16° Parçalı bulutlu
  • EURO
    Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/gthbhaber/public_html/wp-content/themes/wphaber/header.php on line 127
  • DOLAR
    Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/gthbhaber/public_html/wp-content/themes/wphaber/header.php on line 131

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Denetçi, Uzman ve Destek Personeli Alım İlanı.

GTHB Personel - Mart 16, 2015 9:23 am A A

T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU

DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVI İLANI

1)DENETÇİ KADROSU İÇİN AÇIK BULUNAN ve ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR (9 ADET)

5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği 7/1 ve 7/2 maddesi hükümlerine göre kamudan ve/veya açıktan atama şeklinde, Kurum Merkez Teşkilatında görevlendirilmek üzere aşağıdaki tablolarda belirtilen bölümler veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının belirtilen düzeyindeki mezunları arasından 9 (Dokuz) Denetçi pozisyonu için yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı seçme sınavı yapılacaktır.

1.1ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR VE SAYILARI

1.1.1. KAMUDAN ALIMLARA İLİŞKİN POZİSYONLAR (5 ADET)

Kamudan Alımlar İçin, 5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği 7/1 maddesi hükümlerine göre 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde sayılan kurum ve kuruluşlarda çalışanlar arasından;

BÖLÜM BAŞVURU KODU SAYI
İktisat, İşletme, Ekonometri, Ekonomi, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Ziraat Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Su Ürünleri Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Hukuk, Gıda Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Vete riner Fakültesi KDN01 5
TOPLAM 5

1.1.2. AÇIKTAN ALIMLARA İLİŞKİN POZİSYONLAR (4 ADET)

 

5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği 7/2 maddesi hükümlerine göre Açıktan Atama şeklinde;

BÖLÜM BAŞVURU KODU SAYI
İktisat, İşletme, Ekonometri, Ekonomi, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Ziraat Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Su Ürünleri Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Hukuk, Gıda Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Veteriner Fakültesi ADN01 4
TOPLAM 4
GENEL TOPLAM 9

2)UZMAN KADROSU İÇİN AÇIK BULUNAN ve ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR (140 ADET)

5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği 7/1 ve 7/2 maddesi hükümlerine göre kamudan ve/veya açıktan atama şeklinde, Kurum Merkez Teşkilatı ve Taşra Koordinatörlüklerinde görevlendirilmek üzere aşağıdaki tablolarda belirtilen bölümler veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının belirtilen düzeyindeki mezunları arasından 140 (Yüz Kırk) Uzman pozisyonu için yazılı ve sözlü olmak üzere seçme sınavı yapılacaktır.

2.1ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR VE SAYILARI

2.1.1KAMUDAN ALIMLARA İLİŞKİN POZİSYONLAR (33 ADET)

Kamudan Alımlar İçin, 5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği 7/1 maddesi hükümlerine göre 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde sayılan kurum ve kuruluşlarda çalışanlar arasından aşağıda belirtilen Merkez Teşkilatı ve İl Koordinatörlüklerinde görevlendirilmek üzere;

2.1.2AÇIKTAN ALIMLARA İLİŞKİN POZİSYONLAR (107 ADET)

5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği 7/2 maddesi hükümlerine göre Kurumun aşağıda belirtilen Merkez Teşkilatı ve İl Koordinatörlüklerinde görevlendirilmek üzere, Açıktan Atama şeklinde;

3)DESTEK PERSONELİ KADROSU İÇİN AÇIK BULUNAN ve ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR

3.1AÇIKTAN ALIMLARA İLİŞKİN POZİSYONLAR ( 25 ADET)

5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği 7/2 maddesi hükümlerine göre Kurumun aşağıda belirtilen Merkez Teşkilatı ve İl Koordinatörlüklerinde görevlendirilmek üzere, Açıktan Atama şeklinde;

4)DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVINA KATILACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

4.1GENEL ŞARTLAR

Adayların;

1-) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2-) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3-) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık,

4

dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

4-) Erkek adaylar için; askerlik durumu itibariyle,

a.Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b.Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfta geçirmiş olmak,

5-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak,

şartlarını taşımaları gerekmektedir.

4.2ÖZEL ŞARTLAR

4.2.1KAMUDAN DENETÇİ ve UZMAN ALIMLARI İÇİN;

1-) 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde sayılan kurum ve kuruluşlardan herhangi birinde halen çalışıyor olmak,

2-) Kamudan Denetçi ve Uzman alımına Merkez Teşkilatında görev yapmak üzere başvuracak adaylar için; İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinde ÖSYM’ce yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) asgari 70 (Yetmiş) puan almış olmak ya da KPDS, ÜDS veya ÖSYM’nin belirlemiş olduğu eş değerliliği olan İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden, dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

Taşra İl Koordinatörlüklerinde görev yapmak üzere başvuran Uzman adaylar için; İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinde ÖSYM’ce yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) asgari 60 (Altmış) puan almış olmak ya da KPDS, ÜDS veya ÖSYM’nin belirlemiş olduğu eş değerliliği olan İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden, dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

3-) Denetçi pozisyonuna başvuracak adaylar için; Kuramlarınca yapılan yarışma ve yeterlilik sınavları neticesinde atandıkları denetim elemanı ve/veya uzman unvanlı kadrolarda yardımcılık/stajyerlik süreleri dahil en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ya da ya da İç Denetim, İç Kontrol, IT Denetimi, Kurumsal Kaynak Planlaması, Stratejik Planlama, Strateji Geliştirme, Kurumsal Risk Yönetimi, Finansal Analiz ve/veya Yatırım Projeleri ile ilişkili olmak üzere Proje Hazırlama, Proje Yönetimi, Proje Analizi, Proje İzleme, Proje Değerlendirme ve Proje Denetimi alanlarından herhangi birinde ya da yukarıda sayılan alanlar ile sınırlı olmak kaydıyla kümülatif olarak asgari 3 (Üç) yıl iş tecrübesine sahip olmak,

4-) Kurumlarında adaylık süresini tamamlamış olmak,

5-) Kamudan Uzman alımı pozisyonlarına KUZ93 Hukuk kodundan başvuracaklar adaylar için; Avukatlık stajını tamamlamış olmak ve avukatlık mesleği ile ilgili 2 (İki) yıl iş tecrübesine sahip olmak,

şartlarının sağlanması gerekmektedir.

4.2.2AÇIKTAN DENETÇİ ve UZMAN ALIMLARI İÇİN;

1-) 2014 yılında ÖSYM’ce yapılan 2014-KPSS (Lisans Düzeyi) Kamu Personeli Seçme Sınavı “KPSSP3” puan türünden asgari Altmış (60) puan almış olmak,

2-) Açıktan Denetçi ve Uzman alımına; Merkez Teşkilatında görev yapmak üzere başvuracak adaylar için; İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinde ÖSYM’ce yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) asgari 70 (Yetmiş) puan almış olmak ya da KPDS, ÜDS veya ÖSYM’nin belirlemiş olduğu eş değerliliği olan İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden, dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

Taşra İl Koordinatörlüklerinde görev yapmak üzere Uzman pozisyonuna başvuracak adaylar için; İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinde ÖSYM’ce yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) asgari 60 (Altmış) puan almış olmak ya da KPDS, ÜDS veya ÖSYM’nin belirlemiş olduğu eş değerliliği olan İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden, dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

3-) Denetçi pozisyonuna başvuracak adaylar için; İç Denetim, İç Kontrol, IT Denetimi, Risk Yönetimi, Finansal Analiz ve/veya Yatırım Projeleri ile ilişkili olmak üzere Proje Hazırlama, Proje Yönetimi, Proje Analizi, Proje İzleme, Proje Değerlendirme ve Proje Denetimi alanlarından herhangi birinde ya da yukarıda sayılan alanlar ile sınırlı olmak kaydıyla kümülatif olarak asgari 3 (Üç) yıl iş tecrübesine sahip olmak,

4-) Açıktan Uzman alımı pozisyonlarına AUZ93 Hukuk kodundan başvuracaklar adaylar için; Avukatlık stajını tamamlamış olmak ve avukatlık mesleği ile ilgili 2 (İki) yıl iş tecrübesine sahip olmak,

şartlarının sağlanması gerekmektedir.

4.2.3DESTEK PERSONELİ ALIMLARI İÇİN;

1-) ADP01 kodundan başvuracak adaylar için; 2014 yılında ÖSYM’ce yapılan 2014-KPSS (Lisans Düzeyi) Kamu Personeli Seçme Sınavı “KPSSP3” puan türünden asgari 70 (Yetmiş) puan almış olmak,

2-) ADP02 kodundan başvuracak adaylar için; 2014 yılında ÖSYM’ce yapılan 2014-KPSS (Ön Lisans Düzeyi) Kamu Personeli Seçme Sınavı “KPSSP93” puan türünden asgari 70 (Yetmiş) puan almış olmak,

şartlarının sağlanması gerekmektedir.

Sınav Kurulu, ilanda belirtilen meslek grupları ve istihdam gruplarının herhangi birinden (kamudan/açıktan atama) yeterli sayıda başvuru gelmemesi halinde, yine ilanda belirtilen diğer meslek grubu veya istihdam grupları arasından yapılan başvurulan seçmekte serbesttir.

5)DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ SEÇME SINAVINA KATILACAK ADAYLAR İÇİN BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Sınava başvuracak adaylar, Kurumun (http://sinav.tkdk.gov.tr) internet adresinden elektronik olarak sınava başvuru yapacaklardır. Sıralamaya giren adaylar Kurumun internet adresinden elektronik başvuru aşamasında doldurmuş olduğu “Aday Bilgi Formu”nu imzalı olarak aşağıdaki belgeler (belgelerin asıllarının fotokopileri ile birlikte ibraz edilmesi durumunda, fotokopileri kabul edilecektir) ile birlikte teslim etmeleri gerekmektedir.

5.1DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-) Aday Bilgi Formu’nun çıktısı (http://sinav.tkdk.gov.tr adresinden temin edilecektir.)

2-) Öğrenim diploması ya da mezuniyet belgesinin aslı veya tasdikli sureti. (Aslı veya tasdikli suretinin ibraz edilmesi durumunda adayların beraberinde getireceği söz konusu belgenin fotokopisi Kurumca onaylanarak kabul edilecektir.)

3-) Açıktan alıma başvuracak adaylar için 2014 KPSS Sonuç Belgesinin çıktısı

4-) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanı (Başvuru esnasında matbu form olarak doldurulacaktır.)

5-) Erkek adaylar için askerlik durumu ile ilgili beyan (Seçme Sınavını kazanarak atanmayı hak eden adaylardan askerlik durum belgesi istenecektir.)

6-) Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

7-) Özgeçmiş Formu (http://sinav.tkdk.gov.tr adresinden temin edilecektir.)

😎 Kamudan /Açıktan Uzman ve Denetçi Pozisyonlarına başvuran adaylar için; Yabancı dil düzeyini gösterir belge. (YDS, KPDS, ÜDS veya ÖSYM’nin belirlemiş olduğu eş değerliliği olan İngilizce, Fransızca ve Almanca yabancı dil belgesinin internet çıktısı olması durumunda, kontrol edilebilmesi için gereken giriş bilgileri ya da sonuç belgesi kontrol kodu belge üzerinde yer almalıdır. )

9-) Kamudan Uzman ve Denetçi Alımlarına başvuranlar için; 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde sayılan kurum ve kuruluşlardan herhangi birinde halen çalışıyor olduğunu belgeleyen ve ilgili kurum tarafından onaylı yazı.

10-) En az 3 (üç) yıl iş tecrübesini gösterir belge (Hizmet Dökümü, Çalışma Belgesi vb.) (ADN01 ve KDN01 Başvuru kodlarından başvuran adaylar için bu belge zorunlu olup, diğer başvuru kodlarından başvuran adaylar eğer varsa bu belgeyi sunacaklardır.)

11-) Kamudan Denetçi Alımına başvuranlar için; en az 3 (üç) yıl denetim elemanı olarak ve/veya uzman olarak çalıştığını ispat eden ilgili kurumun personel birimi tarafından onaylı hizmet dökümü belgesi ya da İç Denetim, İç Kontrol, IT Denetimi, Kurumsal Kaynak Planlaması, Stratejik Planlama, Strateji Geliştirme, Kurumsal Risk Yönetimi, Finansal Analiz ve/veya Yatırım Projeleri ile ilişkili olmak üzere Proje Hazırlama, Proje Yönetimi, Proje Analizi, Proje İzleme, Proje Değerlendirme ve Proje Denetimi, alanlarından herhangi birinde ya da yukarıda sayılan alanlar ile sınırlı olmak kaydıyla kümülatif olarak asgari 3 (üç) yıl iş tecrübesine sahip olduğunu belgeleyen ve ilgili kurum tarafından onaylı yazı.

12-) Açıktan Denetçi Alımına başvuracaklar için; İç Denetim, İç Kontrol, IT Denetimi, Risk Yönetimi, Finansal Analiz ve/veya Yatırım Projeleri ile ilişkili olmak üzere Proje Hazırlama, Proje Yönetimi, Proje Analizi, Proje İzleme, Proje Değerlendirme ve Proje Denetimi alanlarından herhangi birinde ya da yukarıda sayılan alanlar ile sınırlı olmak kaydıyla kümülatif olarak en az 3 (üç) yıl iş tecrübesine sahip olduğunu gösteren ve daha önce çalıştığı veya halen çalışıyor olduğu kurum ya da kuruluş tarafından onaylı yazı.

13-) Denetçi Pozisyonuna başvuran adaylar için; ülke genelinde görev yapabileceklerine dair sağlık beyanı. (Seçme Sınavını kazanarak atanmayı hak eden adaylardan, atama öncesinde ülke genelinde görev yapabileceklerine dair tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu istenecektir.)

14-) Açıktan ve Kamudan Uzman alımı pozisyonlarına AUZ93, KUZ93 Hukuk kodundan başvuracak adaylar için; Avukatlık stajını tamamlamış olduğuna dair belge ve avukatlık mesleği ile ilgili 2 (İki) yıl iş Tecrübesi şartını sağladığını gösterir belge. (Hizmet Dökümü, Çalışma Belgesi vb.)

15-) Sıralamaya giren adaylar için; Türkiye Vakıflar Bankası Yıldız Şubesi TR05 0001 5001 5800 7302 2557 85 no’lu TKDK IBAN hesap numarasına Vakıfbank’ın tüm şubeleri ve Internet bankacılığı üzerinden Sınav Tarihi, Ad, Soyad ve T.C Kimlik Numaralarını bildirmek suretiyle 50 (Elli) TL sınav ücreti yatırdığına dair dekont.

6)DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ SEÇME SINAVI SORULARI İÇİN KONU

BAŞLIKLARI

6.1DENETÇİ SINAVI KONU BAŞLIKLARI

1-IPARD Programı, Avrupa Birliği Kurumsal Yapısı, İşleyişi veTarihçesi, Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş Kanunu ve ilgili Yönetmelikler (Personel Yönetmeliği, İl Koordinatörlüklerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Disiplin Yönetmeliği)

2-Hukuk

a.Anayasa Hukuku,

b.İdare Hukuku (Genel Esaslar, Türkiye’nin Yönetim Yapısı, İdari Yargılama Usul Hukuku),

c.Türk Ceza Hukuku (Genel Esaslar ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler),

d.Borçlar Hukuku (Genel Esaslar),

e.İlgili diğer mevzuat (Kamu Personel Mevzuatı, Kamu Malları, İhale ve Harcama Mevzuatı, 5018 Sayılı Kamu Malı Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun)

3-Muhasebe (Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri, Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi)

4-Proje Döngüsü Yönetimi

5-Uluslararası iç denetim standartlan ve risk yönetimi (Uluslararası iç denetim standartlan ve meslek ahlak kuralları, iç kontrol, denetim ve yönetime ilişkin risk modelleri, risk değerlendirme yöntemleri)

6-Denetim türleri ve uygulamaları (iç denetim görevinin yürütülmesi)

7-Bilgi Teknolojisi (Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Sistemleri, Bilişim Teknolojileri, Yönetim Bilgi Sistemleri, Bilişim Hukuku)

6.2UZMAN SINAVI KONU BAŞLIKLARI

1-) IPARD Programı,

2-) T.C. Anayasaları (1921, 1924, 1961, 1982 Anayasalarının Yapısı, Özellikleri),

3-) Türkçe Dil Bilgisi ve Paragraf Soruları,

4-) Genel Kültür (Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel ve Güncel Konular),

5-) TKDK Mevzuatı (Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş Kanunu ve ilgili Yönetmelikler; Personel Yönetmeliği, İI Koordinatörlüklerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Proje Değerlendirme ve Seçim Komisyonu (PDSK)’nun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Disiplin Amirleri Yönetmeliği, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun Akreditasyonu ve Akreditasyon Kriterlerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik)

6-) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Kültür ve Medeniyetleri Tarihi,

7-) Avrupa Birliği Kurumsal Yapısı, İşleyişi ve Tarihçesi, Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri

6.3DESTEK PERSONELİ SINAVI KONU BAŞLIKLARI I. Genel Kültür

1-) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

2-) T.C. Anayasaları (1921, 1924, 1961, 1982 Anayasalarının Yapısı, Özellikleri),

3-) Temel Vatandaşlık Bilgisi,

4-) Türk Kültür ve Medeniyetleri Tarihi,

5-) Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel ve Güncel Konular.

II.Genel Yetenek

1-) Türkçe Dil Bilgisi ve Paragraf Soruları

2-) Matematik

III.TKDK Mevzuat

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş Kanunu ve ilgili Yönetmelikler (Personel Yönetmeliği, İI Koordinatörlüklerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, PDSK Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Disiplin Amirleri Yönetmeliği, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun Akreditasyonu ve Akreditasyon Kriterlerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik)

7)DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ SEÇME SINAVININ BAŞVURU MERCİİ, BAŞVURU TARİHLERİ, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve ZAMANI

03.05.2015 tarihinde yapılacak Denetçi, Uzman ve Destek Personeli Seçme Sınavına başvuracak tüm adaylar için elektronik başvurular 30.03.2015 tarihinde başlayacak olup, 03.04.2015 tarihi saat: 17.00’de (bu tarih dahil) sona erecektir.

Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, yukarıda belirtilen koşulları taşımaları şartıyla; 30/03/2015-03/04/2015 tarihleri arasında, (http://sinav.tkdk.gov.tr) internet adresinden ulaşabilecekleri başvuru formunu elektronik ortamda dolduracaklardır. Başvuru formuna; arkalı-önlü olarak “diploma” veya “mezuniyet belgesi” ve varsa “denklik belgesi” ile ÖSYM’ce denkliği bulunan bir dil belgesinin sistemden çekilemediği uyarısı alınması durumunda “dil belgesi”nin taratılarak elektronik ortamda eklenmesi gerekmektedir. Adayların mezun oldukları bölüme uygun tek başvuru kodunu seçme ve en fazla 5 (beş) Hizmet Birimini tercih etme hakkı vardır. (Örnek: AUZ01 Başvuru kodu için Ağrı, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Kars). İsteyen adaylar “Tercih ettiğim Hizmet Birimlerine yerleştirilememem durumunda Kurumunuzun takdir ettiği diğer herhangi bir Hizmet Birimine yerleştirilmek istiyorum.” seçeneğini işaretleyebilirler. Başvuru işlemini tamamlamak için “Kaydet” butonuna basarak Başvuru Formunun çıktısı alınmalıdır.

Elektronik başvuruların değerlendirilmesi sonucunda; yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar 06 Nisan 2015 tarihinde Kurumun internet sayfasında duyurulacaktır.

Sıralamaya giren adaylar başvuruda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp tüm evrakları elden (şahsen veya bir yakını tarafından) 13 Nisan 2015 tarihinden, 17 Nisan 2015 tarihi saat 17:00’ye kadar Kurum Merkezine (Turan Güneş Bulvarı No: 68 Çankaya/Ankara adresine) teslim edeceklerdir. 17 Nisan 2015 tarihi saat 17:00’den sonra ulaşan evraklar kabul edilmeyecektir. Posta, kargo ve e-posta ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

8)DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ SEÇME SINAVI BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ve SINAVA ÇAĞRI

8.1BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1-) Personel Yönetmeliğinin 7/1 maddesi uyarınca;

Kamudan Denetçi ve Uzman (KDN01, KUZ30, KUZ52, KUZ93, KUZ94 ve KUZ98 Başvuru Kodlan) alımı pozisyonlarına başvuran ve ilanın (4.1 ve 4.2.1)’deki Genel ve Özel Şartları taşıyan tüm adaylar yazılı seçme sınavına girmeye hak kazanır.

2-) Personel Yönetmeliğinin 7/2 maddesi uyarınca;

Açıktan Denetçi, Uzman ve Destek Personeli alımı pozisyonlarına (ADN01, ADP01 ve AUZ01- AUZ98 Arası Başvuru Kodlarından) başvuran adaylar için ilanın (4.1, 4.2.2 ve 4.2.3)’deki Genel ve Özel Şartları taşımaları şartıyla başvurulan Merkez Teşkilatı ve İl Koordinatörlüğü için ilgili KPSS puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, duyurulan boş pozisyonların 5 (Beş) katına kadar aday yazılı sınava alınacaktır. KPSS puanlarının eşit olması halinde denetçi ve uzman alımına başvuran adaylar için; yabancı dil notu yüksek olan, yabancı dil puanlarının eşit olması halinde iş tecrübesi fazla olan yarışma sınavına alınır. Destek personeli alımına başvuran adaylar için; KPSS puanları eşit olması halinde iş tecrübesi fazla olan yarışma sınavına alınır.

3-) Bu sınav ilanıyla işe alım sürecinde, her bir başvuru kodu diğer başvuru kodlarından bağımsız olarak sıralamaya tabi tutulacaktır. Bir diğer ifadeyle her aday, sadece kendisi gibi aynı başvuru koduna müracaat eden adaylarla yarışacaktır.

8.2YAZILI SINAVA ÇAĞRI

1-) Denetçi, Uzman ve Destek Personeli alımı seçme sınavında Kuruma yapılan başvurular, Sınav Kurulunca değerlendirildikten sonra yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri, 20.04.2015 tarihinde Kurumun ilan panosunda ve Kurumun (http://sinav.tkdk.gov.tr) internet adresinde ilan edilecektir. Yarışma sınavına kabul edilecek adaylara Kurum ayrıca bildirim yapmayacaktır.

2-) Sınav ücretini yatırmakla beraber eksik veya geçersiz belge teslim eden, sınava girmeyen ya da sınavı kazanamayan adaylara sınav ücreti iade edilmeyecektir.

3-) Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar, Sınav Giriş Belgeleri’ni Kurumun internet sitesinde yayınlanacak olan web adresinden 20.04.2015 tarihinden itibaren çıktı almak suretiyle temin edeceklerdir. Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar yazılı sınava alınmayacaktır.

4-) Adaylar sınavda, Sınav Giriş Belgesi ile birlikte resimli nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport belgelerinden en az birini ibraz etmek zorundadırlar. Adayların yanlarında getirecekleri kimlik belgesinde T.C kimlik numarasının yazması zorunludur. Kimlik belgesinde T.C Kimlik Numarası bulunmayan adaylar yazılı sınava kesinlikle alınmayacaktır.

5-) Yazılı sınav ile ilgili yürütülen işlemler bu aşamadan sonra Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındadır.

9)DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ SEÇME SINAVININ ŞEKLİ, İÇERİĞİ, YERİ ve ZAMANI

1-) Denetçi, Uzman ve Destek Personeli Alımı Seçme Sınavı, çoktan seçmeli, test usulü ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır. Seçme Sınavında 100 soru sorulacak ve her bir sorunun doğru cevabı 1 puan olacaktır. Yanlış cevaplanan sorular değerlendirmeye alınmayacaktır. (Y anlış cevapların sayısı, doğru verilen cevapları etkilemeyecektir.) Sınav sonunda soru iptali halinde, her adaya iptal edilen her bir soru için 1 tam puan verilecektir.

2-) Seçme Sınavı, 03.05.2015 tarihinde saat 10.00’da yapılacak olup, adayların sınava girecekleri adres, bina ve salonlar sınav giriş belgesinde belirtilecektir.

3-) Sınav Süresi 120 dakikadır.

4-) Seçme sınavı sonuçları ve başarılı olan adayların katılacakları sözlü sınav oturumuna dair duyuru Kurumun (http://sinav.tkdk.gov.tr) internet adresinde duyurulacaktır.

5-) Test sınavında başarılı olan adaylar sözlü sınava davet edileceklerdir. Sözlü sınavda adaylar, muhakeme, kavrayış, temsil görevine ilişkin nitelikleri ve yeterliliği, genel kültür düzeyi, Türkçe ve yabancı dilde ifade yeteneği (Destek Personeli adaylarda yabancı dilde ifade yeteneği aranmayacaktır.) ile genel davranış ve tepkilerinin meslek gereklerine uygunluğu açısından öncelikle değerlendirilecektir. Sözlü sınav Kurumun internet adresinde duyurulacak olan tarihlerde Kurumun Turan Güneş Bulvarı No:68 Çankaya/ANKARA adresinde gerçekleştirilecektir.

10)DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ SEÇME SINAVININ DEĞERLENDİRME ESASLARI

1-) Sınav Başarı Notu, test sınavı ve sözlü sınav notlarından oluşur. Tam puan, test sınavı ile sözlü sınav için ayrı ayrı olmak üzere 100’dür.

2-) Seçme Sınavında başarılı olmak için, test sınavı sonucunda alınan puanın en az 70 olması gerekmektedir.

3-) Test sınavı sonucunda başarılı olan tüm adaylar sözlü sınava çağrılır.

4-) Sözlü sınavda başarılı olmak için sözlü sınav puanının en az 70 olması gerekmektedir.

5-) Sınav Başarı Notu, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile test sınavı puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

6-) Denetçi, Uzman ve Destek Personeli Seçme Sınavında, Sınav Başarı Notu, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan olmak kaydıyla en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, belirlenmiş olan kontenjan kadar aday seçme sınavını kazanmış sayılır. Sınavda yetmiş ve yetmişin üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

7-) Bu sınav ilanıyla işe alım sürecinde, her bir başvuru kodu diğer başvuru kodlarından bağımsız olarak değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Bir diğer ifadeyle her aday, sadece kendisi gibi aynı başvuru koduna müracaat eden adaylarla yarışacaktır.

😎 Sınav Kurulu ilanda belirtilen meslek grupları ve istihdam grupları (kamudan / açıktan atama) arasından yeterli sayıda başarılı aday olmaması halinde diğer meslek grubu veya istihdam usul gruplarından başarılı adaylardan atama yapmakta serbesttir.

9-) Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek adayların göreve başlatılması konusunda takdir yetkisi Kuruma aittir.

10-) Denetçi, Uzman ve Destek Personeli Seçme Sınavı sonucunda, Kurum isterse boş kalan kadrolar için, diğer meslek gruplarından 70 puan ve üzeri almış olmakla beraber kendi alanında sınavı asil olarak kazanamamış adaylar arasından seçim yapabilecektir. Boş kalan kadro için, hangi meslek grubundan ikame yapılacağına Kurum tarafından karar verilecektir. Bu hususta takdir yetkisi Kuruma aittir.

11-) Denetçi, Uzman ve Destek Personeli Alımı Yazılı Seçme Sınavı sonucunda 70 (Yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak diğer meslek gruplarında doldurulamayan kadroların doldurulmasında herhangi bir hak teşkil etmez.

12-) Denetçi, Uzman ve Destek Personeli Alımı Sınavına katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenenler yarışma sınavına alınmaz. Bu şekilde sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve sözleşmeleri yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

13-) Sınav Kurulu görülen lüzum üzerine sınavı erteleme ve iptal yetkisine sahiptir.

14-) Sınav sonucu Kurumun ilan panosu ve Kurumun (http://sinav.tkdk.gov.tr) internet adresinde ilan edilir. Sınavı kazananların, işlemlerinin yapılabilmesi için sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç 20 gün içerisinde Kuruma müracaat etmeleri gerekmektedir.

15-) Yapılan göreve başlama çağrısına rağmen, Kurum tarafından kabul edilebilir bir belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler dışında, sınav sonuçlarının ilanından itibaren yirmi gün içerisinde müracaat etmeyenlerin ataması yapılmaz. Kazanan personelin Kurumun internet sitesinde ilanı, aynı zamanda tebligat niteliği taşır.

16-) Kuruma atanan personelin 08.01.2015 tarih 0115 sayılı Kurum içi yer değiştirme işlemine ilişkin yönergenin 5. Maddesinde (1) Kurum kadrolarında sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerin, Kurum içi yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için; Yönergeye ekli (1) sayılı çizelgede gösterilen hizmet bölgelerindeki illerden birinde en az 3 yıl veya aynı hizmet bölgesindeki farklı illerde toplamda 3 yıl veya farklı hizmet bölgelerinde olmakla birlikte toplamda 3 yıl fiilen çalışmış olmaları gerekmektedir. Ancak söz konusu sürelerin Kurum hizmet birimlerinde geçirilmesi esastır. Çalışma gücünden en az %40 oranında yoksun olduğunu belgelendirenler, asgari çalışma sürelerinden muaf tutulurlar hükmünü kabul etmiş sayılır.

17-) Bu ilanda yer almayan hususlarda, 03.04.2012 tarih ve 28253 ile 23.06.2012 tarih ve 28332 sayılarla değişik 16.04.2008 tarihli ve 26849 sayılı “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği” esas alınacaktır.

 

 

Sınav Süreci

İŞLEM TARİH
http://sinav.tkdk.gov.trÜzerinden elektronik başvuruların alınması 30.03.2015
http://sinav.tkdk.gov.trÜzerinden elektronik başvuruların sona ermesi 03.04.2015 (Saat 17:00)
Sıralamaya giren adayların kurumun internet sitesinde yayımlanması (Sınav ücretinin yatırılması için başlangıç tarihi) 06.04.2015
Başvuru evraklarının kuruma teslim edilmesi 13.04.2015
Başvuru evraklarının kuruma tesliminin sona ermesi (Sınav ücretinin yatırılması için son tarih) 17.04.2015 (Saat 17:00)
Yazılı sınava girmeye hak kazanan nihai adayların açıklanması 20.04.2015
Sınav giriş belgelerinin kurumun internet adresinden çıktı almak suretiyle temin edilmeye başlanması 20.04.2015
Yazılı sınavın yapılması 03.05.2015 (Saat 10:00)
Yazılı sınav sonucu ve sözlü sınav ile ilgili duyuru kurumun internet sitesinde ilan edilecektir.

Ilanen duyurulur.

Kaynak: memurlar.net
GTHB Personel - 9:23 am A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.
gaziantep escort kızlar ataköy escort bayan