maddenin “1.” fıkrasında yer alan tablonun, 1’inci satırına Muhasebeci ve Ajans Amiri, 3’üncü satırına tekniker ve teknisyen unvanları eklenir. 6’ıncı sırada yer alan unvanlar 5’inci sırada belirtilen oranlardan faydalandırılır.

(3) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvele göre, TMO, TİGEM ve ESK Genel Müdürlükleri merkez ve taşra teşkilatında görev yapan Şube Müdürlerinin dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları özel hizmet tazminatı oranlarına 20 puan ilave edilir.

(4) Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolunda yer alan ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye tabi KİT Kurumları (TMO, ESK, TİGEM)’nda çalışan 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (II) sayılı cetvelde yer alan sözleşmeli personele “Büyük Proje Tazminatı” ödenir.

(5) Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’nde görev yapan personele 5553 sayılı Kanunun geçici 3’üncü maddesi gereğince Üretimi Teşvik Primi ödenir. Üretimi Teşvik Primi ödemesinden Damga Vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz. Söz konusu ödeme 375 sayılı KHK’nın ek 9’uncu maddesi ile ödenmekte olan ek ödemenin mahsuplaşma hükmü dışında tutulur. Ödemeye ilişkin usul ve esaslar ilgili kurumlar tarafından belirlenir.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

Madde 15 – (1) 4’Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 35. bölümünde yer alan hükümlere istinaden Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’na açıktan atanan ve kurumda sözleşmeli statüde görev yapan personel, yazılı olarak istekte bulunmaları şartıyla, 657 sayılı Kanunun 4/A statüsüne geçirilir.

(3) Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nda; Kurumun Uzman Personel ihtiyacının karşılanması amacı ile yapılacak alımlarda, her alım döneminde vizelenmiş boş norm kadro sayısının %20 sine kadar olan kısmı, kurumda görev yapan ve şartları taşıyan Destek Personeli arasından ve yapılacak olan kurum içi sınavla alınır.

(4) Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nda görev yapan personelin, iş sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi durumunda, İş Sonu Tazminatı Ödenir.

(5) İl Koordinatörlükleri arasında naklen tayine tabii tutulan personele, diğer kamu görevlilerinde olduğu gibi “Sürekli Görev Yolluğu” ödenir.

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

Madde 16 – …

(2) Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü’nde çalışan memur personele, AOÇ bünyesinde Döner Sermaye İşletmesi kurulur ve kurum işletmelerinden elde edilen kârdan; “bir aylık tutarı, onaltı yaşını doldurmuş işçiler için geçerli olan bir aylık brüt asgarî ücret tutarının iki katını geçmemek kaydıyla” Üretimi Teşvik Primi ödenir. Ödemeye ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.

D- Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu’nun Geneli İle İlgili Ortak Hükümler

Fiili Hizmet Süresi Zammı

Madde 17 – (1) Tarım ve Orman Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarında (OGM, TMO, TİGEM, ESK, AOÇ, TKDK) görev yapan memur ve sözleşmeli personelden; zoonoz hastalıkları, zirai mücadele, zirai karantina, laboratuvar ortamında çalışan kimyasal maddelerle etkileşim içinde olanlar, gıda denetimi ve kontrolünü yapan personel, av-yaban hayatıyla ilgili işlerde doğaya açık alanlarda çalışanlar ve orman koruma, sınırlandırma, kaçakçılık ve orman yangınlarıyla mücadele, orman zararlılarıyla mücadele işlerinde çalışanlar ile sağlık riski taşıyan benzeri görevlerde çalışanlar yılda 90 gün fiili hizmet süresi zammından faydalandırılır.

(2) Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolunda görev yapan personelden, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili diğer mevzuata göre “Tehlikeli” ve “Çok Tehlikeli” iş sınıfında kabul edilen işlerde görev yapan personele, görev yaptıkları her gün için 200 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda Yıpranma Tazminatı ödenir.

Lisans Tamamlama

Madde 18 – (1) Tarım ve Orman Bakanlığı personeli olan ve üniversitelerin gıda, ziraat, hayvancılık ve ormancılıkla alakalı branşlarında eğitim veren meslek yüksekokullarından Ön Lisans düzeyinde mezun durumda olanlara; Üniversitelerin Lisans eğitimi veren; Ziraat, Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültelerinde, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümlerinde, Su Ürünleri Fakültelerinde, Mühendislik Fakültelerinin Gıda Mühendisliği Bölümlerinde ve Fen Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji ile Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümlerinde, Veteriner Fakülteleri ve Orman Fakültelerinde lisans tamamlama eğitimi yaptırılır. Bu eğitimler, Yükseköğretim Kurulu’nun belirleyeceği alanlarda uzaktan ve/veya örgün öğretim yöntemleri ile verilebilir. Uygulama eğitimleri için ilgisine göre Tarım ve Orman Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu iş birliği yapar. Bu eğitimlerin usul ve esasları Yükseköğretim Kurulu’nca belirlenir.

Yüksek Lisans ve Doktora Derecesini Elde Etmiş Personelin Ek Ödemesi

Madde 22 – (1) Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu’nda yer alan tüm kurumlarda görev yapan çalışanların, unvanlarına karşılık gelen ek ödeme oranları, Yüksek Lisans yapmış olan personel için 10 puan, Doktora yapmış personel için 20 puan artırılarak verilir.

Tekniker ve Teknisyenlerin Ek Ödemesi

Madde 23 – (1) Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu’nda yer alan tüm kamu kurumlarında, Tekniker, Teknisyen, Veteriner Sağlık Teknikeri, Veteriner Sağlık Teknisyeni ve Laborant unvanları ile görev yapan personelin unvanlarına karşılık gelen ek ödeme oranları 20 puan artırılarak verilir.

Ek Özel Hizmet (Arazi) Tazminatı

Madde 25 – (1) 17.04.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu kararına ekli II Sayılı Cetvelin; (E)Teknik Hizmetler başlıklı bölümünde yer alan 6.madde yer alan ek özel hizmet tazminatından, Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolunda yer alan kurumlarda görev yapan ve kadroları Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personel de faydalanır.

Şeker Dairesi Başkanlığı Fark Tazminatı

Madde 27 – (1) 24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı KHK ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ana hizmet biri olarak düzenlenen Şeker Dairesi Başkanlığı’na, Mülga Şeker Kurumu’ndan devredilen personelin, devredilme sürecinden önce kendisine ödenmekte olan özlük ve mali haklar “Fark Tazminatı” olarak ödenmeye devam edilir.

Madde 28 – (1) 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 14. Maddesi 2’nci fıkrası gereği Hukuk Müşaviri ve Avukatlara ödenen vekalet ücretinden, Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu’nda hukuk birimlerinde görev yapan Hukuk Müşaviri ve Avukat haricindeki diğer personel de faydalandırılır.

Mali Sorumluluk Tazminatı

Madde 29 – (1) Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu’nda yer alan kamu kurumlarında görev yapan personelden, ihale ve satın alma işlerini yapan personel, harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi ile kefalet aidatı kesilen diğer personele, 2500 gösterge rakamının memur yan ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda Mali Sorumluluk Tazminatı aylık olarak ödenir.

Helal Gıda

Madde 30 – …

(2) 4 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre kurulan Helal Akreditasyon Kurumu’nun Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu üyeliklerine Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu’nun Yetkili Sendikası adına birer üye atanır.

Toplu Sözleşmeden Yararlanma ve Dayanışma Aidatı

Madde 31 – (1) Tarım ve Ormancılık hizmet kolu kapsamındaki kurum ve kuruluşlarda görev yapan kamu görevlileri işbu toplu sözleşmeden, yetkili sendika dışındaki sendikalara üye olmaları halinde sendika aidatı tutarında; herhangi bir sendikaya üye olmamaları halinde ise sendika aidatının iki katı tutarında yetkili sendikaya dayanışma aidatı ödemek sureti ile yararlanabilirler.

GTHB Personel - 8:56 am A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.
ataköy escort ataşehir escort gaziantep escort kızlar ataköy escort bayan
kayseri escort bayan kayseri escort gaziantep escort bayan escort gaziantep kayseri escort kayseri escort şirinevler escort pendik rus escort avcılar escort istanbul eskort